Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0410023

1.3 Site name

Blažejský rybník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.017500
Latitude:49.999722

2.2 Area [ha]

50.4943

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      6.0382  0.00 
4030  info      0.479  0.00 
6410  info      1.2571  0.00 
6430  info      4.7293  0.00 
7140  info      0.5627  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0612.00
N0714.00
N087.00
N1042.00
N140.00
N150.00
N1614.00
N200.00
N212.00
N239.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Blažejský rybník leží v Tepelských vrších na jižním úpatí Třebouňského vrchu (824 m n. m.), 6 km J od města Toužimi. Nejbližší sídelní útvar, Branišov, je vzdálen 0,6 km JV směrem. Jeden kilometr V od komplexu vede silnice I. třídy Plzeň – Karlovy Vary. Ekotop: Geologie: Podloží přírodního komplexu tvoří přeměněné horniny tepelského krystalinika (převážně pararuly a dvojslídné svory), směrem k masivu Třebouňského a Branišovského vrchu se vyskytují kyselé neovulkanity – trachytbazalty. Na svahovinách dna pánve dochází k oglejení a částečnému rašelinění půd. Geomorfologie: Území náleží do celku Toužimská vrchovina, podcelku Toužimská plošina, okrsku Útvinská plošina. Masiv Třebouňského a Branišovského vrchu je stolovou horou z trachybazaltu, jež je částí roje izolovaných vulkanických vrchů na jižním předpolí Doupovských hor. Přírodní komplex se nachází v mělké pánvi na jižním úpatí této stolové hory. Výška území se pohybuje od 596 m n. m. po 620 m n. m. Reliéf: S rozsáhlými stupňovitě uspořádanými zarovnanými povrchy a terénními depresemi. Pedologie: Především fluvizemě, místy zrašelinělé půdy, místy oglejené lužní půdy. Krajinná charakteristika: V mělké pánvi pod Třebouňským (824 m n. m.) a Branišovským (813 m n. m.) vrchem se nachází Blažejský rybník (6 ha). Na vodní plochu s makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (V1F) navazují podmáčené i sušší plochy s travinobylinnou vegetací. Na mírně zrašelinělém substrátu převažuje vegetace vysokých ostřic (M1.7), vlhké pcháčové louky (T1.5) a vegetace vlhkých narušovaných půd (T1.10), která je ale doplněna zachovalým údolním jasanovo-olšovým luhem (L2.2A), vrbovými křovinami na hlinitých náplavech (K2.1) a mokřadními vrbinami (K1). Spektrum biotopů v přírodním komplexu doplňuje malé přechodové rašeliniště (R2.3). Na sušších, výše položených polohách se vyskytují ovsíkové louky (T1.1) a na menší rozloze také sekundární podhorské vřesoviště (T8.2B). Stolová dvojhora Třebouňský vrch – Branišovský vrch je význačnou krajinnou dominantou, která se zdvihá téměř 200 m nad okolní krajinu mírně zvlněných Tepelských vrchů. Vlastní Blažejský rybník, na jeho břehu stojící zřícenina barokního kostela Sv. Blažeje a památná Blažejská lípa jsou význačné a hodnotné krajinné struktury. Celé území přírodního komplexu je tvořenou strukturálně pestrou krajinnou mozaikou luk, mokřadů, křovin a vodních ploch, jež je v kontrastu se zemědělsky intenzivně využívanou a do značné míry degradovanou krajinou v širším okolí. Vlastní území je bez lidského osídlení. Biota: Vegetace vlastní plochy rybníka nebyla dosud podrobněji studována. Hojně se vyskytuje rdest vzplývavý (Potamogeton natans) a rdest Potamogeton sp. indet., jeden z úzkolistých druhů z okruhu rdestu vláskatého (P. trichoides), a dále bublinatka jižní (Utricularia australis). Litorální vegetace se vyznačuje bohatým rozvojem porostů vysokých ostřic: ostřice štíhlá (Carex acuta), o. zobánkatá (C. rostrata), o. měchýřkatá (C. vesicaria), ale také výskytem o. šáchorovité (Carex bohemica) a kosatce žlutého (Iris pseudacorus). Porosty litorálních makrofyt jsou tvořeny hlavně orobincem širokolistým (Typha latifolia). Malé, ale zachovalé přechodové rašeliniště je charakterizováno výskytem druhů Sphagnum fallax, Sphagnum palustre, suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium) a mochnou bahenní (Potentilla palustris). Mozaikovitě dochází v podmáčených porostech k rozvoji vegetace tužebníkových lad, s dominantním tužebníkem jilmovým (Filipendula vulgaris), kakostu bahenního (Geranium palustre) a vrbiny obecné (Lysimachia vulgaris). Bezkolencové louky, které navazující na výše uvedené biotopy jsou typické (v důsledku absence pravidelné seče) dominancí metlice trsnaté (Deschampsia cespitosa). Lokálně se vyskytuje např. čertkus luční (Succisa pratensis). Nehojně se v tomto typu biotopu vyskytují ještě ostřice blešní (Carex pulicaris) a tolije bahenní (Parnassia palustris). Starší údaje o výskytu druhů tučnice obecné (Pinguicula vulgaris), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), všivce lesního (Pedicularis sylvatica), kozlíku dvojdomého (Valeriana dioica) a vrby plazivé (Salix repens) vyžadují ověření, nicméně z charakteru současné vegetace je jejich výskyt pravděpodobný. Poměrně bohatá je avifauna území. Na Blažejském rybníce pravidelně hnízdí potápka roháč (Podiceps cristatus), p. malá (P. ruficollis), polák velký (Aythya ferina), P. chocholačka (Aythya fuligula). Z obojživelníků byl prokázán výskyt skokana hnědého (Rana temporaria), s. zeleného (Rana kl. esculenta) a ropuchy obecné (Bufo bufo). V mokřadních biotopech hojně hnízdí linduška luční (Anthus pratensis), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), akusticky byl zjištěn rovněž chřástal Rallus aquaticus. Sušší luční porosty s jednotlivými keři obývá poměrně hojně bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), vzácně ťuhýk šedý (Lanius excubitor). V širším okolí rybníka létá hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), modrásek černolemý (Plebejus argus), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe). V nedávné minulosti byl v území rovněž prokázán výskyt hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia).

4.2 Quality and importance

Vzhledem ke skutečnosti, že přírodní komplex představuje zachovalou mozaiku přírodních stanovišť v pramenné oblasti Úterského potoka, je jeho význam především regionální. Představuje totiž refugium flory a fauny vlhkých a podmáčených biotopů v jinak odvodněné a zemědělsky silně využívané krajině Toužimska. Důležitým argumentem pro význam území je výskyt hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
HA08i
MB02.03i
MB02.04i
HF01i
MJ02.01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0474.47
CZ0521.54

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Blažejský rybník*74.47
CZ05Blažejský rybník*21.54

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Blažejský rybník*74.47
Blažejský rybník*21.54

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002752
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY