Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0312040

1.3 Site name

Malý Horusický rybník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.702778
Latitude:49.153056

2.2 Area [ha]

4.9892

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1887Coleanthus subtilis    10000       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0695.00
N072.00
N100.00
N141.00
N160.00
N202.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník po pravé straně silnice Veselí nad Lužnicí - Lomnice nad Lužnicí, cca 4 km jižně od Veselí nad Lužnicí. Ekotop: Menší rybník v lesním komplexu využívaný rybáři jako plůdkový, ležící v nadmořské výšce cca 412 m n.m. Geologie: Lokalita leží na podloží tvořeném mydlovarským souvrstvím (spodní báden) s šedozelenými jíly a písky spolu s diatomovými jíly a diatomity, které je částečně překryto pleistocenními fluviálními štěrky a písky risského stáří, ve kterých meandruje i původní tok řeky Lužnice. Nejmladší holocénní usazeniny tvoří fluviální písčité hlíny, hlinité písky a sedimenty vodních nádrží. Geomorfologie: Lokalita leží v severní části Třeboňské pánve (v její části Lomnická pánev), v plochém terénu na terase řeky Lužnice. Rybník je průtočný, sycený vodou ze Zlaté Stoky. Vypuštěná voda odtéká stokou do pískovny Vlkov 1. Krajinná charakteristika: Plochá krajina severní části Třeboňska s četnými velkými i menšími rybníky, málo zalesněná, s převažujícím zemědělským, poměrně intenzivním využitím. Tradiční osídlení je reprezentováno spíše většími vesnicemi a pomístně rozptýlenými samotami (jednotami). Biota: Rybník bez výrazného litorálu, od J a JZ částečně stíněný hradbou kulturního smrkového lesa. Pravidelně od jara letněný s charakteristickými společenstvy obnažených den (M2.1) s pravidelným a hojným výskytem druhů obnažených den letněných rybníků, zejména puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis) a dalšími průvodní druhy - ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum), kalužník šruchový (Peplis portula), úpor (Elatine sp. div). Při JV okraji je rybník vroubený úzkým pásem olšin (L2.2B) s olší lepkavou (Alnus glutinosa), chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris). Širší území v blízkosti lokality je tvořeno intenzivně obhospodařovanými loukami nebo kulturními lesními porosty.

4.2 Quality and importance

Kvalitní lokalita s početnou populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), jednou z nejvýznamnějších v rámci Třeboňska. Výhodou lokality je relativně citlivé stávající rybniční hospodaření. Rybník je využíván jako plůdkový a je často loven až na jaře a posléze bývá jen částečně napuštěn, což umožňuje ideální podmínky pro přežívání a reprodukci puchýřky.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
MF01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ09100.00
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Třeboňsko-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Třeboňsko-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Address:
Email:jizni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002664
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY