Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

DK002X111

1.3 Site name

Vestamager og havet syd for

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.531667
Latitude:55.588056

2.2 Area [ha]

6179.0000

2.3 Marine area [%]

64.2000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     3000  0.00 
1150  info      30  0.00 
1160  info      600  0.00 
1210  info      62  0.00     
1310  info      0.1  0.00 
1330  info      1368.65  0.00 
2120  info      62  0.00     
2130  info      23.28  0.00 
2190  info      2.54  0.00 
6210  info      0.00 
6230  info      0.00 
9120  info      0.00     
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA222Asio flammeus    Par     
BA061Aythya fuligula    3145  18000  Individ     
BA021Botaurus stellaris    11  Par     
BA466Calidris alpina schinzii    Par     
BA081Circus aeruginosus    Individ     
BA081Circus aeruginosus    Par     
BA082Circus cyaneus    Individ           
BA036Cygnus olor    320  1316  Individ     
BA103Falco peregrinus    Individ     
BA068Mergus albellus    60  383  Individ     
BA070Mergus merganser    198  350  Individ     
BA094Pandion haliaetus    Individ     
BA017Phalacrocorax carbo    4000  25600  Individ     
BA151Philomachus pugnax    Par           
M1365Phoca vitulina                 
M1351Phocoena phocoena                 
BA119Porzana porzana    Par     
BA132Recurvirostra avosetta    107  Par     
BA195Sterna albifrons    Par     
BA194Sterna paradisaea    18  Par     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0164.22
N033.28
N070.93
N0926.17
N150.01
N164.65
N210.00
N230.73

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Habitatområdet omfatter et stort inddæmmet fladvandsområde med strandeng, strandoverdrev og rørsump. Mange steder findes opvækst af buskads og skove. Området er gennemskåret af kanaler og omfatter flere søer. Ved Amagers sydspids indgår et strandengsområde og det omkringliggende fladvand.

4.2 Quality and importance

H: Området er en botanisk lokalitet af stor vigtighed. Området tjener i vid udstrækning som refugium for arter, som ellers for manges vedkommende ville være helt eller delvis forsvundet fra denne del af landet. Dette skyldes at denne lokalitet efterhånden er et af de eneste strandengs og overdrevsområder af større udstrækning i Københavns- og Køge Bugt-området. Der er registreret godt 450 højere plantearter i området. Af særlig interesse er de tre rødlistearter: Blå Iris (Iris spúria ), Øresundshønsetarm (Cerastium diffusum ssp. subterandum) og Brændskærm (Cnidium dúbium). Derudover er der sjældne arter som feks Eng-Skær (silybum tinctória), Eng-Ensian (Gentianélla uliginósa), Alm. Månerude (Botrýchium lunaria), Kost- og Strandnellike (Diánthus arméria L. og Diánthus supérbus L.), Seline (Selinum carvifólia L.), og orkidéarterne Bakkegøgelilje (Plantanthera bifolia ssp. bifolia), Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata), Majgøgeurt (Dactylorhiza majalis) og Tyndakset Gøgeurt (Orchis máscula L.), samt Bitter Mælkeurt (Polýgala amarélla). Habitatområdet har derudover international betydning som fuglelokalitet og er udpeget af Miljøministeriet som et nationalt, biologisk interesseområde. EF: Fuglebeskyttelsesområdet Vestamager og omliggende havområde er en lokalitet af stor vigtighed. Området er et af Østdanmarks vigtigste vådområder med meget store bestande af ynglende og rastende andefugle og vadefugle. Derudover er lokaliteten et særdeles godt og vigtigt rasteområde for rovfugle. Området er et af Danmarks vigtigste lokaliteter for overvintrende Lille Skallesluger (Mergus albellus). Derudover yngler der i området tiltider en række rødliste arter heriblandt Atlingand (Anas querquedula), Sydlig Almindelig Ryle (Calsris alpina schinzii), Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) samt Pungmejse (Remiz pendulinus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01i
HJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0135.00
DK0331.00
DK0534.00
DK113.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC127
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY