Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0311041

1.3 Site name

Šumava

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2010-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation681/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No data
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.673611
Latitude:48.925556

2.2 Area [ha]

97492.9858

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    90  140     
BA104Bonasa bonasia    500  700     
BA030Ciconia nigra    10     
BA122Crex crex    120  150     
BA236Dryocopus martius    100  150     
BA217Glaucidium passerinum    90  120     
BA241Picoides tridactylus    60  90     
BA107Tetrao tetrix    40  50     
BA108Tetrao urogallus    60  80     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N060.00
N072.00
N080.00
N090.00
N109.00
N111.00
N120.00
N141.00
N150.00
N1629.00
N1724.00
N190.00
N2028.00
N212.00
N220.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Navržená ptačí oblast se nachází v jižních Čechách, při státních hranicích s Rakouskem a Německem. Leží mezi obcemi Železná Rudy, Nýrsko, Hartmanice, Nicov, Nové Hutě, Borová Lada a Strážný. Pokrývá celý Národní park Šumava a část CHKO Šumava. V nejdelším místě oblast měří cca 61 km v nejširším 22 km. Ekotop: Rozsáhlá plochá hornatina na jihu a jihozápadě Čech, při hranicích s Německem a Rakouskem. Nejvyšším vrcholem české strany je Plechý (1 378 m n. m.). Celé pohoří je protaženo ve směru severozápad – jihovýchod v délce 120 km, na jihovýchodě přechází v Novohradské hory a Novohradské podhůří, na severozápadě je Všerubskou vrchovinou odděleno od Českého lesa. Směrem do vnitrozemí je Šumava lemována nižšími a více členitými hřbety Šumavského podhůří. Geologické složení je relativně jednotvárné, převládají silně přeměněné krystalické horniny, jako je ortorula, rula, svor, granulit a migmatit. Tyto horniny místy pronikly žuly a granodiority. Zarovnané povrchy překrývají mocné vrstvy zvětralin s četnými tvary periglaciálního a výjimečně i glaciálního původu. Vrcholným „dílem“ ledovců je několik šumavských jezer (na české straně Černé, Čertovo, Laka, Prášilské a Plešné). Charakteristickým reliéfem Šumavy je střídání rozsáhlých hřbetů s neméně rozsáhlými pláněmi. V jejich nejnižších částech bývají rašeliniště (slatě) s reliktní ledovcovou květenou. Biota: Převládají smrkové monokultury, na značných plochách se však zachovaly zbytky přirozených lesů. Nejvýznamnější jsou horské klimatické smrčiny ve vrcholových partiích nad 1 100 m, značně poškozené kůrovcovou kalamitou, a smíšené smrko-jedlobukové lesy v nižších polohách. Typickým ekosystémem Šumavy jsou početná vrchovištní a údolní rašeliniště, pokrytá převážně stromovými a klečovými porosty borovice blatky. Z nelesních stanovišť jsou nejvýznamnější velké komplexy mokrých a rašelinných luk, vzniklých hlavně extenzivním obhospodařováním nebo úplnou absencí hospodaření v posledních desetiletích.V území je prokázáno 145 hnízdících druhů ptáků, především se jedná o druhy lesních a lučních biotopů. Celoevropsky významné je území zejména z hlediska přežívání reliktních populací některých boreálních druhů avifauny.

4.2 Quality and importance

Šumava hostí celkem 27 druhů přílohy I, z nichž 9 druhů je předmětem ochrany této ptačí oblasti. Mezi nejvýznamnější druhy oblasti patří lesní kurovití ptáci, zejména tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Jeho populace na Šumavě je dnes jedinou reprodukceschopnou populací v rámci České republiky a představuje zhruba 90 % výskytu v České republice. Velmi významná je i z hlediska ostatních zbytkových populací v rámci středohorských ekosystémů střední Evropy. Typickými stanovišti jsou v současnosti klimatické smrčiny, podmáčené smrčiny a náhorní vrchoviště. Jádro hnízdního výskytu je v oblastech obvykle nad 1000-1100 m, v nižších polohách je hnízdění ojedinělé. Velmi početná šumavská populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia) je vedle Alp největší ve střední Evropě. Druh se vyskytuje v zóně klimatických smrčin, ve smíšených horských porostech, ale nejvyšší hustoty dosahuje v členitých územích, kde se prolíná les s bezlesím, často dlouhodobě neobhospodařovaným, v ekotonech na rozhraní smíšených porostů se zarůstajícím bezlesím, často na kontaktu s břehovými porosty kolem menších toků. Zejména je početný v územích s mozaikou porostů olše šedé, lísky a jeřábu (potrava) s jehličnany (úkryt). Velmi významná je zde i populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix), který je vázán hlavně na vrchoviště náhorního a zejména údolního typu, rašelinné březiny, sukcesní plochy sekundárního bezlesí, částečně využívané jako louky či pastviny, některé ležící ladem a v různém stupni zarůstání pionýrskými dřevinami. Populace tetřívka v navržené ptačí oblasti Šumava společně s populací ve vojenském prostoru Boletice tvoří jádro výskytu druhu v celých jižních a západních Čechách. Především ve smrčinách přirozeného charakteru a částečně i ve smrkových monokulturách ve vyšších polohách (cca nad 900 m) hnízdí v celé oblasti datlík tříprstý (Picoides tridactylus). Na stejných stanovištích, hlavně v rozvolněných porostech a na jejich okrajích při různých typech bezlesí hnízdí kos horský (Turdus torquatus). Velmi početné jsou populace kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a sýce rousného (Aegolius funereus). Obě tyto sovy se vyskytují v celé oblasti a hnízdí jak ve smíšených porostech, tak i ve smrkových monokulturách, pokud zde naleznou vhodné hnízdní dutiny. Zejména zbytky přirozených smíšených porostů jsou místem hnízdního výskytu datla černého (Dryocopus martius). Rozptýleně v celé oblasti, především ve zbytcích starých bučin, hnízdí čáp černý (Ciconia nigra). Velmi významná je v území populace chřástala polního (Crex crex), svým výskytem vázaného na mozaiku antropogenního bezlesí. Pestrá mozaika bezlesých enkláv v různém stadiu sukcese a často ve vazbě na mokřady, vytváří specifické podmínky i pro další druhy významné z hlediska ochrany přírody – pro bekasinu otavní (Gallinago gallinago), hýla rudého (Carpodacus erythrinus), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), cvrčilku zelenou (Locustella naevia), ťuhýka obecného (Lanius collurio), ťuhýka šedého (Lanius excubitor), slavíka modráčka (Luscinia svecica) aj. Šumava je také významnou oblastí výskytu některých druhů ptáků, jejichž populace nejsou početné, avšak jedná se o vzácné druhy s nízkými populačními hustotami a nebo o malé izolované populace významné svou reliktností. Mezi takové druhy patří sokol stěhovavý (Falco peregrinus), který zde na dvou lokalitách hnízdí víceméně nepřetržitě nejméně již od 80. let 20. století. Na Šumavě se vyskytuje a hnízdí reintrodukovaná populace puštíka bělavého (Strix uralesnis). Jedná se o jedinou oblast výskytu v Čechách a druhou v rámci celé České republiky. Malá izolovaná populace strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) je významným reliktem oblasti. Ostrůvkovitý hnízdní výskyt je vázaný úzce jen na zbytky smíšených porostů přirozeného charakteru (květnaté a horské acidofilní bučiny pralesovitého charakteru). Lejsek malý (Ficedula parva) je indikátorem smíšených lesů přirozeného charakteru se zastoupením mladých vývojových stadií lesa s převahou buku.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04i
MBi
MG01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Bejček V., Šťastný K., Jarský V. (1999). Změny avifauny v narušených lesních ekosystémech Národního parku Šumava. Pp. 17-23 in Podrázský V. a kol., eds.: Sbor. z celost. konf. Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava, Kostelec n. Č. lesy, 1999., Bejček V., Šťastný K., Málková P., Svobodová J. (2000). Vliv odumírání smrkových porostů v důsledku kůr. kalamity na společ. ptáků v podmínkách NP Šumava. Pp. 21-27 in Podrázský V. a kol., eds.: Sbor. z celost. konf. Monitoring, výzkum a manag. ekosystémů Národního parku Šumava, Kost. n. Č. l., 2000., Bufka L. (2000). Přehled výzkumných aktivit v IBA Šumava. Pp. 24-29 in Málková P., Jandová J., eds.: Sbor. Významná ptačí území na konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha., Bufka L. (2002). 41. Šumava. Pp. 41/1-41/7 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha., Bufka L., Červený J., Bürger P. (2000). Vývoj početnosti tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na Šumave Pp. 52-57 in Málková P. ed.: Sbor. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisísiletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha., Bufka L., Kloubec B. (1997). Ptáci sekundárního bezlesí ve vojenských porostech a bývalém hraničním pásmu na Šumavě. Sylvia, 33: 148-160., Bufka L., Kloubec B. (1998). The bird communities of the abandoned secondary grassland areas in the Šumava Mts. Silva Gabreta, 2: 277-294., Bufka L., Kloubec B. (1999). The history and current status of the ural owl (Strix uralensis) in Bohemia Forest (SW Czech Republic). Buteo 1999, suppl.: 42-43., Bürger P. (1987). Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Boubínský prales – Ptáci. Záv. zpráva, dep. in Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory, msc, Bürger P. (1987). Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Trojmezná – ptáci klimaxových smrčin. Záv. zpráva, dep. in Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory, msc., 10 pp., Bürger P. (1992). Avifauna Šumavy - současný stav a perspektivy. Pp. 22-27 in Hora J., Kaňuch P. a kol., eds.: Sbor.Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs. Sekce ICBP, Praha., Bürger P., Červený J., Bufka L. (2000). Vývoj početnosti tetřívka obecného (Tetrao tetrix) na Šumavě. Pp. 82-89 in Málková P. ed.: Sbor. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisísiletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha., Bürger P., Hora J., Pykal J. (1995). Dosavadní výsledky výzkumu chřástala polního (Crex crex) na Šumavě (1993-1994). Pp. 16-20 in Hora J., Plesník J., Jandová J., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Kostelec n. Č. l., ČSO, Praha., Červený J., Koubek P., Bufka L., Horn P., Havránek F. (1996). Management tetřevovitých v NP Šumava (vývoj, současný stav, prognóza, opatření k podpoře). Odb. studie, MŽP ČR, Praha, msc., Hanzák J. (1987). Změny v avifauně Šumavy v posledních 25 letech. Sbor. před. Avifauna jižních Čech a její změny, Č. Budějovice., Hora J., Bürger P., Pykal J. (1997). Ptactvo Vltavského luhu (Šumava, jižní Čechy): výsledky síťového mapování v hnízdním období 1993 a 1994. Sylvia 33: 113-140., Horal D., Hort L., Kloubec B. (1998). Prokázané hnízdění puštíka bělavého (Strix uralensis) na Šumavě v roce 1998. Buteo 10: 115-119., Janda J. (1989). Zur Struktur der Vogelsellschaften einiger wichtiger Lebensräume des Böhmerwaldes. Staphia 20: 101-118., Janda J., Pykal J. (1987). Struktura avifauny vybraných biotopů Šumavy. Sbor. Avifauna jižních Čech a její změny, Čes. Budějovice 1986: 77-88., Janda J., Pykal J., Vozábal L. (1988). Avifauna šumavských rašelinišť. Zprávy MOS 46: 97-114., Klaus S., Sewitz A. (2000). Ecology and Conservation of Hasel Grouse Bonasa bonasia in the Bohemian Forest (Sumava, Czech Republic). Pp. 138-146 in Málková P. ed.: Sbor. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisísiletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha., Kloubec B. (1986). Rozšíření, početnosta ekologické nároky kulíška nejmenšího Glaucidium passerinum L. v jižních Čechách. Sbor. před. Avifauna jižních Čech a její změny, Č. Budějovice 1986: 116-136., Kloubec B. (1988). Rozšíření, početnosta ekologické nároky sýce rousného Aegolius funereus v jižních Čechách. Sbor. Sovy 1986, Přerov, 1986: 85-93., Kloubec B. (1995). Projekt reintrodukce puštíka bělavého (Strix uralensis) v Národním parku Šumava. Pp. 48-54 in Plesník J., ed., 1995: Záchranné chovy živočichů v České republice. Příroda (Praha), 2., Kloubec B., Bufka L. (1997). Hnízdní společenstva ptáků hercynských pralesů Šumavy. Sylvia 33: 161-188., Kučera M. (2000). Ptačí společenstva horských smrčin postižených kůrovcovou kalamitou. Silva Gabreta, 5: 187-194., Málková P., Šťastný K., Bejček V. (2000). Aktuální problémy ochrany ptáků a jejich prostředí v České republice.. Vybrané zvláště chráněné druhy. 4.3 Tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Sylvia 36: 47-50., Pykal J., Bürger P., Hora J. (1997). Ptačí společenstva nelesních stanovišť hraničního území Nové Údolí – Haidmühle. Sylvia 33: 141-147., Pykal J., Bürger P., Hora J. (2000). Výsledky studia chřástala polního nejen v IBA Šumava. Pp. 97.100 in Málková P., Jandová J., eds.: Sbor. Významná ptačí území na konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha., Pykal J., Bürger P., Hora J., Janda J. (1991). Avifauna šumavských rašelinišť: srovnání let 1979-1982 a 1989-1990. Sylvia 28: 65-75., Pykal J., Kloubec B. (2001). Šumava. Pp. 68-71 a 135-136 in Málková P., Lacina D., eds.: Významná ptačí území v české republice. ČSO, Praha., Šťastný K., Málková P., Bejček V. (2000). Aktuální problémy ochrany ptáků a jejich prostředí v České republice.. Vybrané zvláště chráněné druhy. 4.2. Tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Sylvia 36: 43-46.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ011.11
CZ021.34
CZ0410.16
CZ054.47
CZ0770.23
CZ0929.74
CZ120.00
IN0010.48
IN0399.99

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Boubínský prales*0.70
CZ01Černé a Čertovo jezero*0.21
CZ01Velká Niva+0.12
CZ01Bílá Strž+0.08
CZ02Niva Horského potoka+0.06
CZ02Losenice II+0.01
CZ02Losenice+0.00
CZ02Niva Horského potoka II+0.04
CZ02Zhůřská hnízdiště+0.12
CZ02Poustka*0.00
CZ02Pod Borkovou*0.05
CZ02Niva Kořenského potoka*0.00
CZ02Ježová*0.02
CZ02Rašeliniště Borková*0.05
CZ02Brčálnické mokřady+0.05
CZ02Svobodova niva*0.00
CZ02Zhůřský lom+0.00
CZ02Žežulka*0.00
CZ02Kepelské mokřady+0.01
CZ02Nebe+0.01
CZ02Páteříková Huť+0.01
CZ02Zátoňská hora+0.05
CZ02Otov+0.01
CZ02Otovský potok+0.04
CZ02Městišťské rokle*0.18
CZ02Zhůřská pláň*0.13
CZ02Milešický prales+0.01
CZ02Kyselovský les+0.01
CZ02Prameniště*0.26
CZ02Amálino údolí+0.11
CZ02Kozí stráň*0.03
CZ02Rožnov+0.03
CZ02Světlá+0.05
CZ04Vltavské stráně+0.01
CZ04Jelení vrch+0.01
CZ04Povydří+0.72
CZ04Stožecká skála+0.01
CZ04Tetřevská slať+0.02
CZ04Kvilda-Pod políčky+0.03
CZ04Jezerní slať+0.11
CZ04Kotlina Valné*0.08
CZ04Rašeliniště Kyselov+0.00
CZ04Žďárecká slať+0.04
CZ04Pod Šindlovem+0.01
CZ04Malá niva+0.11
CZ04Račínská prameniště+0.12
CZ04Svatý Tomáš+0.06
CZ04Olšinka+0.03
CZ04Splavské rašeliniště+0.08
CZ04Trojmezná hora*0.39
CZ04Spálený luh*0.10
CZ04Vltavský luh*1.68
CZ04Modravské slatě*3.75
CZ04Pramen Vltavy+0.01
CZ04Stožec+0.05
CZ04Pestřice*0.11
CZ04Házlův kříž+0.05
CZ04Pasecká slať*0.09
CZ04Jilmová skála+0.01
CZ04Úval Zvonková+0.05
CZ04Borová Lada+0.12
CZ04Jezerní luh+0.03
CZ04Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové+0.05
CZ04Královský hvozd*2.00
CZ04Obří zámek+0.05
CZ04Jasánky*0.13
CZ04Spáleniště*0.01
CZ04Buková slať+0.02
CZ04Strážný - Pod Obecním lesem+0.01
CZ04Multerberské rašeliniště+0.01
CZ05Losenice+0.01
CZ05Žežulka*0.00
CZ05Nebe*0.01
CZ05Otov+0.00
CZ05Prameniště*0.04
CZ05Poustka*0.00
CZ05Pod Borkovou*0.00
CZ05Zhůřská hnízdiště+0.00
CZ05Rašeliniště Borková*0.01
CZ05Amálino údolí*0.30
CZ05Světlá+0.00
CZ05Kyselovský les+0.01
CZ05Borová Lada+0.12
CZ05Kozí stráň+0.00
CZ05Brčálnické mokřady+0.00
CZ05Kepelské mokřady*0.01
CZ05Pramen Vltavy*0.04
CZ05Rožnov+0.00
CZ05Královský hvozd*2.45
CZ05Páteříková Huť+0.00
CZ05Malá niva+0.04
CZ05Vltavské stráně+0.01
CZ05Tetřevská slať+0.01
CZ05Jelení vrch+0.01
CZ05Povydří+0.11
CZ05Kvilda-Pod políčky+0.03
CZ05Olšinka+0.02
CZ05Jezerní luh+0.01
CZ05Stožecká skála+0.01
CZ05Žďárecká slať+0.01
CZ05Splavské rašeliniště+0.02
CZ05Trojmezná hora*0.04
CZ05Stožec+0.02
CZ05Pestřice*0.03
CZ05Spáleniště*0.01
CZ05Městišťské rokle*0.07
CZ05Pravětínská Lada*0.00
CZ05Niva Horského potoka+0.03
CZ05Černé a Čertovo jezero*0.04
CZ05Datelovská strž*0.00
CZ05Modravské slatě*0.10
CZ05Boubínský prales*0.05
CZ05Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové+0.02
CZ05Házlův kříž+0.02
CZ05Otovský potok+0.04
CZ05Zhůřský lom+0.00
CZ05Kotlina Valné*0.01
CZ05Pod Šindlovem*0.01
CZ05Pasecká slať*0.03
CZ05Velká Niva*0.03
CZ05Úval Zvonková+0.02
CZ05Rašeliniště Kyselov+0.00
CZ05Bílá Strž+0.03
CZ05Vltavský luh*0.25
CZ05Jilmová skála+0.01
CZ05Svatý Tomáš+0.02
CZ05Svobodova niva*0.00
CZ05Zhůřská pláň*0.06
CZ05Jezerní slať+0.03
CZ05Buková slať+0.01
CZ05Strážný - Pod Obecním lesem+0.01
CZ05Zátoňská hora+0.02
CZ05Ježová*0.00
CZ05Obří zámek+0.02
CZ05Losenice II+0.01
CZ05Spálený luh*0.04
CZ05Milešický prales+0.01
CZ05Jasánky*0.02
CZ05Račínská prameniště*0.03
CZ05Niva Horského potoka II+0.04
CZ05Multerberské rašeliniště+0.01
CZ07Šumava*70.23
CZ09Šumava*29.74
CZ12Kochánov*0.00
CZ12Kašperská vrchovina*0.00
CZ12Vyšebrodsko*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Boubínský prales*0.70
Černé a Čertovo jezero*0.21
Velká Niva+0.12
Bílá Strž+0.08
Niva Horského potoka+0.06
Losenice II+0.01
Losenice+0.00
Niva Horského potoka II+0.04
Zhůřská hnízdiště+0.12
Poustka*0.00
Pod Borkovou*0.05
Niva Kořenského potoka*0.00
Ježová*0.02
Rašeliniště Borková*0.05
Brčálnické mokřady+0.05
Svobodova niva*0.00
Zhůřský lom+0.00
Žežulka*0.00
Kepelské mokřady+0.01
Nebe+0.01
Páteříková Huť+0.01
Zátoňská hora+0.05
Otov+0.01
Otovský potok+0.04
Městišťské rokle*0.18
Zhůřská pláň*0.13
Milešický prales+0.01
Kyselovský les+0.01
Prameniště*0.26
Amálino údolí+0.11
Kozí stráň*0.03
Rožnov+0.03
Světlá+0.05
Vltavské stráně+0.01
Jelení vrch+0.01
Povydří+0.72
Stožecká skála+0.01
Tetřevská slať+0.02
Kvilda-Pod políčky+0.03
Jezerní slať+0.11
Kotlina Valné*0.08
Rašeliniště Kyselov+0.00
Žďárecká slať+0.04
Pod Šindlovem+0.01
Malá niva+0.11
Račínská prameniště+0.12
Svatý Tomáš+0.06
Olšinka+0.03
Splavské rašeliniště+0.08
Trojmezná hora*0.39
Spálený luh*0.10
Vltavský luh*1.68
Modravské slatě*3.75
Pramen Vltavy+0.01
Stožec+0.05
Pestřice*0.11
Házlův kříž+0.05
Pasecká slať*0.09
Jilmová skála+0.01
Úval Zvonková+0.05
Borová Lada+0.12
Jezerní luh+0.03
Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové+0.05
Královský hvozd*2.00
Obří zámek+0.05
Jasánky*0.13
Spáleniště*0.01
Buková slať+0.02
Strážný - Pod Obecním lesem+0.01
Multerberské rašeliniště+0.01
Losenice+0.01
Žežulka*0.00
Nebe*0.01
Otov+0.00
Prameniště*0.04
Poustka*0.00
Pod Borkovou*0.00
Zhůřská hnízdiště+0.00
Rašeliniště Borková*0.01
Amálino údolí*0.30
Světlá+0.00
Kyselovský les+0.01
Borová Lada+0.12
Kozí stráň+0.00
Brčálnické mokřady+0.00
Kepelské mokřady*0.01
Pramen Vltavy*0.04
Rožnov+0.00
Královský hvozd*2.45
Páteříková Huť+0.00
Malá niva+0.04
Vltavské stráně+0.01
Tetřevská slať+0.01
Jelení vrch+0.01
Povydří+0.11
Kvilda-Pod políčky+0.03
Olšinka+0.02
Jezerní luh+0.01
Stožecká skála+0.01
Žďárecká slať+0.01
Splavské rašeliniště+0.02
Trojmezná hora*0.04
Stožec+0.02
Pestřice*0.03
Spáleniště*0.01
Městišťské rokle*0.07
Pravětínská Lada*0.00
Niva Horského potoka+0.03
Černé a Čertovo jezero*0.04
Datelovská strž*0.00
Modravské slatě*0.10
Boubínský prales*0.05
Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové+0.02
Házlův kříž+0.02
Otovský potok+0.04
Zhůřský lom+0.00
Kotlina Valné*0.01
Pod Šindlovem*0.01
Pasecká slať*0.03
Velká Niva*0.03
Úval Zvonková+0.02
Rašeliniště Kyselov+0.00
Bílá Strž+0.03
Vltavský luh*0.25
Jilmová skála+0.01
Svatý Tomáš+0.02
Svobodova niva*0.00
Zhůřská pláň*0.06
Jezerní slať+0.03
Buková slať+0.01
Strážný - Pod Obecním lesem+0.01
Zátoňská hora+0.02
Ježová*0.00
Obří zámek+0.02
Losenice II+0.01
Spálený luh*0.04
Milešický prales+0.01
Jasánky*0.02
Račínská prameniště*0.03
Niva Horského potoka II+0.04
Multerberské rašeliniště+0.01
Šumava*70.23
Šumava*29.74
Kochánov*0.00
Kašperská vrchovina*0.00
Vyšebrodsko*0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Správa NP Šumava
Address:
Email:vimperk@npsumava.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o národní park Šumava
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002298
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY