Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

DK006X087

1.3 Site name

Maribosøerne

1.4 First Compilation date

1997-06

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1995-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.540833
Latitude:54.740833

2.2 Area [ha]

3806.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info      38  0.00     
3130  info      53  0.00 
3140  info      1950  0.00 
3150  info      3.28  0.00 
3160  info      0.14  0.00 
6210  info      4.58  0.00 
6410  info      4.02  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7140  info      9.09  0.00 
7210  info      4.04  0.00 
7230  info      32.78  0.00 
9110  info      9.21  0.00 
9130  info      231.44  0.00 
9150  info      1.63  0.00 
9160  info      17.72  0.00 
91D0  info      10.42  0.00 
91E0  info      175.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata    1060  2525  Individ     
BA051Anas strepera    447  1488  Individ     
BA043Anser anser    8100  13800  Individ     
BA059Aythya ferina    7045  18550  Individ     
BA061Aythya fuligula    10835  27950  Individ     
M1308Barbastella barbastellus           
BA021Botaurus stellaris    50  Par     
BA081Circus aeruginosus    29  31  Par     
F1149Cobitis taenia           
BA125Fulica atra    14200  26400  Individ     
BA127Grus grus    Par     
BA075Haliaeetus albicilla    20  Individ     
BA075Haliaeetus albicilla    Par     
BA068Mergus albellus    455  757  Individ     
BA070Mergus merganser    1200  Individ           
BA072Pernis apivorus           
BA017Phalacrocorax carbo    2250  Par           
BA195Sterna albifrons    Par           
BA193Sterna hirundo    30  58  Par     
A1166Triturus cristatus           
I1016Vertigo moulinsiana           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N0628.94
N1546.28
N1623.05
N231.73

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

På landbrugsarealerne omkring søerne findes kun få levende hegn. Udpegningsområdet ligger i småkuperet morænelandskab. Området består af de tre lavvandede søer Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle Sø med omgivelser. Søerne omgives af rørsumpe, kreaturgræssede enge, samt skov. Søndersø og Hejrede Sø er næringsbelastede, kun Røgbølle Sø har god vandkvalitet med udbredt bundvegetation. Søerne med omgivelser er fredede. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

H: Maribosøerne er beliggende i et småbakket morænelandskab (indtil 20 meters højde) med gode og lerede jorder. Maribosøerne er det største ferskvandsområde på Lolland omgivet af større løvskove, moser, enge samt større landbrugsarealer. Morænesøerne har stærkt bugtede kystlinier, fremspringende næs og talrige øer, der danner et landskab, der er helt forskelligt fra det omgivende flade landbrugsland. Søerne er Østdanmarks vigtigste indlandsfuglelokalitet, er af international betydning for flere vandfuglearter og huser regelmæssigt mere end 20.000 vandfugle. Skovene er domineret af bøg med indslag af eg og med forekomst af en række mere ualmindelige danske løvtræsarter som lind og avnbøg. Efter danske forhold udgør sumpskov en forholdsvis stor andel af skovarealet. Desuden rummer skovene en række værdifulde plante- og insektsamfund. EF: Maribosøerne er af stor ornotologisk betydning på grund af store ynglebestande af Rørdrum (Botaurus stellaris), Havørn (Haliaetus albicilla) og Fjordterne (Sterna hirundo). Maribosøerne er desuden af international betydning for flere vandfuglearter og huser regelmæssigt mere end 20.000 vandfugle.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0132.00
DK0338.00
DK0533.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC156
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY