Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0523267

1.3 Site name

Zaorlicko

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.543333
Latitude:50.231111

2.2 Area [ha]

185.3711

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6520  info      63.0932  0.00 
91E0  info      38.8377  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N076.00
N081.00
N1054.00
N110.00
N140.00
N1624.00
N203.00
N212.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní komplex Zaorlicko zaujímá tok Divoké Orlice s přilehlou nivou a údolí některých přítoků. Táhne se od Bartošovic v Orlických horách na jihu po Orlické Záhoří na severu. Řeka Divoká Orlice tvoří česko-polskou hranici. Ekotop: Geologie: Geologický podklad tvoří převážně svory, ortoruly a pararuly stroňské série, které jsou místy překryty svrchnokřídovými sedimenty v podobě vápnitých jílovců až slínovců. Krystalinikum a svrchnokřídové sedimenty jsou překryty fluviálními sedimenty a výplněmi splachových depresí. Geomorfologie: Území je součástí celku Orlické hory, okrsek Orlickozáhorská brázda. Reliéf: Komplex je tvořen převážně úzkým pruhem nivy Divoké Orlice. Údolí přítoků jsou zpravidla hlubší, s příkřejšími svahy. Vodní tok v oblasti kolem Orlického Záhoří meandruje převážně v přirozeném korytě v náhorní rovině mezi dvěma hlavními hřebeny Orlických hor. Úseky kamenité se střídají se štěrkovými a písčitými lavicemi. V okolí toku se střídají louky a lesy. Přítoky jsou krátké, strmé, málo vodné. V Zemské bráně se rychle zvyšuje spád a mění se charakter koryta na balvanité. Pedologie: Převažujícími půdními typy jsou zde kambizem typická varieta silně kyselá, kambizem arenická, glej, organozem. Krajinná charakteristika: Významný krajinný prvek. Údolí Divoké Orlice a údolí pravostranných přítoků. Biota: Vegetace komplexu je tvořena pestrou mozaikou luční biotopů a biotopů vázaných na tok řeky. Převládajícím biotopem jsou horské trojštětové louky (asociace Geranio-Trisetetum a další neklasifikovaná společenstva) a ovsíkové mezofilní louky (asociace Trifolio-Festucetum rubrae, Poo-Trisetetum). Hojné jsou vlhké pcháčové louky (zejména asociace Cirsietum rivularis, Scirpetum sylvatici a Polygono-Cirsietum palustris) a vlhká tužebníková lada. Méně často se vyskytují porosty přechodových rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť, vysokých ostřic, luční prameniště bez tvorby pěnovců, podhorské a horské smilkové trávníky. Na tok Divoké Orlice a četné přítoky jsou vázány horské olšiny s olší šedou, horské devětsilové lemy, makrofytní vegetace vodních toků a říční rákosiny. V horní části řeky Divoké Orlice převažuje pstruh obecný (Salmo trutta) a vranka obecná (Cottus gobio), hojně se vyskytuje též mihule potoční (Lampetra planeri), méně často střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a lipan podhorní (Thymallus thymallus), v dolní partii ovlivňuje druhové složení Pastvinská přehrada, ze které vytahují plotice a ostroretky. Z dalších zajímavých druhů ryb se vyskytuje mník jednovousý (Lota lota). Na Divoké Orlici se též vyskytuje cca 30-ti členná populace bobra evropského (Castor fiber) (podle V. Kostkana, 2004).

4.2 Quality and importance

Přírodní komplex Zaorlicko zaujímá nejrozsáhlejší soubor mezofilních a vlhkých až podmáčených luk v Orlických horách. Ty jsou vesměs druhově bohaté a velmi zachovalé. Vyznačují se často masovým výskytem běžnějších ohrožených druhů, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), bledule jarní (Leucojum vernum), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), starček potoční (Tephroseris crispa). Součástí návrhu Zaorlicko je PR Neratovské louky a několik dalších ploch I. zóny CHKO. Velmi zachovalé a hojné jsou porosty potočních luhů, jasanovo-olšových a zejména horských s olší šedou (Alnus incana). Zde se opět nacházejí četné ohrožené druhy. Předně je to kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), který zde nachází severní hranici svého celosvětového rozšíření, dále jsou to např. oměj pestrý (Aconitum variegatum), bledule jarní (Leucojum vernum). Divoká Orlice je hraniční řekou a z polské strany se jedná o nejzachovalejší porosty horských olšin v celých polských Sudetech. (podle M. Smocyka z Wroclavské univerzity). Fenoménem území je převážně přirozený tok Divoké Orlice, která je výjimečnou řekou v rámci celé ČR. Tok je obýván silnými populacemi mihule potoční (Lampetra planeri), vranky obecné (Cottus gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Pro vranku obecnou představuje celý tok Divoké Orlice od Zemské brány unikátní vhodný biotop. Vyskytuje se zde i populace bobra evropského (Castor fiber) v počtu cca 30 jedinců (v roce 2004). Velmi zachovalé jsou i četné přítoky. Z ptáků je nejvýznamnější velmi bohatý výskyt chřástala polního (Crex crex) (částečný překryv s ptačí oblastí Orlické Záhoří). Dále se vyskytují čáp černý (Ciconia nigra), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius), ťuhýk obecný (Lanius collurio), ledňáček říční (Alcedo atthis). Zaznamenáni byli netopýři velký a černý (Myotis myotis a Barbastella barbastellus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
LE01.03i
LF02o
LF02.03i
MF03.01.01i
LG01.01i
MI01i
MJ02.01i
MJ02.03i
HJ02.05i
MJ03.02.01i
MK02i
LK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i
MK01.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Dostálek J. (2001). E0007OH - Zaorlicko - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, depon. in AOPK ČR., Hájek J. (0). Významné druhy živočichů na Zaorlicku.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ027.07
CZ051.20
CZ0998.44

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Neratovské louky*7.00
CZ02Zemská brána*0.07
CZ05Neratovské louky*1.04
CZ05Zemská brána*0.16
CZ09Orlické hory*98.44

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Neratovské louky*7.00
Zemská brána*0.07
Neratovské louky*1.04
Zemská brána*0.16
Orlické hory*98.44

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Východní Čechy
Address:
Email: vychodni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Orlické hory
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-005528
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY