Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0724090

1.3 Site name

Bílé Karpaty

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.714444
Latitude:48.911111

2.2 Area [ha]

20043.3080

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      0.0195  0.00 
6210  info      879.198  0.00 
6210  info  X     667.652  0.00 
6410  info      45.8743  0.00 
6430  info      18.6368  0.00 
6510  info      1789.82  0.00 
7220  info      1.9721  0.00 
7230  info      0.4797  0.00 
9110  info      101.871  0.00 
9130  info      4913.1  0.00 
9170  info      2357.2  0.00 
9180  info      124.746  0.00 
91E0  info      93.0236  0.00 
91G0  info      51.6216  0.00 
91I0  info      79.1356  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1078Callimorpha quadripunctaria           
I4014Carabus variolosus           
I4030Colias myrmidone           
I1086Cucujus cinnaberinus           
P1902Cypripedium calceolus    50  50     
I1074Eriogaster catax           
P1903Liparis loeselii       
I1060Lycaena dispar           
I1061Maculinea nausithous           
I1059Maculinea teleius           
P4087Serratula lycopifolia    2050  2050     
I1014Vertigo angustior           
I1016Vertigo moulinsiana           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N084.00
N098.00
N1012.00
N110.00
N121.00
N149.00
N156.00
N1639.00
N2015.00
N212.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Jedná se o střední část CHKO Bílé Karpaty mezi obcemi Velká nad Veličkou na jihu a Starý Hrozenkov - Žítková na severu. Ekotop: Geologie: Podklad tvoří vrstvy pískovců, jílovců a slínovců svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše. Důležitým faktorem je recentní tvorba vápnitého pěnovce. Geomorfologie: Lokalita patří do Vnějších Západních Karpat, celku Bílé Karpaty, podcelků Javořinská hornatina, Straňanská kotlina a Lopenická hornatina. Reliéf: Terénní dominantou je hlavní bělokarpatský hřeben s nejvyšším vrcholem Velká Javorina (970 m n. m.). Z něj potom k severu až severozápadu vybíhají četné krátké boční hřebeny oddělené dosti ostře zaříznutými údolími. Na severovýchodě se potom masiv již mírněji svažuje do odlesněného údolí Klanečnice. Na jih od hlavního hřebene jsou terénními dominantami kopce Hradisko (636 m n. m.) a Výzkum (631 m n. m.), oddělené hlubokým Filipovským údolím; významným nejen krajinným prvkem jsou odlesněné dlouhé a táhlé severní svahy Hradiska, zvolna klesající až k řece Veličce, rozčleněné ještě dílčími drobnými údolíčky. Díky svahovým pohybům vytvořily suťové sedimenty na svodnickém souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše (paleocén-maastricht) rozsáhlá sesuvná pole. Na svahovinách se prameny rozlévají do šířky a tvoří mokřady, místy zůstává voda na jílovitém podloží pod půdním povrchem. Na sušších i vlhčích místech vystupují jednotlivé kameny. Převládají mírné konkávní svahy s jihozápadní a západní orientací a s množstvím přirozených drobných vodotečí. Pedologie: V půdním pokryvu převládají kambizemě s různým stupněm acidifikace a oglejení, místy pseudogleje a gleje se znaky rašelinění a inkrustace vápnitých tufů. Krajinná charakteristika: Pro tuto část jsou charakteristické velké komplexy květnatých luk s rozptýlenými solitérními stromy, s mozaikou pastvin, pěnovcových pramenišť, křovin a malých lesíků s vysokou diverzitou teplomilných i podhorských rostlinných společenstev v oblasti Moravských Kopanic. Typická je zde roztroušená zástavba. V území je mnoho ZCHÚ. Biota: Vegetaci tvoří komplexy druhově bohatých luk zejména subxerofilních trávníků, s orchidejemi a zachovalých lesních porostů karpatských květnatých bučin. Na nejprudších stinných svazích a ve vrcholové části i na plošinách se ojediněle udržela vegetace suťového lesa svazu Tilio-Acerion. Dále se významněji uplatňují karpatské a panonské dubohabřiny, údolní luhy zejména podél Veličky a křoviny - často druhově velmi pestré a sukcesně pokročilé směrem k teplomilným lesním společenstvům. Charakteristickou součástí jsou též pěnovcová prameniště, vyskytující se ovšem velmi maloplošně. Na odlesněné části jsou vyvinuty mezofilní louky, pastviny a širokolisté suché trávníky. Jedná se o druhově bohaté bělokarpatské louky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus). Maloplošně se vyskytují další typy vegetace: křoviny, mokřady, lemy. V území se vyskytují následující naturové druhy živočichů: bourovec trnkový (Eriogaster catax), modrásek bahenní(Maculinea nausithous), modrásek očkovaný (Maculinea teleius), ohniváček černočárý (Lycaena dispar), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana), vrkoč útlý (Vertigo angustior), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata).

4.2 Quality and importance

Lesní vegetace (L5.1, L3.3B, L6.4, L4, L5.4, L3.4, L2.2A, L2.2B) je mimořádná svým rozsahem a zachovalostí, částečně též mimořádnou druhovou bohatostí; pouze menší procento porostů je poškozeno necitlivým lesním hospodařením. Všude velmi dobře zmlazují původní dřeviny a obnova lesní vegetace je poměrně snadná. Louky (T3.4A, T3.4D, T3.4C, T1.1) na lokalitě jsou druhově velmi bohaté a hostí velký počet chráněných a ohrožených druhů rostlin. Za všechny budiž jmenovány prstnatec sedmihradský (Dactylorhiza transsilvanica) a zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), vstavač nachový (Orchis purpurea) a kýchavice černá (Veratrum nigrum). Na SPR Porážky se nachází jediná lokalita všivce statného (Pedicularis exaltata). Maloplošně na vlhkých místech v okolí pramenišť a vodních toků se vyvíjejí reprezentativní porosty mokřadní vegetace (T1.6, T1.9, R1.1, R1.3, V5). Z naturových druhů rostlin se vyskytují střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) a srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia). Květnaté louky Bílých Karpat hostí velice bohatou faunu a představují důležité útočiště vzácných a ohrožených druhů bezobratlých (hmyz, pavoukovití). Dosud zde bylo zjištěno 43 druhů pavouků a také vzácný sekáč Zacheus crista, pro nějž představuje tato lokalita nejsevernější výskyt v rámci souvislého rozšíření s jádrem v JV Evropě. Dále se na lučních porostech vyskytují početné populace perleťovce dvouřadého (Brenthis hecate), dále pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), martináč hrušňový (Saturnia pyri). V území se vyskytují následující naturové druhy živočichů -bourovec trnkový (Eriogaster catax), modrásek bahenní(Maculinea nausithous), modrásek očkovaný (Maculinea teleius), ohniváček černočárý (Lycaena dispar), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana), vrkoč útlý (Vertigo angustior), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone). Rezervace Machová je významná lokalita vrkoče úzkého (Vertigo angustior), vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) se vyskytuje v oblasti Žitkové. Zvláštností této části Bílých Karpat jsou i plevelná společenstva vyskytující se na malých políčkách a záhumencích bez chemizace. Mezinárodně významná ukázka tradiční kulturní krajiny, významná entomologická a botanická lokalita.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA08i
MB01.02i
MF03.01.01i
LG05.01i
MG05.04i
MIi
HK02i
MK02.02i
LK02.03i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04i
MA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ012.34
CZ021.45
CZ030.09
CZ040.60
CZ055.70
CZ0999.94
IN0399.94

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Jazevčí+0.47
CZ01Porážky+0.24
CZ01Zahrady pod Hájem+0.81
CZ01Javorina*0.82
CZ02Dolnoněmčanské louky+0.14
CZ02Hladké+0.19
CZ02Hutě*0.10
CZ02Ve Vlčí+0.11
CZ02Machová+0.59
CZ02Pod Žitkovským vrchem+0.08
CZ02Drahy+0.07
CZ02Nová hora*0.14
CZ02Horní louky*0.03
CZ03Búrová+0.09
CZ04Sviní hnízdo+0.03
CZ04Uvezené+0.07
CZ04Dubiny+0.01
CZ04Kalábová+0.00
CZ04Mravenčí louka*0.07
CZ04Chmelinec+0.01
CZ04Mechnáčky+0.05
CZ04Grun+0.02
CZ04U zvonice+0.01
CZ04V Krátkých+0.03
CZ04Nové louky+0.06
CZ04Pod Hribovňou+0.04
CZ04Záhumenice+0.05
CZ04Vápenky+0.05
CZ04Bahulské jamy+0.07
CZ04Za lesem+0.01
CZ04Hrnčárky+0.02
CZ04Kalábová 2+0.00
CZ05Javorina*0.08
CZ05Hrnčárky+0.03
CZ05Dubiny+0.02
CZ05Porážky*2.32
CZ05Nová hora*0.04
CZ05V Krátkých*0.05
CZ05Jazevčí*1.25
CZ05Horní louky*0.03
CZ05Machová*0.74
CZ05Za lesem+0.00
CZ05Záhumenice+0.11
CZ05Ve Vlčí*0.02
CZ05Sviní hnízdo+0.03
CZ05Dolnoněmčanské louky+0.10
CZ05Zahrady pod Hájem*0.20
CZ05Búrová+0.06
CZ05Uvezené+0.05
CZ05Kalábová*0.01
CZ05U zvonice+0.02
CZ05Mravenčí louka*0.06
CZ05Grun+0.03
CZ05Hutě*0.04
CZ05Pod Hribovňou+0.04
CZ05Bahulské jamy+0.05
CZ05Drahy+0.06
CZ05Kalábová 2+0.01
CZ05Pod Žitkovským vrchem+0.05
CZ05Vápenky+0.04
CZ05Mechnáčky+0.04
CZ05Hladké*0.05
CZ05Nové louky+0.04
CZ05Chmelinec+0.03
CZ09Bílé Karpaty*99.94

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Jazevčí+0.47
Porážky+0.24
Zahrady pod Hájem+0.81
Javorina*0.82
Dolnoněmčanské louky+0.14
Hladké+0.19
Hutě*0.10
Ve Vlčí+0.11
Machová+0.59
Pod Žitkovským vrchem+0.08
Drahy+0.07
Nová hora*0.14
Horní louky*0.03
Búrová+0.09
Sviní hnízdo+0.03
Uvezené+0.07
Dubiny+0.01
Kalábová+0.00
Mravenčí louka*0.07
Chmelinec+0.01
Mechnáčky+0.05
Grun+0.02
U zvonice+0.01
V Krátkých+0.03
Nové louky+0.06
Pod Hribovňou+0.04
Záhumenice+0.05
Vápenky+0.05
Bahulské jamy+0.07
Za lesem+0.01
Hrnčárky+0.02
Kalábová 2+0.00
Javorina*0.08
Hrnčárky+0.03
Dubiny+0.02
Porážky*2.32
Nová hora*0.04
V Krátkých*0.05
Jazevčí*1.25
Horní louky*0.03
Machová*0.74
Za lesem+0.00
Záhumenice+0.11
Ve Vlčí*0.02
Sviní hnízdo+0.03
Dolnoněmčanské louky+0.10
Zahrady pod Hájem*0.20
Búrová+0.06
Uvezené+0.05
Kalábová*0.01
U zvonice+0.02
Mravenčí louka*0.06
Grun+0.03
Hutě*0.04
Pod Hribovňou+0.04
Bahulské jamy+0.05
Drahy+0.06
Kalábová 2+0.01
Pod Žitkovským vrchem+0.05
Vápenky+0.04
Mechnáčky+0.04
Hladké*0.05
Nové louky+0.04
Chmelinec+0.03
Bílé Karpaty*99.94

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Address:
Email:bilekarp@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003314
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY