Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0614052

1.3 Site name

Rybníky u Rudolce

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.847500
Latitude:49.473333

2.2 Area [ha]

49.4005

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10     
P1887Coleanthus subtilis    10000       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0623.00
N076.00
N082.00
N105.00
N110.00
N1411.00
N1521.00
N160.00
N2030.00
N212.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Soustava dvou rybníků 1,5 km jz. od Bohdalova 15 km j. od Ždáru nad Sázavou, včetně průtočného Olšinského rybníka cca 800 m východně od Rudolce. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno metamorfity moldanubika, převážně pararulami až arterity. Geomorfologie: Území se nachází v Křižanovské vrchovině, na rozhraní Arnoleckých hor a Veselské sníženiny. Reliéf: Mělká rybniční pánev v pramenné oblasti nad rybníkem Vazebný. Pedologie: V těsné blízkosti rybníků gleje, postupně přecházející k pseudoglejům. Krajinná charakteristika: Soustava kaskády rybníků, lemovaných úzkými pruhy rákosu. Rybníky se nachází v mělkém údolí na soutoku dvou potoků. Okolí tvoří kulturní louky a pole. Biota: Na vypuštěném dnu Olšinského rybníka (zřejmě oprava výpusti) byla v roce 2002 vytvořena vegetace letněných rybníků M2.1 (Eleocharition ovatae) s druhy puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), blatěnka vodní (Limosella aquatica), úpor trojmužný (Elatine triandra) aj. Rybník je lemován úzkými rákosinami M1.1 s rákosem obecným (Phragmites australis), na přítoku navazují porosty vysokých ostřic M1.7 s třtinou šedavou (Calamagrostis canescens), mochnou bahenní (Potentilla palustris) a ojediněle vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata). Na severním břehu rybníka jsou kulturní louky s fragmentem podhorských smilkových trávníků T2.3.

4.2 Quality and importance

Lokalita s početnou populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) na obnažených dnech rybníků. Lokalita s významnou populací kuňky ohnivé (Bombina bombina).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01i
HA02.01o
HA03i
MA03.03i
HF01i
MJ02i
MJ02.01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Dušek J., Zavadil V., Cepáková E., Šafář J., Hlaváč V., Volf O. (0). Zásady managamentových opatření a ochranných podmínek v navrhovaných lokalitách NATURA 2000 (nepublikováno)., Lysák F. (2002). Bohdalovsko (J0065). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]., Lysák F. (2002). Coleanthus subtilis - Olšinský rybník. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0421.90
CZ056.47
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Rybníky u Rudolce*21.90
CZ05Rybníky u Rudolce*6.47
CZ12Bohdalovsko-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Rybníky u Rudolce*21.90
Rybníky u Rudolce*6.47
Bohdalovsko-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003013
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY