Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214003

1.3 Site name

Zlatý kůň

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.083056
Latitude:49.911667

2.2 Area [ha]

105.7205

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      2.6083  0.00 
6110  info      0.0876  0.00 
6210  info      14.6218  0.00 
8310  info      0.01  17.00 
9170  info      48.1446  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1324Myotis myotis    50  80     
M1303Rhinolophus hipposideros    15  26     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N084.00
N0920.00
N105.00
N141.00
N1654.00
N206.00
N215.00
N220.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Návrší mezi obcemi Koněprusy a Měňany. Jeskyně cca 1 km jv. od obce Koněprusy, cca 5 km j. od Berouna. Ekotop: Geologie: Geologický podklad území tvoří na západě devonské vápence s asymetrickou synklinální stavbou s jádrem v oblasti Zlatého koně. Tuto strukturu omezuje na severu směrná porucha – voškovský přesmyk. Geologický podklad střední části je tvořen světlešedými akantopygovými vápenci (stupeň eifel, střední devon), které leží nad vrstevnatými šedými, místy načervenalými biodetritickými vápenci suchomastskými (stupeň dalej, spodní devon). Ve východní části vystupují silurské vápence přídolského a kopaninského souvrství. Geomorfologie: Území lež v SV části celku Hořovická pahorkatina. Reliéf: V západní části je výrazné návrší Zlatého koně (kóta 475 m n. m.), střední část tvoří plochý hřbet Kobyly, východní část zabírá strmější SV svah kopce Plešivec u Měňan s kótou 453 m n. m. Pedologie: Půdní povrch tvoří převážně různá vývojová stádia rendzin, velmi omezeně hnědozemě na spraších a sprašovitých hlínách. Krajinná charakteristika: Výrazný krajinný útvar návrší s téměř nejvyššími kótami v oblasti Českého krasu. Hercynské dubohabřiny na Plešivci přecházejí na Kobyle západním směrem mozaikovitě přes pruhy výsadeb jehličnanů, bazifilní teplomilné doubravy a světliny s úzkolistými suchými trávníky, mezofilní ovsíkové louky do širokolistých a úzkolistých suchých trávníků na Zlatém koni. Na západním okraji jsou severozápadní svahy pokryty suťovými lesy a vápnomilnými bučinami. Komplikovaný komplex krasových Koněpruských jeskyní v jednom z nejvyšších vrcholů oblasti - Zlatý kůň. Většina horizontálních prostor je v úrovni středního patra, spodní patra jsou charakterizována spíše prostornými vertikálními dutinami, svrchní patro je poměrně malé. Podstatná část prostor je fosilizována a přímé spojení jednotlivých jeskyní tohoto bloku nebylo dosud odkryto. Do lokality je zahrnuta i Nová propast. Střední patro je zpřístupněno veřejnosti. Biota: Západní část Zlatý kůň: Většinu území Zlatého koně pokrývá nelesní xerotermní vegetace. Dominující jsou širokolisté suché trávníky na hlubší půdě (Bromion erecti); pokrývají čtvrtinu plochy, z toho více než čtvrtinu s jalovcem. Na širokolisté suché trávníky plynule navazují úzkolisté suché trávníky (Festucion valesiacae). Maloplošně na skalních výchozech a mělké půdě v suchých trávnících je zastoupena vegetace sukulentů a efemér (T6.2). V největším segmentu se tyto biotopy prolínají v mozaice ještě s vysokými xerofilními křovinami. Nalezneme tu i fragmenty teplomilných doubrav a dubohabřin. Zvláštní biotopy představují zdejší převážně opuštěné lomy různého stáří, které jsou dobrým studijním objektem průběhu primární antropogenní sukcese. Severovýchodní svah je porostlý dubohabřinami s přechodem do vápnomilných bučin. Zejména do širokolistých suchých trávníků pronikají teplomilné křoviny a dřeviny během postupující sukcese. Západní okraj byl zhruba v polovině 20. století roztroušeně až shlukovitě osázen směsí borovice černé (Pinus nigra) a modřínu opadavého (Larix decidua). Zimoviště netopýrů, sledované od roku 1970. Celkem zjištěno 10 druhů. Netopýr velký (Myotis myotis) využívá jako zimoviště podzemní prostory v oblasti Zlatého Koně i Kobyly oproti vrápenci malému (Rhinolophus hipposideros), který byl zjištěn pouze v první oblasti. Střední část Kobyla: Kobylu pokrývá pestrá mozaika hercynských dubohabřin, bazifilních teplomilných doubrav, mezofilních ovsíkových luk a širokolistých i úzkolistých suchých trávníků. Obnažené skály okraje lomu Kobyla, opuštěného někdy ve třicátých letech 20. století, osídlila štěrbinové vegetace vápnitých skal a drolin. Tato pestrá mozaika je přerušována výsadbami jehličnanů z poloviny 20. století, především borovice černé (Pinus nigra), v menší míře i smrkem ztepilým (Picea abies) a modřínem opadavým (Larix decidua). Na dně lomu Kobyla se vytváří periodický mokřad s regionálně velmi vzácnými druhy rostlin - kapradinou hadilkou obecnou (Ophioglossum vulgatum) a pampeliškou vybranou (Taraxacum quesitum). Východní část Plešivec: Severní svah Plešivce pokrývá rozsáhlý souvislý porost hodnotných hercynských dubohabřin.

4.2 Quality and importance

Suché trávníky na území Zlatého koně tvoří nejrozsáhlejší souvislý komplex v Českém krasu. Rozloha a členitost tohoto komplexu má velký význam pro udržení metapopulací hmyzu. Tento význam je zkoumán především na motýlech. Regionálně významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MB01.02i
LH04.02b
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04i
LC01.04.01i
LG01.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

ČIHÁKOVÁ, K. et al.; Katedra botaniky, PřF UK (2009). <i>Monitoring pastvy na lokalitách Pání hora (NPR Karlštejn), Šanův kout (NPR Karlštejn) a Zlatý kůň (NPP) v CHKO Český kras v roce 2009</i>. 53 s., FLOROVÁ, K. (2008). <i>Aktualizace mapovacího okrsku cz0522, aktualizace vrstvy mapování biotopů</i>. Nálezová databáze ochrany přírody: AOPK ČR, Praha. X., HEŘMAN, P. (2009). <i>Monitoring Lepidopter na vybraných pasených plochách v Českém krasu - NPR Karlštejn (Šanův kout ) a NPP Zlatý kůň v roce 2009</i>. 27 s., MAYEROVÁ, H.; TICHÝ, T. (2009). Pastva ovcí a koz jako ochranářský management: část 1: vegetace a vybrané druhy rostlin. <i>Fragmenta Ioannea Collecta</i>. 11, 1 - 15., PETRŮ, M. (2008). <i>Monitoring Lepidoter na vybraných pasených plochách v Českém krasu - Šanův kout (NPR Karlštejn) a NPP Zlatý kůň - pro 3. rok činnosti</i>. 38 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0216.86
CZ0330.99
CZ054.46
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Kobyla*16.86
CZ03Zlatý kůň*30.99
CZ05Kobyla*1.06
CZ05Zlatý kůň*3.40
CZ09Český kras-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kobyla*16.86
Zlatý kůň*30.99
Kobyla*1.06
Zlatý kůň*3.40
Český kras-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Český kras
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002626
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY