Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0710182

1.3 Site name

Choryňský mokřad

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.907500
Latitude:49.516667

2.2 Area [ha]

217.7489

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.9424  0.00 
6410  info      32.6328  0.00 
9170  info      106.777  0.00 
91E0  info      7.0443  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1042Leucorrhinia pectoralis           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N075.00
N081.00
N1017.00
N140.00
N150.00
N1662.00
N206.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Komplex lesních, lučních a mokřadních společenstev v nivě Bečvy, 1,5 km západně od obce Lešná, 4 km severoseverozápadně od Valašského Meziříčí. Ekotop: Geologie: Čtvrtohorní fluviální jílovito-písčité, písčito-hlinité a štěrkovité sedimenty. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Kelčská pahorkatina, okrsku Valašskomeziříčská kotlina. Jedná se o průtoční sníženinu v kvartérních říčních sedimentech v nadloží flyšových hornin, s akumulačním reliéfem široké údolní nivy a zbytky říčních teras. Reliéf: Území je charakteristické širokým úvalovým údolím řeky Bečvy. Terén je převážně plochý. Pedologie: Po pedologické stránce se v širším aluviu Bečvy vytvořila glejová fluvizem a na sušších místech kambizen pseudoglejová. Krajinná charakteristika: Soubor společenstev dubohabřin a lužních lesů a mokřadních společenstev. Biota: Na území přírodního komplexu převažují přirozená lesní společenstva, které díky ekologickým podmínkách a svým druhovým složením stojí na přechodu polonských dubohabřin (L3.2), karpatských dubohabřin (L3.3), údolních jasonovo-olšových luhů (L2.2) a tvrdého luhu (L2.3). Pod hrází Velkého Choryňského rybníka se vytvořila mokřadní společenstva vysokých ostřic (M1.7), rákosin a orobince (M1.1) a mokřadních vrbin (K1). Podmáčená luční společenstva lze řadit na pomezí svazu Molinion a Calthion (střídavě vlhké bezkolencové louky T1.9 až vlhké pcháčové louky T1.5) s přechody do svazu Alopecurion pratensis (Aluviální psárkové louky T1.4). Ze vzácnějších druhů rostlin zde roste leknín bělostný (Nymphaea candida), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), žebratka bahenní (Hottonia palustris) a žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum). Lokalita hostí i řadu druhů živočichů z nichž největší druhové zastoupení mají vážky (Odonata). Hojněji zde žije šidélko páskované (Coenagrion puella), šídlatka páskovaná (Lestes sponsa) a vážka čtyřskvrnná (Libelulla quadrimaculata), ze vzácnějších druhů např. šídlo luční (Brachytron pratense) a evropsky významný druh vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). Z obojživelníků se v Choryňském mokřadu rozmnožují rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), skokan hnědý (Rana temporaria) a čolek obecný (Triturus vulgaris), z plazů užovka obojková (Natrix natrix).

4.2 Quality and importance

Zachovalá lesní společenstva v širokém aluviu řeky Bečvy (v současnosti již izolované od Bečvy obdělávanou zemědělskou půdou) a mokřadní společenstva, na které je vázána řada chráněných druhů, např. kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), šídlatka bahenní (Hottonia palustris), a šejdračka bahenní (Zannichellia palustris). Mokřadní ekosystémy přírodního komplexu slouží jako útočiště obojživelníků a vodních ptáků. Kromě hojnějších druhů vodních živočichů zde žije evropsky významný druh vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), jež je spolu s prioritními biotopy předmětem ochrany.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
HBi
MB02.04i
LD01.02b
HF01b
LF03.01.01i
MJ02.01b
MJ02.04.02b
MJ02.05b
HK02.03o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ029.72
CZ050.17

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Choryňský mokřad*9.72
CZ05Choryňský mokřad*0.17

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Choryňský mokřad*9.72
Choryňský mokřad*0.17

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@kr-olomoucky.cz
Organisation:Krajský úřad Zlínského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-zlinsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003219
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY