Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624119

1.3 Site name

Soutok - Podluží

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.994722
Latitude:48.723056

2.2 Area [ha]

9713.6818

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      0.2446  0.00 
3150  info      137.198  0.00 
3260  info      0.2605  0.00 
3270  info      4.495  0.00 
6210  info      48.1572  0.00 
6410  info      10.2454  0.00 
6430  info      0.8064  0.00 
6440  info      580.096  0.00 
91E0  info      96.6841  0.00 
91F0  info      4947.36  0.00 
91G0  info      113.377  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4056Anisus vorticulus           
F1130Aspius aspius           
A1188Bombina bombina           
M1337Castor fiber           
I1088Cerambyx cerdo           
F1149Cobitis taenia           
I1086Cucujus cinnaberinus           
F1124Gobio albipinnatus           
F2555Gymnocephalus baloni           
F1157Gymnocephalus schraetser           
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar           
F1145Misgurnus fossilis           
I1037Ophiogomphus cecilia           
I1084Osmoderma eremita           
F2522Pelecus cultratus           
F1134Rhodeus sericeus amarus           
A1993Triturus dobrogicus           
I1032Unio crassus           
F1160Zingel streber           
F1159Zingel zingel           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N064.00
N072.00
N080.00
N090.00
N107.00
N120.00
N144.00
N1513.00
N1655.00
N203.00
N210.00
N2312.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rozsáhlý komplex lužních lesů a luk ležící v jižní části Dolnomoravského úvalu, mezi obcemi Břeclav, Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Mikulčice a řekami Morava a Dyje, které zde tvoří státní hranici. Ekotop: Geologie: Podkladem jsou kvartérní písčitohlinité říční sedimenty místy s roztroušenými valouny. Občasné vyvýšeniny jsou pozůstatky starších říčních teras, případně byly vytvořeny navátými písky. Na místě bývalých mrtvých ramen se vyvíjí slatiny a slatinné zeminy. Geomorfologie: Celek Dolnomoravský úval , jedná se o klasickou nivní geomorfologii s volnými meandry a rameny v různém stadiu zazemnění a vyvýšeniny hrúdů. Hrúdy představují pozůstatky starých říčních teras a písečných přesypů, vystupují až 3 m nad okolní terén. Reliéf: Je tvořen plochou říční nivou s obvyklou nadmořskou výškou v rozpětí 151 až 154 m. Nejnižší bod je na soutoku Moravy a Dyje - 148 m n. m. Pedologie: V půdním pokryvu jsou nejčastěji zastoupeny fluvizemě doplněné gleji a stagnogleji, na hrúdech převažuje kambizem arenická. Krajinná charakteristika: Velmi cenný úsek řeky Moravy se zachovalými lužními pralesy a rozsáhlými nivními loukami. Občasné vyvýšeniny jsou pozůstatky starších říčních teras, případně byly vytvořeny navátými písky. Biota: Nejrozsáhlejší komplex zachovalých lesů, luk a mokřadů v aluviu Moravy a Dyje s širokou škálou přírodních stanovišť a bohatou flórou a faunou. Dominantním biotopem jsou lesní porosty charakteru tvrdého luhu, v menší míře také měkký luh, jehož porosty byly negativně ovlivněny změnami vodního režimu. Na sušších nezaplavovaných vyvýšeninách (hrúdy) se pak nachází vegetace panonských dubohabřin spolu s fragmenty teplomilných doubrav a acidofilními suchými trávníky. Z významných a vzácnějších druhů se v těchto porostech vyskytují např. hojně jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolius), jilm vaz (Ulmus laevis), místy jabloň lesní (Malus sylvestris) nebo hrušeň planá (Pyrus pyraster). V porostech měkkých luhů se vyskytuje bledule letní (Leucojum aestivum). Na hrúdech je vyvinuta kvalitní vegetace acidofilních suchých trávníků s kosatcem různobarvým (Iris variegata). Významným prvkem území jsou svým rozsahem unikátní luční porosty, převážně charakteru kontinentálních zaplavovaných luk, místy i střídavě vlhké bezkolencové louky. Území hostí množství dalších významných druhů - kosatec sibiřský (Iris sibirica), řeřišnice Matthioliho (Cardamine matthioli), česnek hranatý (Allium angulosum). V litorálu většiny vodotečí se vyskytuje vegetace bahnitých říčních náplavů. Ojediněle se vyskytuje i vegetace jednoletých vlhkomilných bylin. Komplexem lesních a lučních porostů se prolíná řada vodních stanovišť. Nachází se zde jak vegetace stojatých vod tak i vegetace vodních toků s četnými ohroženými druhy rostlin. Na vodních stanovištích se nachází řada ohrožených druhů tekoucích i stojatých vod jako voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae), řezan pilolistý (Stratiotes aloides), bublinatka jižní (Utricularia australis), drobnička bezkořenná (Wolffia arrhiza) či šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia). Žijí zde dva evropsky významné druhy vážek - klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) a klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes). Oba tyto druhy potřebují pro svůj vývoj koryto přirozeného charakteru s mělčinami s písčitým až štěrkovým sedimentem. Pro líhnutí a život imág těchto druhů jsou důležité přirozené nezpevněné břehy a štěrkopískové lavice. Na lokalitě se vyskytuje také řada chráněných a ohrožených živočišných druhů, mimo jiné 17 druhů živočichů přílohy směrnice EEC o stanovištích.

4.2 Quality and importance

Území je v podmínkách ČR unikátní rozsahem a kvalitou porostů tvrdého luhu, přestože většina z nich byla ve druhé pol. 20. století nepříznivě postižena změnami hydrologických podmínek a zřízením obory. Značná část má charakter pralesovitých porostů, které tvoří nedělitelný komplex s dalšími typy biotopů. Území je mimořádně významné také rozsahem a kvalitou lučních biotopů, především kontinentálních zaplavovaných luk, které hostí množství dalších významných druhů. Na vodních stanovištích se nachází řada ohrožených druhů tekoucích i stojatých vod. Z dalších významných biotopů se zde vyskytují měkké luhy, acidofilní suché trávníky a panonské dubohabřiny. Celkově se v rámci EVL vyskytuje více než 200 rostlinných taxonů Červeného seznamu, z toho 50 zvláště chráněných. Celé území má mimořádný význam také z pohledu zoologického - patří z velké části mezi navržené oblasti SPA a je zde vymezeno několik druhových lokalit s výskytem celkem 17 druhů živočichů přílohy směrnice EEC o stanovištích. V rámci území jsou vyhlášena 4 MZCHÚ - NPR Cahnov - Soutok, NPR Ranšpurk, PR Skařiny, PR Stibůrkovská jezera.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
MB02.02i
MI01i
MJ02.05i
LK02.02i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ010.36
CZ020.38
CZ050.40
CZ128.19
IN0055.73
IN0397.21

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Ranšpurk+0.21
CZ01Cahnov - Soutok+0.15
CZ02Františkův rybník*0.02
CZ02Stibůrkovská jezera+0.30
CZ02Skařiny+0.06
CZ05Stibůrkovská jezera+0.03
CZ05Skařiny+0.07
CZ05Ranšpurk+0.14
CZ05Cahnov - Soutok+0.16
CZ12Mikulčický luh*8.19

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Ranšpurk+0.21
Cahnov - Soutok+0.15
Františkův rybník*0.02
Stibůrkovská jezera+0.30
Skařiny+0.06
Stibůrkovská jezera+0.03
Skařiny+0.07
Ranšpurk+0.14
Cahnov - Soutok+0.16
Mikulčický luh*8.19

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003150
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY