Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0311040

1.3 Site name

Boletice

1.4 First Compilation date

2005-01

1.5 Update date

2010-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2005-01
National legal reference of SPA designation19/2005 Coll.
Date site proposed as SCI: No data
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.091944
Latitude:48.859167

2.2 Area [ha]

23565.2157

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia    50  100     
BA122Crex crex    50  80     
BA217Glaucidium passerinum    30  50     
BA246Lullula arborea    15  20     
BA241Picoides tridactylus    10  20     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N072.00
N083.00
N090.00
N108.00
N111.00
N149.00
N150.00
N1623.00
N173.00
N190.00
N2031.00
N219.00
N220.00
N2310.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází v jižních Čechách mezi obcemi Pěkná, Želnava, Horní Planá, Kájov, Chvalšiny, Ktiš, Křišťanov a Zbytiny. Částečně leží na území CHKO Šumava a ve vojenském újezdu Boletice. Ekotop: Boletice leží na převážně moldanubických horninách patřících k monotónní sérii (svorové ruly, pararuly až migmatity), dále ortorulách a pokročilých migmatitech. Uplatňuje se též paleozoické těleso hlubinných vyvřelin tonalitové řady – granodiority až diority. Území patří do celku Českokrumlovské vrchoviny, podcelek Boletická vrchovina. Nejvyšší vrchol Lysá (1228,3 m n. m.). Velké výškové rozdíly (Olšina 740 m n. m.). Východním směrem se terén snižuje až na 530 m n. m. Reliéf je tvořen řadou víceméně izolovaných vrchů se zarovnaným povrchem mezi nimi. Území budují především podzoly kambické, v menší míře kambizemě stagnické a dystrické v asociaci s pseudogleji. V nižších polohách gleje ze svahovin a nivních sedimentů. Biota: Ptačí oblast je navržena v hranicích vojenského výcvikového prostoru Boletice. Jedná se o velmi pestré území s poměrně vysokou lesnatostí. Převažují lesní druhy avifauny, včetně mnoha klíčových druhů z hlediska ochrany přírody. V lesních ekosystémech se dochovalo více fragmentů přirozených stanovišť pralesního charakteru (např. Černý les, Bulov, Dlouhý hřbet). Na tato stanoviště jsou svým výskytem vázány některé významné druhy jako datlík tříprstý (Picoides tridactylus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), kos horský (Turdus torquatus), čáp černý (Ciconia nigra), vzácně tetřev hlušec (Tetrao urogallus).

4.2 Quality and importance

Velmi významným fenoménem celé oblasti jsou plochy antropogenního bezlesí v různém stupni sekundární sukcese a na výcvikových plochách specificky ovlivněné vojenskou činností. Díky tomu je dnes oblast pestrou mozaikou různých stanovišť a přes svojí relativně vysokou nadmořskou výšku mnohé lokality vykazují poměrně vysokou druhovou pestrost ornitocenóz. Ptačí oblast byla vymezena s ohledem na ochrany pěti druhů, ale byl zde zaznamenán výskyt 16 dalších druhů přílohy I. Jedním z kritériových druhů je tetřívek obecný (Tetrao tetrix), jehož populace v oblasti hojně využívá mozaiku stanovišť vzniklou na opuštěném sekundárním bezlesí a ovlivňovanou specifickou vojenskou činností a tvoří spolu s populací v hornovltavské kotlině jádro výskytu druhu v celých jižních a západních Čechách. V celé oblasti se vyskytuje jeřábek lesní (Bonasa bonasia), který obsazuje různá stanoviště: vyskytuje se i v klimaxových smrčinách, horských smíšených porostech, ale nejvyšší hustoty jsou v členitých územích, kde se prolíná les s bezlesím, zejména dlouhodobě neobhospodařovaným, v ekotonech na rozhraní smíšených porostů se zarůstajícím bezlesím, často na kontaktu s břehovými porosty kolem menších toků. Zejména preferuje mozaiky porostů olše šedé, lísky a jeřábu (potrava) s jehličnany (úkryt). Starší lesní komplexy obývá i kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a datlík tříprstý (Picoides tridactylus). Ve vazbě na vojenská cvičiště s přítomností silně narušovaných ploch bez vegetace (tankové cesty, taktická cvičiště) se zde hojněji vyskytuje skřivan lesní (Lullula arborea). Na vhodných stanovištích sekundárního bezlesí se rozptýleně po celé oblasti vyskytuje a hnízdí chřástal polní (Crex crex) a bekasina otavní (Gallinago gallinago) - 10-30 párů. Velmi početná je populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) - 50-100 párů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MG04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MG04.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Bufka L. (2000). Přehled výzkumných aktivit v IBA Šumava. Pp. 24-29 in Málková P., Jandová J., eds: Sbor. Významná ptačí území na konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha., Bufka L. (2002). 40. Boletice. Pp. 40/1-40/4 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha., Bufka L., Červený J., Bürger P. (2000). Vývoj početnosti tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na Šumave Pp. 52-57 in Málková P. ed.: Sbor. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisísiletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha., Bufka L., Kloubec B. (1997). Ptáci sekundárního bezlesí ve vojenských prostorech a bývalém hraničním pásmu na Šumavě. Sylvia 33: 148-160., Bufka L., Kloubec B. (1998). The bird communities of the abandoned secondary grassland areas in the Šumava Mts. Silva Gabreta, 2: 277-294., Bürger P. (1992). Avifauna Šumavy - současný stav a perspektivy. Pp. 22-27 in Hora J., Kaňuch P. a kol., eds.: Sbor.Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs. Sekce ICBP, Praha., Bürger P., Červený J., Bufka L. (2000). Vývoj početnosti tetřívka obecného (Tetrao tetrix) na Šumavě. Pp. 82-89 in Málková P. ed.: Sbor. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisísiletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha., Bürger P., Hora J., Pykal J. (1995). Dosavadní výsledky výzkumu chřástala polního (Crex crex) na Šumavě (1993-1994). Pp. 16-20 in Hora J., Plesník J., Jandová J., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Kostelec n. Č. l., ČSO, Praha., Klaus S., Sewitz A. (2000). Ecology and Conservation of Hasel Grouse Bonasa bonasia in the Bohemian Forest (Sumava, Czech Republic). Pp. 138-146 in Málková P. ed.: Sbor. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisísiletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha., Kloubec B., Bufka L. (1997). Hnízdní společenstva ptáků hercynských pralesů Šumavy. Sylvia 33: 161-188., Pykal J., Kloubec B. (2001). Šumava. Pp. 68-71 a 135-136 in Málková P., Lacina D., eds.: Významná ptačí území v české republice. ČSO, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ020.35
CZ030.95
CZ040.03
CZ0521.69
CZ0957.03
IN0352.34

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Pod Farským lesem+0.35
CZ03Prameniště Blanice*0.48
CZ03Blanice*0.47
CZ04Vyšný - Křišťanov+0.03
CZ05Blanice*21.46
CZ05Svatý Kříž*0.00
CZ05Vyšný - Křišťanov+0.04
CZ05Pod Farským lesem*0.19
CZ09Šumava*57.03

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Pod Farským lesem+0.35
Prameniště Blanice*0.48
Blanice*0.47
Vyšný - Křišťanov+0.03
Blanice*21.46
Svatý Kříž*0.00
Vyšný - Křišťanov+0.04
Pod Farským lesem*0.19
Šumava*57.03

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Újezdní úřad Boletice
Address:
Email:uuvu.boletice@seznam.cz
Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz
Organisation:Správa NP Šumava
Address:
Email:vimperk@npsumava.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002306
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY