Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0714081

1.3 Site name

Rejvíz

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.282778
Latitude:50.216111

2.2 Area [ha]

591.3971

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.5866  0.00 
6430  info      4.7204  0.00 
7110  info      13.9186  0.00 
7140  info      15.3994  0.00 
91D0  info      182.06  0.00 
9410  info      25.5566  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1386Buxbaumia viridis           
I4014Carabus variolosus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N075.00
N080.00
N102.00
N110.00
N140.00
N1610.00
N1735.00
N190.00
N2048.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Náhorní plošina s komplexem rašelinných a mokřadních biotopů přibližně 200 m jižně od osady Rejvíz a 10 km jihovýchodně od Jeseníku. Asi 1,5 km dlouhý, mírně klikatý úsek zaříznutého údolí táhnoucího se západovýchodním směrem ve střední části toku Vrchovištního potoka. Lokalita zahrnuje koryto a dolní části přilehlých svahů. Její západní okraj se nachází nedaleko ostré zatáčky silnice mezi Jeseníkem a Rejvízem, cca 3,5-5 km východojihovýchodně od Jeseníku. Ekotop: Geologie: Geologický podklad tvoří amfibolit a stromatit s převahou amfibolitu (devon). Geomorfologie: Celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Rejvízská hornatina. Reliéf: Náhorní plošina s výškovým rozpětím lokality 570-660 m n. m. Asi 1,5 km dlouhý, mírně klikatý úsek zaříznutého údolí táhnoucího se ZV směrem ve střední části toku Vrchovištního potoka. Lokalita zahrnuje koryto a dolní části přilehlých svahů. Pedologie: Půdní podklad tvoří kambizemě dystrické. Krajinná charakteristika: Náhorní plošina na rozvodí Vrchovištního potoka a Černé Opavy s komplexem rašelinných a mokřadních biotopů zahrnující přechodová rašeliniště, vrchoviště, vodní plochy, rašelinné smrčiny a blatkové bory. Území dotváří velice specifický ráz osady Rejvíz a jejího okolí. Biota: Ve vegetaci území převládají rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2), zachovalé jsou blatkové bory (L10.4), vrchoviště (R3.1) a přechodová rašeliniště (R2.3). Na okraji navrženého území jsou pcháčové louky (T1.5) a maloplošně se vyskytují horské smilkové trávníky (T2.3). Navazující Vrchovištní potok je mozaikou biotopů květnatých bučin (L5.1), suťových lesů (L4), údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2) a nepůvodních kulturních smrčin (X9A). Velice fragmentárně a na malé ploše se vyskytují společenstva devětsilových lemů horských potoků (M5), lesních pramenišť bez tvorby pěnovců (R1.4) a pohyblivých sutí silikátových skal (S2.B).

4.2 Quality and importance

K nejvíce zachovalým a hodnotným biotopům patří rašelinné smrčiny a blatkové bory s rojovníkem bahenním (Ledum palustre) a kyhankou sivolistou (Andromeda polifolia), podmáčené a částečně i rašelinné smrčiny jsou ovlivněny odvodňováním (soustava kanálů), otevřené vrchoviště představuje přirozené bezlesí bez zjevných známek negativního ovlivnění vodního režimu s bohatou populací rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). V území se nacházejí dvě "mechová jezírka", jedno je v pokročilé fázi zazemňování s kriticky ohroženou blatnicí bahenní (Scheuchzeria palustris). Na vlhkých loukách jsou bohaté populace prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii), p. májového (D. majalis) a prstnatce D.x braunii a několik jedinců vrbiny kytkokvěté (Lysimachion thyrsiflora) a jazyka hadího (Ophioglossum vulgatum). Uváděn je bradáček srdčitý (Listera cordata), nově byla zjištěna korálice trojklaná (Corallorhiza trifida). Na smilkových trávnících roste všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Území je význačné výskytem živočichů s boreálním těžištěm rozšíření např. šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) a obojživelníků např. čolek horský (Triturus alpestris) a č. karpatský (T. montandoni). Významná lokalita střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB01o
MB01i
HB01.02i
MB02.04i
HF03.01.01i
LG01.02i
MJ02.01.02i
LK03.02i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Bureš L., Burešová Z. (1989). Geobotanický průzkum SPR Rejvíz. Ekoservis, Podlesí. Ms., Archiv SCHKOJ, 25 s. + příl., Bureš L., Burešová Z. (1991). SPR Rejvíz: mapa aktuální vegetace. Ekoservis, Podlesí. Ms., Archiv SCHKOJ, 30 s. + příl., Cigánek D. (2002). Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Filippov P. (2000). Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Hřivna J., Nežerka J. (1982). Státní přírodní rezervace Rejvíz. Inventarizační průzkum zoologický - brouci. KSSPPOP, Ostrava. Ms., Archiv SCHKOJ, 5 s., Kavalcová V. (1989). Státní přírodní rezervace Rejvíz - Inventarizační průzkum botanický (vyšší rostliny) dle metodiky SÚPPOP 1973. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms., Archiv SCHKOJ, 16 s. + příl., Kavalec K. (1989). Státní přírodní rezervace Rejvíz - Inventarizační průzkum lesnický dle metodiky SÚPPOP 1973. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms., Archiv SCHKOJ, 23 s. + příl., Kočí K. (1984). Státní přírodní rezervace Rejvíz - Inventarizační průzkum zoologický [třída Ptáci (Aves)] dle metodiky SÚPPOP 1973. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms., Archiv SCHKOJ, Nestr.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0154.93
CZ054.58
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Rejvíz*54.93
CZ05Rejvíz*4.58
CZ09Jeseníky-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Rejvíz*54.93
Rejvíz*4.58
Jeseníky-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Olomoucko
Address:
Email:litpom@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Jeseníky
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003243
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY