Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0314044

1.3 Site name

Opolenec

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.796944
Latitude:49.086944

2.2 Area [ha]

20.0100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6110  info      0.7425  0.00 
6510  info      2.0182  0.00 
8210  info      0.0925  0.00 
8310  info      0.01  2.00 
91U0  info      5.8046  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4094Gentianella bohemica    220     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N087.00
N094.00
N1010.00
N148.00
N150.00
N1729.00
N2038.00
N214.00
N220.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Západní svahy výrazného zalesněného hřbetu nad pravým břehem Volyňky včetně části dřevinného porostu v nivě Volyňky. Lokalita je východně od osady Sudslavice, 3,5 km severoseverovýchodně od Vimperka. Ekotop: Geologie: V severní části EVL jsou dolomitické krystalické mramory s hrubozrnnými pegmatitovými a jemnozrnnými aplitovými žilami. V této vápencové čočce se nacházela jeskyně, která byla zničena při těžbě vápence. Zbyla po ní cca 15 m dlouhá chodba, která je otevřená na obou koncích těžební činností. Místy se nachází tzv. turmalínové slunce. Ve střední části EVL převládají písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty pestrého minerálního složení. Jižní část EVL se rozkládá na pararule. Geomorfologie: Lokalita leží v mírně členité Vimperské vrchovině, v její východní části Bělečská vrchovina, s rozmezím nadmořských výšek zhuba 600-920 m. Reliéf: Vlastní lokalitu tvoří prudké západně orientované svahy vrchu Opolenec nad říčkou Volyňkou s drobnými skalními útvary a zarostlými lůmky, v nadmořské výšce 570-691 m. Část skalnatých stanovišť vznikla uměle odstřely lomů nad železniční tratí. Součástí území jsou i krasové jevy (tzv. Sudslavická jeskyně, nevelká podzemní prostora, odkrytá při jednom z odstřelů při stavbě přilehlé železniční trati). Pedologie: Mělké půdy tvoří rendzina typická, jen omezeně jsou ve žlíbcích vyvinuty hlubší kambizemě typické. Mimo vápence se nacházejí kyselé kambizemě. Krajinná charakteristika: Území se nachází v mírně zvlněné krajině nižšího Šumavského podhůří, s harmonickou mozaikou menších lesních komplexů, zemědělské půdy s převahou trvalých travních porostů a drobnými osadami (mnohde s dochovanými stavbami historické lidové architektury). Vlastní lokalitu tvoří menší lesní komplex a drobné nelesní enklávy (skály a loučky) na pravé straně údolí Volyňky. Biota: Většinu plochy lokality tvoří druhově poměrně pestré vápnomilné bory (L8.2) - většinou kulturního, druhotného původu, s převažující borovicí lesní (Pinus sylvestris), v bylinném podrostu se hojně uplatňuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum). Na prudších svazích přistupuje líska obecná (Corylus avellana) a dřišťál obecný (Berberis vulgaris). V bylinném patře roste jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), ostřice prstnatá (Carex digitata), violka chlumní (Viola collina), hruštice jednostranná (Orthilia secunda), jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora), aj. Na okraji vápencových lomečků i v přilehlých borech jsou časté např. krušník tmavočervený (Epipactis atrorubens), okrotice červená (Cephalanthera rubra), o. bílá (C. damasonium), pětiprstka žežulník horská (Gymnadenia conopsea subsp. montana), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), ostružiník skalní (Rubus saxatilis), sporadicky zde byl zaznamenán i tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera), na zastíněné skalce se objevuje vzácně i kapradina hrálovitá (Polystichum lonchitis). Část lokality porůstají vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) s převahou lísky obecné (Corylus avellana) a s příměsí dřišťálu obecného (Berberis vulgaris). Luční vegetaci tvoří společenstva sv. Arrhenatherion (T1.1) a sv. Bromion erecti (T3.4C, D), v nichž roste vzácný hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), h. nahořklý pravý (G. amarella subsp. amarella), zaznamenán zde byl i jejich kříženec (G. ×austroamarella), velmi vzácně se objevuje i vstavač nachový (Orchis purpurea). V obou typech luční vegetace se dále vyskytuje např. vítod chocholatý (Polygala comosa), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), krvavec menší (Sanguisorba minor), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeníček zelený (Coeloglossum viride), dobromysl obecná (Origanum vulgare) aj. Na teráskách, skalkách a bezlesých drolinách se maloplošně objevuje štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1) sv. Potentillion caulescentis a vegetace bazifilních efemérů a sukulentů (T6.2B) sv. Alysso alyssoidis-Sedion albi. Na těchto stanovištích roste např. sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), pamětník rolní (Acinos arvensis), penízek prorostlý (Thlaspi perfoliatum) a rozchodník skalní (Sedum reflexum). Vegetační a floristické pestrosti lokality odpovídá i velká druhová diverzita bezobratlých živočichů, zejména entomofauny a malakofauny. Populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) byla v uplynulých 5 letech zaznamenána na třech mikrolokalitách v území: 1) Ve stráni 200 m V od Sudslavického mlýna, tzv. Vanického louka (dále jen "Vanického louka"). 2) Na plošině mezi tratí a Sudslavickou jeskyní (dále jen "U jeskyně"). 3) Rozcestí na vrcholu mezi kótami 677 m n. m. a 691 m n. m., cca 550 m JJV od Sudslavického mlýna (dále jen "Na rozcestí"). Blíže k jednotlivým populacím hořečku mnohotvárného českého (Gentianella praecox ssp. bohemica): 1) "Vanického louka": Celou louku tvoří druhově bohatá a zachovalá mezická společenstva širokolistých suchých trávníků s výskytem vstavačovitých a jalovcem (T3.4A) svazu Bromion erecti, ve spodních zastíněných partiích louky s hojnými druhy ovsíkových luk (T1.1) svazu Arrhenatherion. Louka byla v posledních desetiletích téměř kontinuálně obhospodařována a to sečí, pastvou a jejich kombinacemi. V posledních deseti letech je louka pravidelně jedenkrát ročně sečena (v různých termínech, nejčastěji v červnu). Z ochranářsky či fytogeograficky významnějších druhů byly přímo v louce nebo v jejích okrajích dále zaznamenány tyto druhy: úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vratička měsíční (Botrychium lunaria), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), pětiprstka žežulník horská (Gymnadenia conopsea ssp. montana), hořeček nahořklý (Gentianella amarella), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum ssp. obscurum), jalovec obecný (Juniperus communis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora) (při kraji lesa při horním konci louky), hruštice jednostranná (Orthilia secunda), vítod chocholatý (Polygala comosa), ostružiník skalní (Rubus saxatilis) a lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata). Další vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin se vyskytují ještě v širším okolí louky. 2) "U jeskyně": Mikrolokalitu tvoří cca 1 ar velká rovina při turistické značce u vstupu do Sudslavické sluje (S3 Jeskyně). Vegetačně jde pravděpodobně o sešlapávaná druhově ochuzená společenstva svazu Cynosurion (T1.3 Poháňkové pastviny). Zásadním způsobem managementu byl zřejmě v minulosti stejně jako dnes intenzivní sešlap. Z dalších významnějších druhů se přímo na mikrolokalitě vyskytuje pouze úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) a devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum ssp. obscurum). 3) "Na rozcestí": Úzké, travnaté okraje cesty a vlastní cesty na vrcholovém rozcestí jsou zarostlé druhy širokolistých suchých trávníků (T3.4) svazu Bromion erecti s dominancí válečky prapořité (Brachypodium pinnatum). Z dalších významných druhů se v bezprostředním okolí vyskytuje úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), hořeček nahořklý (Gentianella amarella) (na dvou místech, celkem do 20 kvetoucích exemplářů v letech 1999 až 2003), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum ssp. obscurum), krabilice zlatoplodá (Chaerophyllum aureum), jalovec obecný (Juniperus communis), hruštice jednostranná (Orthilia secunda) a vítod chocholatý (Polygala comosa). V minulosti bylo toto sedlo mezi dvěma vrcholy pravděpodobně přepásáno, zřejmě sloužilo jako místo pro přehánění dobytka mezi dvěma většími lučními enklávami. V současné době působí na vegetaci lokality pouze průjezd lesnické techniky.

4.2 Quality and importance

Území zahrnuje PR Opolenec. Jde o reprezentativní lokalitu komplexu biotopů na pošumavských vápencích s druhově bohatými lesními porosty, v nichž dominují lesostepní bory, s celou řadou chráněných druhů. Charakteristicky je vytvořena i vegetace efemér a sukulentů na teráskách vápencových skalek, cenné jsou také luční biotopy na vápencovém podkladě s hořečkem mnohotvarým českým (Gentianella praecox subsp. bohemica), hořečkem nahořklým (Gentianella amarella), a dalšími vzácnými, ohroženými a chráněnými druhy. Stav a tendence vývoje dílčích populací hořečku českého (Gentianella praecox subsp. bohemica): 1) "Vanického louka": Relativně bohatá populace hořečku mnohotvarého českého (G. praecox subsp. bohemica) má na této lokalitě výrazně kolísající charakter. Z dalších taxonů rodu Gentianella se na lokalitě vyskytuje hořeček nahořklý (Gentianella amarella subsp. amarella) (bohatá populace) a kříženec Gentianella ×austroamarella. 2) "U jeskyně": Počtem kvetoucích jedinců střední, avšak nestabilní mikropopulace hořečku mnohotvarého českého (G. praecox subsp. bohemica). 3) "Na rozcestí": Velmi malá populace hořečku mnohotvarého českého (G. praecox subsp. bohemica).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.01i
MA04.03i
MBi
MG05.07i
MK02i
LK02.02i
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MA03i
LD01.01i
MG05.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Albrecht J. a kol. (2003). Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str., Brabec J. (2003). Studie hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) jako podklad pro záchranný program taxonů rodu Gentianella v ČR – Ms., p. 78, depon. in MŽP ČR, Vršovická 65, Praha., BRABEC, J. (2016). <i>Závěrečná zpráva Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) v ČR (sezóna 2015)</i>. 50 s., Čurn V., Pavlíčko A., Sáková L (1997). Pětiprstky v přírodní rezervaci Opolenec.- Zlatá stezka, Prachatice, 4: 249-253., Horn P. (2001). W0002 - Háje, U Narovců, Opolenec. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – 4 pp., ms. [depon. In AOPK ČR Praha]., Chábera S. (1982). Geologické zajímavosti jižních Čech. – 158 pp., Jihočeské nakladatelství, České Budějovice., Chábera S. (1989). Sudslavická jeskyně.- Pam. a Přír., Praha, 14: 496-498., Moravec J. (1958). Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18., Moravec J. (1959). Údolí Volyňky u Sudslavic u Vimperka na Šumavě – významná botanická lokalita. – Ochr. Přír., Praha, 14: 171-173., Moravec J., Vollrath H. (1967). Gentiabella x austroamarella hybr. spec. nova .- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 333-336., Pavlíčko A. (1998). Gentianaceae – hořcovité na Prachaticku. – Zlatá stezka, Prachatice, 5: 299-318., Pavlíčko A. (1999). Gentianaceae - hořcovité na Prachaticku. Aktuální rozšíření některých druhů s důrazem na rod Gentianella (hořeček). – Zlatá stezka 5 (1998): 229-318., Reitschläger J. (1998). Výskyt hořečku českého (Gentianella bohemica) v Českých zemích a jeho ekologické limity. – Ms. [bakal. práce, depon. in Biologická fakulta JU České Budějovice]., SVOBODA, A.; DUBROVSKÝ, V.; VLACH, P. (2014). <i>Podklady pro plán péče EVL Opolenec: Dílčí plnění, aktualizovaná část 1.2.31 - inventarizační průzkum půda, geologie, voda - 1. aktualizace 2014</i>. 37 s., ŠIŠKA, P.; JÍROVÁ, A. (2013). <i>Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Opolenec CZ0314044</i>. 18 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ02100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Opolenec=100.00
CZ05Opolenec*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Opolenec=100.00
Opolenec*0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní rezervaci Opolenec
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002671
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY