Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0411002

1.3 Site name

Doupovské hory

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2010-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation688/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No data
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.126389
Latitude:50.256389

2.2 Area [ha]

63116.7237

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA215Bubo bubo    15  20     
BA224Caprimulgus europaeus    10  20     
BA030Ciconia nigra    10  12     
BA081Circus aeruginosus    25  30     
BA122Crex crex    40  60     
BA236Dryocopus martius    60  80     
BA320Ficedula parva    30  50     
BA338Lanius collurio    450  500     
BA072Pernis apivorus    10  15     
BA234Picus canus    80  100     
BA307Sylvia nisoria    300  500     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N030.00
N040.00
N061.00
N071.00
N0811.00
N095.00
N1021.00
N110.00
N121.00
N143.00
N1515.00
N1617.00
N170.00
N190.00
N2014.00
N214.00
N220.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Navrhovaná oblast se nachází v západních Čechách, mezi obcemi Kláštěrec nad Ohří, Karlovy Vary, Čichalov a Krásný Dvůr. Území má okrouhlý tvar, na délku i na šířku přesahuje 28 km a prakticky se shoduje s geomorfologickým celkem Doupovské hory. Ekotop: Největší český stratovulkán (1200 km2) vznikl v hlavní vulkanické fázi (svrchní eocén - spodní miocén, třetihory). V oblasti převládají vulkanoklastika – tufy, tufity, aglomeráty a lávové proudy tefritů a bazaltů. Celek Doupovské hory má strukturně denudační georeliéf hornatinného v okrajových částech vrchovinného rázu. Vzhledem k tomu, že se jedná o složenou sopku, velmi výrazně se uplatnily erozně denudační pochody, povrch je rozbrázděn svahovými údolími potoků. Největší rozlohu zaujímají hnědé půdy – kambizemě, především nasycené – eutrofní. Jedná se o jednotný horský celek, který vznikl rozčleněním mohutného třetihorního stratovulkánu. V západní a severní části území jsou strmé svahy se skalními výstupky, které vznikly zařezáním Ohře do podloží a krajina zde má ráz členité hornatiny. Jižní část území je plošší. Nejvyšším bodem je vrch Hradiště (934 m n. m.). Biota: Doupovské hory jsou jedním z významných území České republiky z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků. Původní vegetační kryt tohoto území tvořily v minulosti převážně květnaté bučiny, jejichž poměrně rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes, zejména v údolí řeky Ohře a v masivu Pustého zámku. Pro Doupovské hory je v současné době nejtypičtější, a to hlavně v centrální části, mozaika travinobylinných společenstev, porostů keřů a listnatých lesíků, které vznikly sukcesí na opuštěných a neobhospodařovaných bývalých zemědělských pozemcích. Vodní plochy se vyskytují převážně v okrajových částech na Radonicku, v okolí Bražce a Ostrova nad Ohří. Území se rozkládá v nadmořské výšce 290-928 metrů. Část oblasti je využívána jako vojenský výcvikový prostor. S omezením vojenské činnosti v některých částech území souvisí zarůstání bezlesí trnitými křovinami.

4.2 Quality and importance

Členitosti území a pestrosti jednotlivých biotopů odpovídá značná druhová pestrost vyskytujících se ptáků. Doupovské hory jsou hnízdištěm 148 ptačích druhů. Převládají zde druhy lesních a lučních společenstev. Oblast je navržena pro 11 druhů přílohy I, ale i některé z dalších 19 druhů přílohy I tu mají významné populace. Kromě kritériových druhů v oblasti hnízdí 19 dalších druhů přílohy I, např. tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - 20-25 tokajících kohoutů, skřivan lesní (Lullula arborea) - 10-15 párů, sokol stěhovavý (Falco peregrinus) - 1-2 páry. Rákosové porosty rybníků obývá bukač velký (Botaurus stellaris) - 2-3 páry a na vlhkých loukách a prameništích hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago) - 20-40 párů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HB01.02i
HB02.02i
HB02.04i
LG01.02i
MJ02.02i
HK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Bušek O., Tejrovský V., Zavadil V. (1990). Obratlovci Doupovských hor (Aves, Mammalia). Sbor. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda, 76: 1-72., Tejrovský V. (1989). Avifauna zvláště chráněného území Vinařský rybník, okres Chomutov (výsledky průzkumu z let 1988-1998). Sbor. Okr. Muz. V Mostě, přír., 20/21: 81-89., Tejrovský V. (1995). Doupovské hory- významné ptačí území České republiky. Pp. 70-72 in Hora J., Plesník J., Jandová J., eds.: Sbor.Významná ptačí území v České a Slovenské republice, stelec n. Č. l., ČSO, Praha., Tejrovský V. (2000). Doupovské hory - současnost a budoucnost. Pp. 101-104 in Málková P., Jandová J., eds: Sbor. Významná ptačí území na konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha., Tejrovský V. (2000). Současné rozšíření tetřívků v Doupovských horách Pp. 106-109 in Málková P. ed.: Sbor. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisísiletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha., Tejrovský V. (2001). Doupovské hory. Pp. 64-67 a 109-110 in Málková P., Lacina D. eds.: Významná ptačí území v České republice.ČSO, Praha., Tejrovský V. (2002). 2. Doupovské hory. Pp. 2/1-2/5 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ010.55
CZ020.26
CZ030.02
CZ040.97
CZ050.28
CZ091.74
CZ129.53

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Úhošť+0.55
CZ02Sedlec+0.10
CZ02Ostrovské rybníky*0.10
CZ02Dětanský chlum+0.06
CZ03Skalky skřítků+0.02
CZ04Valeč+0.86
CZ04Šemnická skála+0.01
CZ04Čedičová žíla Boč+0.00
CZ04Rašovické skály+0.07
CZ04Louka vstavačů u Černýše+0.00
CZ04Týniště+0.01
CZ04Vinařský rybník*0.02
CZ04Mravenčák+0.00
CZ05Sedlec+0.04
CZ05Louka vstavačů u Černýše+0.00
CZ05Vinařský rybník*0.02
CZ05Úhošť+0.01
CZ05Týniště+0.01
CZ05Skalky skřítků+0.01
CZ05Valeč+0.11
CZ05Čedičová žíla Boč+0.00
CZ05Rašovické skály+0.03
CZ05Sluňáky*0.00
CZ05Mravenčák+0.00
CZ05Dětanský chlum+0.02
CZ05Ostrovské rybníky*0.02
CZ05Šemnická skála+0.01
CZ09Slavkovský les*1.74
CZ12Stráž nad Ohří*2.69
CZ12Doupovská pahorkatina*6.84

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Úhošť+0.55
Sedlec+0.10
Ostrovské rybníky*0.10
Dětanský chlum+0.06
Skalky skřítků+0.02
Valeč+0.86
Šemnická skála+0.01
Čedičová žíla Boč+0.00
Rašovické skály+0.07
Louka vstavačů u Černýše+0.00
Týniště+0.01
Vinařský rybník*0.02
Mravenčák+0.00
Sedlec+0.04
Louka vstavačů u Černýše+0.00
Vinařský rybník*0.02
Úhošť+0.01
Týniště+0.01
Skalky skřítků+0.01
Valeč+0.11
Čedičová žíla Boč+0.00
Rašovické skály+0.03
Sluňáky*0.00
Mravenčák+0.00
Dětanský chlum+0.02
Ostrovské rybníky*0.02
Šemnická skála+0.01
Slavkovský les*1.74
Stráž nad Ohří*2.69
Doupovská pahorkatina*6.84

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkles@nature.cz
Organisation:Újezdní úřad Hradiště
Address:
Email:uuvu.hradiste@iol.cz
Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:urad@kr-ustecky.cz
Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002305
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY