Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0711018

1.3 Site name

Litovelské Pomoraví

1.4 First Compilation date

2005-01

1.5 Update date

2010-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2005-01
National legal reference of SPA designation23/2005 Coll.
Date site proposed as SCI: No data
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.104722
Latitude:49.698056

2.2 Area [ha]

9318.6627

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    10  15     
BA238Dendrocopos medius    100  130     
BA321Ficedula albicollis    1800  2200     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.00
N071.00
N080.00
N090.00
N103.00
N120.00
N145.00
N1521.00
N1650.00
N207.00
N213.00
N220.00
N236.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází na střední Moravě a je totožné s CHKO Litovelské Pomoraví, kterou tvoří 3-8 km široký a 27 km dlouhý pruh nivy přirozeně meandrující řeky Moravy. Rozkládá se mezi obcemi Mohelnice, Mladeč, Horka nad Moravou, Olomouc a Červenka. Ekotop: Základním geologickým rysem celé oblasti je kerná stavba. Geologické podloží nivy tvoří především mocné vrstvy kvartérních štěrkopísků, místy převrstvené devonskými vápnci. Litovelské Pomoraví se rozkládá v údolí řeky Moravy v severní části Hornomoravského úvalu a jižní části Mohelnické brázdy. Hornomoravský úval patří do podsoustavy Vněkarpatských sníženin, provincie Západní Karpaty. Mohelnická brázda je součástí jesenické podsoustavy v rámci provincie České vysočiny. Reliéf je rovinný s malou výškovou členitostí (maximálně na okraji území se mohou vyskytovat malé pahorky), průměrná výška je 200 m n. m. Pro Litovelské Pomoraví jsou typické nivní půdy (fluvizemě) s narušeným procesem akumulace humusu vlivem záplav. Biota: Oblast podél řeky Moravy je charakteristická řadou bočních periodických i stálých ramen, přítoků, tůní a slepých ramen. Vyznačuje se azonální biotou rozsáhlého komplexu lužních lesů s neregulovanými toky. V lesích se objevují horské prvky splavené ze sudetských pohoří a východní migranti. Řeka a navazující luhy hostí řadu druhů přílohy I směrnice o ptácích i druhů významných z hlediska avifauny České republiky. Významná stanoviště pro ptáky vznikla i lidskou činností – těžbou štěrkopísku.

4.2 Quality and importance

Řeka a navazující luhy hostí celkem 19 druhů přílohy I směrnice o ptácích (z nich 3 cílové) i řadu dalších druhů významných z hlediska avifauny České republiky. Především v březích hlavního toku Moravy, ale pravidelně také ve stěnách štěrkopískových jezer hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis) - 10-15 párů. Oblastí protahují desítky a na podzim zřejmě až stovky ledňáčků, pravidelné je zimování druhu na nezamrzajících úsecích toků. Ve starších lužních porostech jsou charakteristickými druhy strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) - 100-130 párů a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) - 1300-1800 párů. Velký ostrov v PR Chomoutovské jezero je od roku 1997 jediným hnízdištěm racka černohlavého (Larus melanocephalus) v oblasti a jedním ze tří pravidelných hnízdišť druhu v České republice. V několikatisícové kolonii racka chechtavého (Larus ridibundus) hnízdilo v letech 1997-2001 každoročně 3-6 párů a v roce 2002 dokonce 16 párů (nejvíce v ČR). Na celém hlavním toku Moravy, ale také ve stěnách štěrkopískových jezer hnízdí pisík obecný (Actitis hypoleucos) - 10-18 párů. Štěrkopísková jezera jsou také významnou jarní i podzimní tahovou zastávkou pro několik tisíc vodních ptáků, zejména racků, kachen a bahňáků. Z druhů přílohy I jsou to např. rybák černý (Chlidonias niger), protahující na jaře v desítkách kusů, a jespák bojovný (Philomachus pugnax) a vodouš bahenní (Tringa glareola), kteří v desítkách protahují na jaře i na podzim.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.04i
MF02.03i
MG01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
MB02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

BUREŠ, S., (2002). Problematika rybářství a vodní turistiky v NPR Ramena řeky Moravy z pohledu ornitologa. Dep. in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, msc., 3 pp., Poprach K., Bureš S., Dočkal O., Kovařík P., Polášek V. (2002). 18. Litovelské Pomoraví. Pp. 18/1-18/4 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha., POPRACH, K. & RYBKA, V., (1995). Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Acrocephalus (Ostrava), 16: 5-6.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ011.54
CZ028.16
CZ030.01
CZ045.58
CZ056.36
CZ0999.63
IN0066.16

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Vrapač+0.86
CZ01Ramena řeky Moravy*0.68
CZ02Doubrava+2.26
CZ02Kačení louka+0.18
CZ02Kenický+0.12
CZ02Plané loučky+0.22
CZ02U spálené+0.25
CZ02Panenský les+0.19
CZ02Hejtmanka+1.21
CZ02Litovelské luhy+3.73
CZ03Třesín+0.01
CZ04Zátrže*1.00
CZ04Daliboř+0.06
CZ04Hvězda*0.03
CZ04U Senné cesty+0.20
CZ04Chomoutovské jezero*1.30
CZ04Třesín*1.55
CZ04V Boukalovém+0.02
CZ04Za mlýnem+0.16
CZ04Pod Templem+0.93
CZ04Kurfürstovo rameno+0.05
CZ04Bázlerova pískovna+0.06
CZ04Malá Voda*0.03
CZ04U přejezdu+0.11
CZ04Častava+0.08
CZ05Doubrava+0.00
CZ05Panenský les+0.15
CZ05Kačení louka+0.14
CZ05Kenický+0.06
CZ05Častava+0.16
CZ05Litovelské luhy*0.85
CZ05Bázlerova pískovna+0.03
CZ05Zátrže+0.35
CZ05Pod Templem+0.00
CZ05U spálené+0.12
CZ05V Boukalovém+0.04
CZ05Daliboř+0.00
CZ05Třesín*0.59
CZ05Za mlýnem+0.19
CZ05Hvězda*0.03
CZ05Hejtmanka+0.00
CZ05U přejezdu+0.00
CZ05Plané loučky+0.33
CZ05Malá Voda*0.20
CZ05Chomoutovské jezero*0.11
CZ05Vrapač+0.20
CZ05U Senné cesty*0.11
CZ05Ramena řeky Moravy*2.62
CZ05Geologické varhany*0.00
CZ05Třesín+0.03
CZ05Kurfürstovo rameno*0.05
CZ09Litovelské Pomoraví*99.63

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Vrapač+0.86
Ramena řeky Moravy*0.68
Doubrava+2.26
Kačení louka+0.18
Kenický+0.12
Plané loučky+0.22
U spálené+0.25
Panenský les+0.19
Hejtmanka+1.21
Litovelské luhy+3.73
Třesín+0.01
Zátrže*1.00
Daliboř+0.06
Hvězda*0.03
U Senné cesty+0.20
Chomoutovské jezero*1.30
Třesín*1.55
V Boukalovém+0.02
Za mlýnem+0.16
Pod Templem+0.93
Kurfürstovo rameno+0.05
Bázlerova pískovna+0.06
Malá Voda*0.03
U přejezdu+0.11
Častava+0.08
Doubrava+0.00
Panenský les+0.15
Kačení louka+0.14
Kenický+0.06
Častava+0.16
Litovelské luhy*0.85
Bázlerova pískovna+0.03
Zátrže+0.35
Pod Templem+0.00
U spálené+0.12
V Boukalovém+0.04
Daliboř+0.00
Třesín*0.59
Za mlýnem+0.19
Hvězda*0.03
Hejtmanka+0.00
U přejezdu+0.00
Plané loučky+0.33
Malá Voda*0.20
Chomoutovské jezero*0.11
Vrapač+0.20
U Senné cesty*0.11
Ramena řeky Moravy*2.62
Geologické varhany*0.00
Třesín+0.03
Kurfürstovo rameno*0.05
Litovelské Pomoraví*99.63

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Olomoucko
Address:
Email:litpom@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro Ptačí oblast Litovelské Pomoraví
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002310
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY