Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0513244

1.3 Site name

Manušické rybníky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.510833
Latitude:50.712222

2.2 Area [ha]

14.2564

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    50  100     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0627.00
N0727.00
N0813.00
N102.00
N141.00
N151.00
N1613.00
N2113.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalitu tvoří soustava šesti menších rybníků situovaná jižně od obce Manušice (okres Česká Lípa) v nadmořské výšce 260–265 m.n.m (Napajedlo - 0,372 ha, Velký Široký rybník - 1,959 ha, Malý Široký rybník - 0,984 ha, Horní Manušický rybník - 0,972 ha, Prostřední Manušický rybník - 0,278 ha a Dolní Manušický rybník - 0,313 ha). Ekotop: Geologie: Na podloží tvořeném svrchnoturonskými pískovci jsou čtvrtohorní organické a písčité sedimenty.Geomorfologie: Území patří do Ralské pahorkatiny a Českolipské kotliny.Reliéf: Soustava šesti rybníčků (Napajedlo, Velký Široký r., Malý Široký r., Horní, Prostřední a Dolní Manušický rybník).Pedologie: Vyvinuly se tu histické gleje s modálními pseudogleji, v okolí navazují modální a arenické kambizemě.Krajinná charakteristika: Rybníky jsou napájeny kanálem vycházejícím z toku Šporky, do kterého se pod soustavou vrací zpět. Soustava rybníků je zasazena do zemědělsky využívané krajinny, částečně obklopena lesem a podmáčenými loukami. Biota: Významnou částí lokality je fragment rašeliniště (mechového slatiniště) při východním břehu Horního Manušického rybníka. Prostor mezi rybníky a okolí směrem na severovýchod je tvořeno remízky charakteru borových doubrav, na jihozápad a severovýchod od EVL se rozkládájí extenzivně využívané louky. Na rybnících se téměř nevyskytuje makrofytní submerzní vegetace, popř. pouze omezeně stolístek klasnatý (Myriophylum spicatum). Na lokalitě se vyskytují chráněné a vzácné druhy – prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), stolístek přeslenitý (Myriophyllum verticillatum), bublinatka jižní (Utricularia australis).Na lokalitě se vyskytuje relativně silná populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), a to především na dvou největších rybnících soustavy – Velkém širokém a Malém širokém rybníce. Z obojživelníků se dále na lokalitě vyskytuje hojně rozšířený skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan hnědý (Rana temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris), z plazů byli zaznamenáni užovka obojková (Natrix natrix) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Ze vzácnějších vodních a mokřadních ptáků zde hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis), kopřivka obecná (Anas strepera) a byl zde zaznamenán také ledňáček říční (Alcedo atthis), pro něhož je soustava Manušických rybníků potravním stanovištěm. V okolí rybníků hnízdí žluva hajní (Oriolus oriolus).

4.2 Quality and importance

Jedná se o jednu z mála lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v Libereckém kraji.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF01i
HK01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

DUŠEK, J. et al. (2010). <i>Plán péče o evropsky významnou lokalitu Manušické rybníky na období 2011-2020</i>. 35 s., 5 map, 3 tabulky, 1fotografická příloha. Plán péče o MZCHÚ., FORMANOVÁ, J.; BRYCH, P. (2010). <i>Zhodnocení vegetace a flóry EVL Manušické rybníky</i>. X. Inventarizační průzkum., WALDHAUSER, M. (2010). <i>Inventarizační průzkum vážek (Odonata) v EVL CZ0513244 - Manušické rybníky</i>. 6 s. Inventarizační průzkum.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Manušické rybníky=100.00
CZ05Manušické rybníky*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Manušické rybníky=100.00
Manušické rybníky*0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Libereckého kraje
Address:
Email:info@kraj-lbc.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní památku Manušické rybníky
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002870
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY