Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620181

1.3 Site name

Valtrovický luh

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.217500
Latitude:48.797500

2.2 Area [ha]

66.9210

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91E0  info      8.1007  0.00 
91F0  info      41.6069  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N072.00
N080.00
N101.00
N158.00
N1686.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území leží cca 12 km JV od Znojma, u obce Valtrovice, na okraji nivy Dyje podél kanálu Krhovice - Hevlín. Ekotop: Geologie: Podkladem jsou kvartérní fluviální písčitohlinité sedimenty řeky Dyje a terciérní fluviální štěrkovité písky a písčité štěrky. Geomorfologie: Lokalita spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje, tvořenou kvartérními usazeninami, s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Reliéf: Reliéf je rovinatý, na SV okraji se mírně zvedá do pahorkatiny. Pedologie: Větší část zájmového území pokrývají fluvizemě, v menší míře jsou zastoupeny kambizemě. Krajinná charakteristika: Jedná se o komplex zachovalých lužních lesů a jiných mokřadních stanovišť. Biota: Dominantu porostů tvoří tvrdé luhy, z nichž poměrně velké procento má zachovalou původní pralesovitou strukturu. Na zamokřených místech se vyskytují mokřadní olšiny, místy přecházející v porosty rákosin eutrofních a stojatých vod a ve společenstva bylinných lemů nížinných řek. Na okrajích tvrdých luhů se místy vyskytují jasanovo-olšové luhy, které se zde chovají spíše jako sukcesní stádium tvrdého luhu. Valtrovický luh představuje poslední zbytky zachovalých lužních lesů v této oblasti s hojným výskytem jilmu vazu (Ulmus laevis). Výskyt několika jedinců réva vinná lesní (Vitis vinifera subsp. sylvestris).

4.2 Quality and importance

Porosty tvrdého luhu (L3.2A, L3.2B) jsou velmi kvalitní a zachovalé, s hojným výskytem jilmu vazu (Ulmus laevis). Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A) se vyskytují jen omezeně, a jsou těžce odlišitelné od luhu tvrdého. Na zamokřených polohách se pak nalézají relativně zachovalé mokřadní olšiny.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08o
MBi
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Valtrovický luh CZ0620181
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003183
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY