Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0712187

1.3 Site name

Chrastický hadec

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.945278
Latitude:50.132500

2.2 Area [ha]

2.7723

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4066Asplenium adulterinum    400  400     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N143.00
N2084.00
N2110.00
N222.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita leží v Hanušovické vrchovině, asi 1 km JV od obce Chrastice (okr. Šumperk); hranice EVL se shodují s PP Chrastický hadec. Ekotop: Geologie: Podkladem je serpentinová čočka, obklopená na západě amfibolity a vložkami rul a na východě blastomylonitovými svory s vložkami krystalických břidlic.Geomorfologie: Lokalita je součástí Staroměstské kotliny v Hanušovické vrchovině.Reliéf: Lokalitu tvoří zalesněný pahorek s opuštěným jámovým lomem, na jehož dně vzniklo jezírko. Nadmořská výška lokality je 530-554 m n. m. Pedologie: Na výstupech hadců jsou vyvinuty skeletovité půdy typu hořečnatého rankeru.Krajinná charakteristika: Opuštěný hadcový lom s odvaly v izolovaném smrkovém lesíku. Lokalita je obklopena zemědělsky využívanými plochami. Biota: Téměř celé území pokrývá smrková monokultura. V západní části území, v místech výstupů hadců, je ve stromovém patře přimíšena bříza bělokorá (Betula pendula), vzácně jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), zmlazující buk lesní (Fagus sylvatica) a na suťových odvalech též modřín opadavý (Larix decidua). Při světlém lesním okraji zasahují druhy travinných společenstev, např. chrastavec rolní (Knautia arvensis), vítod obecný (Polygala vulgaris) či smolnička lepkavá (Lychnis viscaria). V jihovýchodní části území jsou suťové odvaly. Lom byl v provozu mezi světovými válkami, od té doby je opuštěn a zaplaven. Na skalních výchozech v okolí jezírka a na těžebních odvalech v jižní části EVL se vyvinula společenstva skalních štěrbin hadců sv. Asplenion serpentini, s jedním z nejbohatších výskytů evropsky významného druhu sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum) na Moravě. Z dalších významných druhů zde byly zjištěny hruštice jednostranná (Orthilia secunda), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), kruštík širolistý (Epipactis helleborine s. l.).

4.2 Quality and importance

Na lokalitě roste jedna z nejbohatších populací sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum) na Moravě a z hlediska ochrany vzácných společenstev hadcových sutí má lokalita celostátní význam. Na serpentinitové suti je dobře patrná sukcese hadcových společenstev, území lze využít i pro studijní účely.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
MF03.01.01i
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Ondráková L. et Havlíček J. (2005). Plán péče pro PP Chrastický hadec na období 2005-2014. MS., Archív AOPK ČR, Olomouc, 16.str.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Chrastický hadec=100.00
CZ05Chrastický hadec*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Chrastický hadec=100.00
Chrastický hadec*0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@kr-olomoucky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní památku Chrastický hadec
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003220
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY