Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK006X088

1.3 Site name

Nakskov Fjord og Inderfjord

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2018-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.025601
Latitude:54.835146

2.2 Area [ha]

8456.0000

2.3 Marine area [%]

90.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA043Anser anser    3800  7600  Individ     
BA039Anser fabalis    2000  18050  Individ     
BA059Aythya ferina    1900  6500  Individ     
BA061Aythya fuligula    4500  11000  Individ     
BA045Branta leucopsis    475  11300  Individ     
BA466Calidris alpina schinzii    Par     
BA081Circus aeruginosus    Par     
BA038Cygnus cygnus    350  962  Individ     
BA036Cygnus olor    1865  3972  Individ     
BA125Fulica atra    2621  18325  Individ     
BA075Haliaeetus albicilla    Par     
BA075Haliaeetus albicilla    Par     
BA132Recurvirostra avosetta    12  35  Par     
BA195Sterna albifrons    10  Par     
BA193Sterna hirundo    20  20  Par     
BA194Sterna paradisaea    47  90  Par     
BA191Sterna sandvicensis    Par     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0188.00
N021.00
N041.00
N091.00
N121.00
N157.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Fuglebeskyttelsesområdet omfatter vandarealer udfor Nakskov Fjord, selve fjorden med dens øer og holme samt en smal bræmme af det omgivende kystlandskab. De tre større øer, Enehøje, Vejlø og Slotø, er opdyrkede, mens de mindre øer og holme samt halvøen Albuen henligger i naturtilstand. For tiden (nov. 98) forhandles om opkøb og siden naturgenopretning af Enehøje, hvor der b.la. planlægges retablering af vådområder. Nakskov Indrefjord er en lavvandet fjord omgivet af rørsumpe. Fjordlandskabet er opstået som følge af havstigningen efter istidens ophør. Herved er istidens morænelandskab druknet, så kun de højeste partier træder frem i dag. Den nordlige del af fjordlandskabet fremtræder som et moræneøhav. Kysterne er tilgroningskyster med laguner og strandenge. Nakskov Fjord er en lavvandet fjord, der består af en lukkede del bag Enehøje, en ydre, mere åben del samt lagunen Søndernor, som har stærkt begrænset vandskifte. Gennemsnitsdybden overstiger kun ca. 2 meter i sejlrenden.

4.2 Quality and importance

Området er af største betydning som yngle- og rasteområde for mange arter af fugle. Fjordens strandengsområder er yngleplads for en række almindelige kystfugle. Derudover er området et meget vigtigt område for knopsvane (Cygnus olor), som fælder og overvintrer her i stort antal, samt som overvintringsområde for troldand (Aythya fuligula) og blishøne (Fulica atra). Området har tidligere rummet over 20.000 vandfugle, men igennem firserne og starten af halvfemserne er antallet af både yngle- og trækfugle faldet betydeligt, formodentligt pga forstyrrelser og forringet vandkvalitet.

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0244.00
DK034.00
DK052.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA88
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY