Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210421

1.3 Site name

Mramor

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.123333
Latitude:49.897500

2.2 Area [ha]

127.4599

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9170  info      75.5126  0.00 
91H0  info      9.5529  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N081.00
N091.00
N101.00
N120.00
N140.00
N150.00
N1685.00
N207.00
N211.00
N220.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní celek na návrší Mramor-Šamor, 1 km západně od obce Liteň. Ekotop: Geologie: Horninové podloží je tvořeno lochkovským souvrstvím devonských vápenců, jižní výběžek pak loděnickými vápenci. Geomorfologie: Lokalita leží na jižním okraji Karlštejnské vrchoviny. Reliéf: Návrší s dvojvrcholem Mramoru a severovýchodním svahem Šamoru. Pedologie: Naprosto převažují lesní hnědé půdy. Krajinná charakteristika: Lesnaté návrší obklopené níže položenými loukami a poli. Nevýrazný vápencový hřebínek Mramoru je též porostlý řídkým lesem, bezlesí se vyskytuje jen bodově. Biota: Téměř dvě třetiny rozlohy tvoří hercynské dubohabřiny (L3.1) pokrývající mírné svahy a plošiny. Na prudších jižních svazích a na plošinách s mělčí půdou je střídají perialpidské bazifilní (L6.1) a středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4), často rozvolněné. Horní část severního svahu za hřebenem dvojvrší Mramoru porůstají květnaté bučiny (L5.1) nebo vápencové bučiny (L5.3), které směrem po svahu přecházejí do mozaiky s dubohabřinami. Suťový les (L4) je v úzkém pásu těsně za severní stěnou hřebínku Mramoru a na úpatí severního svahu Šamoru. Na světlinách v teplomilných doubravách jsou ostrůvky bezlesí: skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1), nízkých teplomilných křovin (K4), teplomilných lemů (T4.1). Přechod lesa a pole tvoří pásy vysokých mezofilních křovin (K3). Jednu desetinu rozlohy tvoří přírodě vzdálené biotopy, především výsadby smrku a borovice lesní a paseky.

4.2 Quality and importance

Dubohabřiny jsou na většině rozlohy velmi kvalitní, s bohatým bylinným patrem hájových druhů především na stinných severních svazích (dominantní svízel vonný (Galium odoratum) a jaterník podléška (Hepatica nobilis), hojněji kopytník evropský (Asarum europaeum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea)). Na výslunných jižních svazích hájové druhy nahrazuje chudší mozaika s výrazně dominantní lipnicí hajní. Vápencové bučiny mají též bohaté bylinné patro (svízel vonný (Galium odoratum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), jaterník podléška (Hepatica nobilis)), segment květnatých bučin je naopak netypický, s ochuzeným bylinným patrem. Teplomilné doubravy jsou kvalitní až středně kvalitní. Významný je porost v západní části lokality mezi západním vrcholem Mramoru a vrcholem Šamoru, kde se v podrostu šípakové doubravy vyskytují orchideje okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), vstavač nachový (Orchis purpurea) a vstavač mužský (Orchis mascula) (stabilní populace celkem sto až dvě stě kusů, z toho kvetoucích asi 30-50). Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) se vyskytuje i v ostatních doubravách na lokalitě řádově ve stovkách kusů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
HB02.01i
HI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Jelenová L. (0). Ústní sdělení: sčítání Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Orchis purpurea a Orchis mascula v letech 2002-2005., Tichý T. (2004). A0388CK (Mramor) Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR., Vávra J. (2002). A0138CK (Koda) Závěrečná zpráva mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Český kras-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Český kras-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Český kras
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-005353
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY