Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0424125

1.3 Site name

Doupovské hory

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.228056
Latitude:50.286389

2.2 Area [ha]

12584.7068

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      211.754  0.00 
5130  info      8.6236  0.00 
6210  info      339.21  0.00 
6430  info      78.7582  0.00 
6510  info      2208.11  0.00 
9130  info      656.344  0.00 
9180  info      175.087  0.00 
91E0  info      325.078  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina           
I1065Euphydryas aurinia           
M1324Myotis myotis           
P1477Pulsatilla patens    915  915     
F1106Salmo salar           
A1166Triturus cristatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N030.00
N063.00
N071.00
N089.00
N093.00
N1022.00
N110.00
N121.00
N143.00
N1511.00
N1622.00
N170.00
N2014.00
N215.00
N220.00
N236.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území bezprostředně navazuje na hranice vojenského újezdu Hradiště v prostoru mezi Karlovými Vary a Kadaní, jeho osu tvoří řeka Ohře. Součástí území je také východní předhůří Doupovských hor na jih od Kadaně. Ekotop: Geologie: Centrální území je charakteristické neovulkanity, částečně sem ale zasahují také terciérní sedimenty Sokolovské pánve či krystalinikum Krušných hor. Západní část je budována metamorfovanými horninami krystalinika karlovarského plutonu.Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického celku Doupovských hor.Reliéf: Západní část území tvoří poměrně vysoko položená třetihorní parovina, s poměrně drsným klimatem, která spojuje Slavkovský les a Doupovské hory. Východní předhůří Doupovských hor - Doupovská pahorkatina - je mírně zvlněná, silně zemědělsky využívaná a nachází se ve výrazném srážkovém stínu.Pedologie: Půdní substráty jsou v oblasti typově velice pestré, dominantním půdním typem jsou však kambizemě eutrofní.Krajinná charakteristika: Jádrem území je průlomové údolí Ohře s přilehlými svahy Doupovských, event. Krušných hor. Strmé svahy údolí, často pokryté sutěmi nebo čedičovými drolinami, porůstají většinou listnaté lesy přirozeného druhového složení - suťové lesy, květnaté bučiny, dubohabřiny nebo bazifilní teplomilné doubravy. Biota: Rozsáhlé, přírodně velmi rozmanité území je tvořeno zhruba třemi celky: 1, Kontaktní území mezi Slavkovským lesem a Doupovskými horami na západě lokality se vyznačuje malým podílem lesů přirozeného druhového složení. Převažují zde hospodářské lesy s borovicí a smrkem, jen roztroušeně se zachovaly ostrůvky acidofilních bučin (L5.4) sv. Luzulo-Fagion. Jsou zde ale vyvinuta i nelesní stanoviště, jako např. střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9) sv. Molinion caeruleae, vlhké pcháčové louky (T1.5) sv. Calthion palustris, širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) - T3.4B, podhorské a horské smilkové trávníky (R2.3) sv. Violion caninae, ale také vegetace rybníků a jejich okolí - rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1) sv. Phragmition communis a vegetace vysokých ostřic (M1.7) sv. Magnocaricion elatae. Lze zde najít i vegeatci břehů a náplavů horských potoků a bystřin - devětsilové lemy horských potoků (M5) a vlhká tužebníková lada (T1.6).Biota této části lokality je převážně mezofilní, druhově poměrně chudá, s výrazným zastoupením oceánicky laděných hercynských druhů vyšších poloh. Typickými druhy živočichů jsou zde: zmije obecná (Vipera berus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), skokan ostronosý (Rana arvalis), hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia). Z typických druhů rostlin např.: upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), třezalka přítupá (Hypericum dubium). 2, Vlastní průlomové údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami je typické nejen velkoplošným výskytem přirozených listnatých lesů - suťových (L4) sv. Tilio-Acerion, květnatých bučin (L5.1) podsv. Eu-Fagenion, teplomilných doubrav (L6.4) sv. Quercion petraeae nebo dubohabřin (L3.1) sv. Carpinion, ale také jedinečnou makrofytní vegetací vodních toků (V4) sv. Batrachion fluitantis či teplomilnými trávníky na svazích obou břehů Ohře (T3.4D, T3.3D) sv. Bromion erecti, sv. Festucion valesiacae. Jedná se o území, kde dochází ke kontaktu chladnomilné horské flory a fauny Krušných hor s teplo a suchomilnou biotou, jež sem proniká od východu, z území středočeských nížin a teplých pahorkatin. Typickými a významnými druhy živočichů jsou : včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus), čáp černý (Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo), plch velký (Glis glis), netopýr velký (Myotis myotis), užovka stromová (Elaphe longissima), užovka podplamatá (Natrix tesselata), ještěrka zelená (Lacerta viridis). Z charakteristických rostlin lze zmínit: koniklece (Pulsatilla sp.), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač mužský (Orchis mascula), tařici skalní (Aurinia saxatilis), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), potočnici lékařskou (Nasturtium officinale). 3, Doupovská pahorkatina mezi Kadaní a Valčí na východě území leží na území termofytika, v klimaticky teplé a suché oblasti. Charakteristickými stanovišti jsou zde především teplomilné doubravy (sv. Quercion petraeae), z nelesní vegetace pak teplomilné trávníky úzkolisté (T3.3) sv. Festucion vale, širokolisté (T3.4) sv. Bromion erecti i acidofilní (T3.5) sv. Koelerio-Phleion phleoidis. Druhově bohatá flora a fauna je zde převážně teplo- a suchomilná. Typickými druhy živočichů této části území jsou: pěnice vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), strakapoud prostřední (Dendrocopus medius), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), strnad luční (Miliaria calandra). V mokřadních biotopech této části území se rozmnožují poměrně početné populace čolka velkého (Triturus cristatus), kuňky obecné (Bombina bombina) a jiných obojživelníků. Z významných ptačích druhů vázaných na mokřadní společenstva je nutno zmínit hnízdění husy velké (Anser anser), potápky černokrké (Podiceps nigricollis), motáka pochopa (Circus aeriginosus) a slavíka modráčka (Luscinia svecica). V lesních porostech, které jsou místy prostoupeny skalními bradly, pravidelně hnízdí výr velký (Bubo bubo), čáp černý (Ciconia nigra) a včelojed lesní (Pernis apivorus). V rozptýlených remízcích a malých lesících, které většinou navazují na nivy drobných vodních toků, hnízdí luňák červený (Milvus milvus). V posledních letech se v hnízdním období velmi často objevují v této krajině páry orla mořského (Haliaeetus albicilla). Z typických rostlin této části území lze uvést: hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), hořeček brvitý (Gentianella ciliata), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum). Významným lesním biotopem celého území jsou jasanovo-olšové lužní lesy (L2.2) sv. Alnion incanae, které rostou jednak podél Ohře, tak i podél větších potoků. Z nelesních biotopů jsou rozsáhle zastoupeny mezofilní louky (T1.1) sv. Arrhenatherion elatioris. Libocký potok je biotopem lososa atlantského (Salmo salar), který je zde pravidelně vypouštěn. Některé podzemní prostory jsou zimovištěm netopýra černého (Barbastella barbastellus) a netopýra velkého (Myotis myotis). Na lokalitě dále najdeme vlhká tužebníková lada (T1.6), devětsilové lemy horských potoků (M5) a širolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis).

4.2 Quality and importance

Lokalita tvoří ostrov zachovalých přírodních stanovišť mezi antropicky silně pozměněnými a narušenými územími Sokolovské a Mostecko-chomutovské pánve. Údolí řeky Ohře je významnou migrační cestou, jež umožňuje šíření teplomilných druhů flóry a fauny ze západu na východ, např. hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), Leistus montanus, či naopak, pěnice vlašská (Sylvia nisoria), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago). Bučiny na sutěmi pokrytých, strmých a těžko obhospodařovatelných svazích údolí tvoří největší souvislý listnatý lesní porost v severozápadních Čechách. Dnes již opuštěné vysokokmenné ovocné sady s druhově bohatým lučním podrostem jsou dosud významným krajinářským elementem a vhodným biotopem řady ohrožených druhů. Do značné míry unikátní je výskyt tří druhů vzácných plazů v území, užovky stromové (Elaphe longissima), užovky podplamaté (Natrix tessellata), ještěrky zelené (Lacerta viridis). Širší území Humnického vrchu u Kotviny je nejbohatší lokalitou koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) v České republice. Významný je i výskyt jalovce obecného (Juniperus communis) v severní části území. V potoce Liboc je pravidelně vysazován losos atlantský (Salmo salar).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
HB01.02b
MB02.02i
HF02i
HF03.01.01i
MF04i
MG01.01i
MG02.08i
LI01i
HJ02.01i
MJ02.01.04i
MJ02.03b
HJ02.05.04i
HJ02.05.05b
MJ02.06i
LJ02.12.01i
HK02b
LK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

CHYTRÝ, M. (ed.) (2007). <i>Vegetace České republiky 1.Travinná a keříčková vegetace: Vegetation of the Czech Republic 1.Grassland and Heathland Vegetation</i>. Vydání 1. Praha: Academia. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7., CHYTRÝ, M. (ed.) (2011). <i>Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace: Vegetation of the Czech Republic. 3. Aquatic and Wetland Vegetation</i>. Vydání 1. Praha: Academia. 827 s. ISBN 978-80-200-1918-9., CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). <i>Katalog biotopů České republiky: Habitat catalogue of the Czech Republic</i>. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0., JELÍNEK, V. (2011). <i>Zpráva Monitoring lososa obecného (Salmo salar), Libocký potok 2009 - 2011</i>. 14 s. Archivuje Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2013). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: Metodika AOPK ČR</i>. Upravené vydání. Praha: AOPK ČR. 182 s., MATĚJŮ, J. (2010). Doupovské hory. <i>Ochrana přírody</i>. 4, s. 2-6. ISSN 1210-258X., MÍCHAL, I.; PETŘÍČEK, V. et al. (1999). <i>Péče o chráněná území II. Lesní společenstva</i>. Vydání 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 713 s. ISBN 80-860-6414-X., PETŘÍČEK, V. et al. (1999). <i>Péče o chráněná území: I. Nelesní společenstva</i>. Vydání 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 451 s. ISBN 80-860-6442-5., VIKTORA, L.; NOVÁ, P.; BARTONIČKA, T. (2008). <i>Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov</i>. Vydání 1. Praha: ČSO ve spolupráci s AOPK ČR a ČESON. 22 s. ISBN 978-80-903554-4-6., VOJAR, J. (2007). <i>Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana : dopln</i>. 1. vyd. Louny: Český svaz ochránců přírody, ZO Hasina Louny. 155 s. ISBN 978-80-254-0811-7.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ012.74
CZ020.45
CZ040.47
CZ050.49
CZ091.43
CZ1233.07

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Úhošť*2.74
CZ02Sedlec*0.45
CZ04Louka vstavačů u Černýše+0.01
CZ04Mravenčák+0.01
CZ04Šemnická skála+0.07
CZ04Čedičová žíla Boč+0.01
CZ04Rašovické skály*0.37
CZ05Louka vstavačů u Černýše+0.01
CZ05Úhošť+0.07
CZ05Sedlec*0.18
CZ05Valeč*0.00
CZ05Mravenčák+0.02
CZ05Šemnická skála+0.05
CZ05Čedičová žíla Boč+0.02
CZ05Rašovické skály*0.14
CZ09Slavkovský les*1.43
CZ12Stráž nad Ohří*16.29
CZ12Doupovská pahorkatina*16.78

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Úhošť*2.74
Sedlec*0.45
Louka vstavačů u Černýše+0.01
Mravenčák+0.01
Šemnická skála+0.07
Čedičová žíla Boč+0.01
Rašovické skály*0.37
Louka vstavačů u Černýše+0.01
Úhošť+0.07
Sedlec*0.18
Valeč*0.00
Mravenčák+0.02
Šemnická skála+0.05
Čedičová žíla Boč+0.02
Rašovické skály*0.14
Slavkovský les*1.43
Stráž nad Ohří*16.29
Doupovská pahorkatina*16.78

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Ministerstvo životního prostředí
Address:
Email: info@mzp.cz
Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkles@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:urad@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Doupovské hory CZ0420069
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002801
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY