Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0424030

1.3 Site name

Bezručovo údolí

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.345000
Latitude:50.503056

2.2 Area [ha]

1195.0762

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      8.1892  0.00 
9110  info      565.588  0.00 
9130  info      74.3349  0.00 
9180  info      33.729  0.00 
91E0  info      29.9787  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1061Maculinea nausithous           
I1059Maculinea teleius           
P1477Pulsatilla patens    160  160     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N070.00
N080.00
N090.00
N103.00
N120.00
N140.00
N150.00
N1672.00
N172.00
N2020.00
N210.00
N221.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Údolí potoku Chomutovka v délce od Chomutova až pod vrch Hadinec (okr. Chomutov). Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno dvojslídnými pararulami místy s porfyroblasty plagioklasu, dále homogenní křemenem a živcem bohatou pararulou, a drobně až středně zrnitou dvojslídnou či muskovitickou ortorulou. Geomorfologie: Údolí protíná část Loučenské hornatiny a Chomutovsko - teplické pánve. Reliéf: Hluboce zaříznuté erozní údolí s četnými skalnatými srázy a suťovými svahy. Dominantami nad údolím jsou: Skleněný vrch (796 m n. m.), Hadinec (815 m n. m.), Sedm nosů (804 m n. m.), Chlum (762 m n. m.), Kulatý vrch (690 m n. m.). Pedologie: Hlavními půdními typy v oblasti jsou podzoly kambické, kambizemě dystrické a kambizemě modální. Krajinná charakteristika: Horské údolí význačné rozsáhlými porosty svahových bučin v bezprostřední blízkosti průmyslové aglomerace. Horní část říčky je též druhovou lokalitou pro živočicha Maculinea nausithous a součástí je i lokalita pro rostlinný druh Pulsatilla patens (0,5 km vjv. od Krásné Lípy). Součástí území jsou také dříve existující malá zvláště chráněná území, a to: PR Buky nad Kameničkou (předmětem ochrany je pralesovitý porost bučiny) a PP Krásná Lípa (předmětem ochrany je populace Pulsatilla patens na kyselém podloží krystalinika). Biota: Údolí je převážně lesnaté. Převažujícím biotopem jsou svahové acidofilní bučiny (L5.4) sv. Luzulo-Fagion, méně jsou zastoupeny acidofilní doubravy (L7.1) sv. Genisto germanicae-Quercion. V kontaktu s tokem Chomutovky se vyvíjí, ve více či méně širokém pruhu, jasanovo-olšový lužní les (L2.2) podsv. Alnenion glutinoso-incanae. V lesních porostech se maloplošně vyskytují také suťové lesy (L4) sv. Tilio-Acerion, květnaté bučiny (L5.1) podsvaz: Eu-Fagenion a dubohabřiny (L3.1) sv. Carpinion. Na skalách, balvanech a sutích maloplošně roste chudá a řídká vegetace štěrbin a drolin silikátových skal (S1.2) sv. Asplenion septentrionalis, pomístně, hlavně na skalních teráskách, i vysokostébelné trávníky (S1.3) s dominantní třtinou rákosovitou (Calamagrostis arundinaceae). Maloplošně zastoupená luční společenstva mají převážně mezofilní charakter (sv. Arrhenatherion elatioris), případně se jedná o společenstva vlhkých až podmáčených nivních půd dna údolí (sv. Calthion palustris a sv. Molinion caeruleae). Tyto vlhké louky v mozaice s drobnými lesními porosty jsou biotopem vzácného modráska bahenního (Maculinea nausithous). Housenky tohoto motýla se živí na rostlině krvavci totenu (Sanguisorba officinalis), který v těchto porostech poměrně hojně roste. Vzácně se vyskytují i porosty suchých acidofilních trávníků, vřesovišť a bylinných lemů. Na pahorku 0,5 km VJV od obce Krásná Lípa roste kriticky ohrožený koniklec otevřený (Pulsatilla patens). Koniklec zde roste v mírném svahu v suchém acidofilním trávníku. Bezprostřední okolí tohoto místa pokrývá acidofilní doubrava.

4.2 Quality and importance

Bezručovo údolí je jedno z nejdelších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Zajímavá je vertikální diferenciace porostů s chladnomilnou podhorskou složkou květeny na dně údolí a s termofilní složkou na sluncem exponovaných stráních. Zmíněná diferenciace vegetace má příčinu v rozdílné insolaci stanovišť, která je daná geomorfologickým utvářením zdejší krajiny. Význam Bezručova údolí spočívá v relativní zachovalosti rozsáhlého komplexu typických lesních biotopů, především pak svahových bučin a doubrav. Nejcennější lesní partie zahrnuje PR Buky nad Kameničkou. Ve zdejších lesích se vyskytuje celá řada vzácných rostlinných druhů, jsou to např.: udatna lesní (Aruncus vulgaris), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius), lilii zlatohlávek (Lilium martagon), jedle bělokorá (Abies alba), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus). Ochranářský význam má také málo zastoupená nelesní vegetace. V lučních společenstvech roste několik vzácných druhů, jsou to např.: koprník štětinolistý (Meum athamanticum), prha arnika (Arnica montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), kakost krvavý (Geranium sanguineum), smldník kmínolistý (Peucedanum carvifolia), zdrojovka potoční (Montia hallii), koniklec otevřený (Pulsatilla patens). Populace posledně zmíněného druhu je jednou z 12 v České republice a jedinou lokalitou na kyselém rulovém podloží. Populaci koniklece otevřeného představuje v současné době asi 160 jedinců. Část vlhčích lučních porostů v Bezručově údolí má význam z hlediska ochrany vzácného modráska bahenního (Maculinea nausithous). Ze vzácných druhů ptáku v údolí hnízdí např. čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas), výr velký (Bubo bubo).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04.03i
HB01.02i
MB02.02i
MF04i
HH04b
LI01i
HJ02.03i
MK02i
MK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Čeřovský J. a kol. (1999). Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny.- Príroda a.s., Bratislava, 456 p., Demek J. et al. (1987). Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha., Fišer R. (2002). Závěrečná zpráva mapování biotopů soustavy NATURA 2000, Hradiště–U0107. - Ms. Depon. in: AOPK ČR, Praha., Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str, Praha., Jaroš P., Ondráček Č., Tejrovský V., Chobot K. et Čeřovský V. (0). Lokality soustavy NATURA 2000 v okrese Chomutov. - dosud nepublikováno, Kubát K. (1997). Pulsatilla patens (L.) Mill. V České republice.- Severočes. Přír., Litoměřice, 30:5-10., Lorber J. (1997). Historie jedné lokality.- Severočes. přír., Litoměřice, 30:1-3., Mackovčin P. /ed./ (1999). Ústecko, Chráněná území ČR, Svazek 1.- AOPK ČR, Praha, 350 p., Neuhäuslová Z. et al. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha., Ondráček Č. (2002). Závěrečná zpráva z mapování biotopů - Krušné hory - Boleboř. - MS, Archiv AOPK ČR, 9 str., Ondráček Č. (2002). Závěrečná zpráva z mapování biotopů - Krušné hory - Načetín. - MS, Archiv AOPK ČR, 9 str., Podhajská Z. (1985). Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Koniklec otevřený - Pulsatilla patens (L.) Mill.- Památ. Přír., Praha, 10/8, 3 p., Procházka F. [ed] (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s., Roth J. (2001). Závěrečná zpráva z mapování biotopů - Bezručovo údolí. - MS, Archiv AOPK ČR, 8 str., Roth J. (2002). Závěrečná zpráva z mapování biotopů - Krušné hory - Chomutov. - MS, Archiv AOPK ČR, 12 str., Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P. (1990). Přehledná geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ022.60
CZ0474.02
CZ050.85
CZ1295.49

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Buky nad Kameničkou*2.60
CZ04Bezručovo údolí*73.92
CZ04Krásná Lípa*0.10
CZ05Buky nad Kameničkou*0.61
CZ05Bezručovo údolí*0.07
CZ05Krásná Lípa*0.17
CZ12Bezručovo údolí*95.49

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Buky nad Kameničkou*2.60
Bezručovo údolí*73.92
Krásná Lípa*0.10
Buky nad Kameničkou*0.61
Bezručovo údolí*0.07
Krásná Lípa*0.17
Bezručovo údolí*95.49

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:urad@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bezručovo údolí CZ0424030
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002790
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY