Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0410047

1.3 Site name

Štítarský rybník

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2016-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.114444
Latitude:50.244722

2.2 Area [ha]

4.2247

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      0.225  0.00 
3150  info      0.5249  0.00 
6430  info      0.5152  0.00 
7140  info      0.4887  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0618.00
N0725.00
N1012.00
N165.00
N1740.00
N200.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní komplex se rozkládá blízko u státní hranice se SRN (jižní a západní směr), nejbližší osídlení je severozápadním směrem zaniklá osada Újezd, východním směrem Štítary a asi 6 km vzdušnou čarou jihovýchodním směrem město Aš. EVL se nachází v nivě Újezdského potoka s jeho bočními přítoky. Ekotop: Geologie: Geologickým podkladem je fylit, na kterém se v širší nivě nachází vrstva písčito-hlinitých až hlinito-písčitých sedimentů. Podél aktivního toku jsou to nivní sedimenty hlíny a písku. Geomorfologie: Území se nachází v Studánecké vrchovině, náležící do Ašské vrchoviny geomorfologického celku Smrčiny. Niva Újezdského potoka je rozevřená, samotný tok je jen mírně zahlouben. Ve východní části je Štítarský rybník s pevnou hrází. Na severovýchodě je malý bezejmenný rybníček a v severozápadním cípu pak ještě tři malé rybníčky. Reliéf: Pramenná oblast Újezdského potoka vytváří plochou nivu mírně ukloněnou k západu navazující na rozsáhlé luční porosty obklopené lesy. Nadmořská výška se pohybuje mezi 561-664 m. Pedologie: Půdní povrch tvoří gleje a pseudogleje, silně podmáčené až zaplavované. Krajinná charakteristika: Z větší části nelesní území, tvořené rozevřenou nepříliš hlubokou nivou potoka s četnými bočními mokřady, tvoří částečně vlastní státní hranici a odpovídá pomístnímu názvu V močálech. Na tuto část navazují podmáčené lesní porosty. Biota: V jihovýchodní kompaktnější části se nachází podmáčené lesy v podobě menších podmáčených smrčin a jasanovo-olšových luhů (L2.2) přímo u vodotečí, v sušších částech přechází do rašelinných březin (L10.1) s dominancí břízy, kterou doplňuje smrk. Samotný Štítarský rybník a jeho příbřežní vegetace je tvořena makrofytní vegetací stojatých vod (V1) a vegetací parožnatek (V5), na které navazují rákosiny (M1.1) a ostřicové porosty (M1.7). Ve východní části rybníka je vytvořeno menší, ale kvalitní přechodové rašeliniště (R2.3) s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris) a suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum). Podél již znatelných vodotečí se střídají vlhká tužebníková lada (T1.6) s vlhkými pcháčovými loukami (T1.5), ve kterých se výjimečně objevují nevápnitá mechová slatiniště s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis). Nad samotnou nivou na vyvýšených místech převládají méně kvalitní mezofilní ovsíkové louky, pomístně střídány podhorskými smilkovými trávníky.

4.2 Quality and importance

Celá niva je tvořena vlhkými loukami a mokřadními společenstvy s vysokým biotopovým potenciálem a tvoří přirozený přírodní charakter. V zalesněném Ašském výběžku jsou místy až zrašelinělé nivy vzácné. Významný je přechod a návaznost zrašelinělých biotopů na podmáčené lesy. Na těchto stanovištích se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin. Štítarský rybník je průtočná vodní nádrž na Újezdském potoce, na němž se vyskytuje soubor živočišných druhů vázaných na vodní tok, mimo jiné jedna z nejpočetnějších a přirozeně reprodukčně schopných populací perlorodky říční (Margaritana margaritifera) v Bavorsku (EVL na německé straně hranice).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LK01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

RP SPRÁVA CHKO SLAVKOVSKÝ LES, A. Č. (2015). <i>Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štítarský rybník CZ0410047</i>. 12 s., 4.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ12Smrčiny-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Smrčiny-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-005459
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY