Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0612140

1.3 Site name

Podvesník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.924722
Latitude:49.450278

2.2 Area [ha]

20.6182

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      5.7146  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1887Coleanthus subtilis    10000  10000     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0678.00
N075.00
N106.00
N1411.00
N150.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník Podvesník východně od obce Pavlov. Ekotop: Geologie: Horninové podloží tvoří pararuly moldanubika. Geomorfologie: Území je součástí Bítešské vrchoviny. Reliéf: Rozsáhlý rybník se nachází v mělkém úvalu potoka. Pedologie: V prostoru rybníka se nacházejí hygromorfní gleje, přecházející do pseudoglejů na svahovinách. Krajinná charakteristika: Průtočný rybník navazující na východní okraj obce, lemovaný úzkým pruhem rákosin s menším mokřadem ve zhlaví a přilehlou mezofilní loukou, obklopený agrocenózami. Jedná se o tradiční polní rybník, bez navazující doprovodné dřevinné zeleně. Biota: V posledních letech byl rybník opětovně popuštěn a na obnaženém pruhu dna byla vyvinuta druhově velmi pestrá vegetace den letněných rybníků (M2.1). Mimo početné populace puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) zde rostla masnice vodní (Tillaea aquatica), kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma), zdrojovka potoční (Montia hallii), kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia), blatěnka vodní (Limosella aquatica) a řada dalších. Rybník je lemován úzkým pruhem rákosin (M1.1) s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), vzácněji s rákosem obecný (Phragmites australis), na JZ břehu je do lokality zahrnut pruh mezofilní louky (T1.1), přecházející k podhorským smilkovým trávníkům a vlhkým pcháčovým loukám s výskytem pampelišky Nordstedtovy (Taraxacum nordstedtii).

4.2 Quality and importance

Velmi dobře vyvinutá a pravidelně se vyskytující vegetace obnažených den, početná populace puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), výskyt řady dalších cenných druhů obnažených den, např. masnice vodní (Tillaea aquatica) aj.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA07o
LK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Čech L. (2001). Coleanthus subtilis - Podvesník. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Lysák F. (2002). Bohdalovsko (J0065). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ1299.90

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ12Bohdalovsko*99.90

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Bohdalovsko*99.90

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003007
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY