Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK006Y275

1.3 Site name

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk
Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:11.587778
Latitude:55.357500

2.2 Area [ha]

1789.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info      0.4  0.00 
3130  info      0.01  0.00 
3140  info      752.1  0.00 
3150  info      1.38  0.00 
3160  info      0.1  0.00 
3260  info      84  0.00 
3270  info      0.01  0.00 
6210  info      7.66  0.00 
6230  info      0.48  0.00 
6410  info      26.91  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7210  info      14.01  0.00 
7220  info      1.26  0.00 
7230  info      6.84  0.00 
9110  info      3.53  0.00 
9130  info      0.13  0.00 
9160  info      2.17  0.00 
91D0  info      35.95  0.00 
91E0  info      3.97  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1149Cobitis taenia           
F1096Lampetra planeri           
A1166Triturus cristatus           
I1032Unio crassus           
I1014Vertigo angustior           
I1016Vertigo moulinsiana           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N0643.33
N071.62
N100.26
N147.94
N1519.77
N1616.09
N1910.93
N230.05

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Susåen er Sjællands længste vandløb med en længde på ca. 75 km og åen er meget vandrig. Åen har stor biologisk og landskabelig værdi. Åens opland er præget af både intensivt udnyttede jordbrugsarealer og mere ekstensivt udnyttede arealer, som eksempelvis ferske enge. Suså-dalen er dannet ved smeltevandsafstrømning i forbindelse med sidste istid. Selve Susåen er beliggende på undergrund af ferskvandsdannelser dvs. sedimenter som tørv, gytje, ler og sand, mens det omgivende landskab overvejende er bakket, smeltevandspræget landskab. Susåen gennemstrømmer nogenlunde midtvejs i sit løb Tystrup-Bavelse søerne. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as priority.

4.2 Quality and importance

Susåen er en vigtig lokalitet på grund af udbredt forekomst af Pigsmerling (Cobitis taenia). Tykskallet Malermusling (Unio crassus) findes sporadisk i udpegningsområdet. De udpegede arters udbredelse i Danmark er ret begrænset, hvilket betinger et hensyn til bevarelse af deres levesteder. Tystrup-Bavelse søerne og deres omgivelser, i alt ca. 3000 ha. inkl. 5 km. af Susåens løb opstrøms Tystrup Sø er fredede i medfør af Lov om Naturbeskyttelse.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
LI01i
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0133.00
DK0368.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC194
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY