Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0724107

1.3 Site name

Nedakonický les

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz
Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.403333
Latitude:49.027222

2.2 Area [ha]

1524.7909

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91F0  info      1018.69  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1134Rhodeus sericeus amarus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N070.00
N080.00
N101.00
N121.00
N141.00
N157.00
N1668.00
N209.00
N210.00
N238.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní komplex ve střední části Dolnomoravského úvalu, v nivě Moravy, mezi obcemi Uherské Hradiště a Uherský Ostroh. Ekotop: Geologie: Substrátem jsou hlinitoštěrkové čtvrtohorní naplaveniny, překryté hlinitými až jílovitými jemnými povodňovými kaly. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Dolnomoravský úval, podcelku Dyjsko-moravská niva. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Moravy a Dyje, tvořenou čtvrtohorními usazeninami. Charakteristický je výskyt četných meandrů a mrtvých ramen. Uprostřed vystupují nízké terasy převáté v přesypy (tzv. hrúdy). Reliéf: Terén je rovinatý s průměrnou nadmořskou výškou cca 173 m n. m. Pedologie: Půdy jsou hluboké, převládají fluvizemě (modální, glejová). Krajinná charakteristika: Jedná se o hodnotné lužní lesy s mokřady a rybníky. Biota: Rozsáhlý komplex lužních lesů se slepými rameny. Stanoviště řady mokřadních a vodních rostlin a živočichů. Dominantním typem vegetace na stanovišti jsou poměrně zachovalé tvrdé luhy nížinných řek. V okolí slepých ramen se maloplošně vyskytují měkké luhy svazu Salicion albae, ve slepých ramenech v menší míře vodní a pobřežní vegetace. Významný lesní komplex v jinak intenzívně obhospodařované krajině. Výskyt hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus)a hnědáska osikového (Euphydryas maturna). Populace hořavky duhové je zde vázána na výskyt škeble a velevruba.

4.2 Quality and importance

Z biotopů vyskytujících se na lokalitě jsou významné především porosty tvrdých luhů, které si na některých plochách uchovaly svoji přirozenou pralesovitou strukturu. Lokalita je dále významná výskytem hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus) a hnědáska osikového (Euphydryas maturna). PK Nedakonický les reprezentuje významný zbytek vegetace evropských mokřadů. Jednoznačně přispívá k biologické diverzitě území, neboť je stanovištěm pro mnohé druhy rostlin a živočichů, které jsou chráněné nebo v různém stupni ohrožení a zařazené do Červeného seznamu: kotvice plovoucí (Trapa natans), árón plamatý (Arum maculatum), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), z živočichů hnědásek osikový (Hypodryas maturna). Zároveň PK slouží jako významný biokoridor v severní části Dolnomoravského úvalu. Jeho význam z hlediska mimoprodukční funkce dále spočívá v ovlivnění suchého klimatu Dolnomoravského úvalu směrem k vyšší vlhkosti, dále v regulaci vodního režimu a v půdoochranné funkci.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08i
MB01.02i
MI01i
MJ02.05i
MK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ026.46
CZ040.08
CZ051.48

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Kolébky*6.46
CZ04Tůň u Kostelan+0.08
CZ05Kolébky*1.18
CZ05Tůň u Kostelan+0.30

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kolébky*6.46
Tůň u Kostelan+0.08
Kolébky*1.18
Tůň u Kostelan+0.30

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Zlínského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-zlinsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003336
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY