Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

DK008X075

1.3 Site name

Odense Fjord

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.491111
Latitude:55.485556

2.2 Area [ha]

5047.0000

2.3 Marine area [%]

83.8000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     1700  0.00 
1140  info      300  0.00 
1150  info      0.4  0.00 
1160  info      1900  0.00 
1170  info      100  0.00 
1210  info      0.13  0.00 
1220  info      55.49  0.00 
1230  info      0.00 
1310  info      61.2  0.00 
1330  info      278.06  0.00 
3130  info      0.1  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4010  info      7.23  0.00 
4030  info      8.88  0.00 
5130  info      18.22  0.00 
6210  info      0.00 
6410  info      3.34  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7220  info      1.35  0.00 
7230  info      1.89  0.00 
9130  info      0.1  0.00 
9160  info      0.82  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA045Branta leucopsis    540  Individ           
BA081Circus aeruginosus    Par     
BA038Cygnus cygnus    200  1818  Individ     
BA036Cygnus olor    1305  2500  Individ     
BA125Fulica atra    1238  5000  Individ     
BA075Haliaeetus albicilla    Par     
BA075Haliaeetus albicilla    Individ     
BA070Mergus merganser    1000  Individ           
BA069Mergus serrator    175  705  Individ           
M1351Phocoena phocoena                 
BA140Pluvialis apricaria    1500  20600  Individ     
BA132Recurvirostra avosetta    10  Par     
BA193Sterna hirundo    11  Par     
BA194Sterna paradisaea    48  Par     
BA191Sterna sandvicensis    20  358  Par     
I1014Vertigo angustior           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0183.80
N030.68
N091.26
N140.30
N1510.61
N163.27
N210.01
N230.07

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området består af en stor, meget lavvandet brakvandsfjord, Odense Fjord, der er den undersøiske fortsættelse af morænefladen Sletten og Seden hedeslette. Kysten langs fjorden er derfor stort set udviklet som en fladkyst med henholdsvis pynter og fremspringende halvøer med en smal ubevokset strandbred og beskyttede steder med tilgroningsfladkyst. Den 6 km. lange Enebærodde ligger overfor halvøen Skoven og danner sammen med denne indløbet til fjorden. Enebærodde er opbygget af et system af parallelle strandvolde adskilt af tørvefyldte lavninger. Strandvoldene består af rullesten, grus og sand, som havet har nedbrudt langs den fynske nordkyst, og som af strømmen er ført hertil. Odden er ét af de meget få fynske områder med lynghede og spredte enebærbuske. Langs oddens havvendte side findes en smal sandstrand, og langs fjordsiden større områder med vade, strandeng og tagrørsump. Enebærodde er fredet sammen med strandenge og småholme langs Odense Fjord.

4.2 Quality and importance

H: Habitatområdet rummer strandenge af største botaniske betydning. Desuden forekommer der det betydeligste fynske hedeareal. Fjorden er én af landets vigtigste fælde- og overvintringsområder for knopsvane (Cygnus olor) samt landets vigtigste overvintringsområde for lille lappedykker (Tachybaptus ruficollis). Tilmed er holmene og strandengene af stor betydning som ynglested for store bestande af kystfugle EF: Fjorden er én af landets vigtigste fælde- og overvintringsområder for knopsvane (Cygnus olor). Tilmed er holmene og strandengene af stor betydning som ynglested for store bestande af kystfugle (taget fra habitatskema nr. 94). Odense Fjord er/har været kraftigt næringsbelastet, men efter udbyggelse af de kommunale rensningsanlæg i perioden 1989-93 i oplandet til Odense Fjord, er der sket en væsentlig reduktion i tilførslen af næringssalte fra punktkilder. Dette har bevirket at havgræsserne sammen med ålegræsset vinder stadig større udbredelse i fjorden, mens masseforekomsten af søsalaten er stærkt på retur (8). Områdets kvalitet er således bedret indenfor de senere år. Dele af området (Egense dyb og Vigelsø) er i 1996 oprettet som trækfuglereservat, og effekten af denne fredning vil yderligere øge områdets kvalitet for rastende fugle.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
HA08i
LI01
HJ02.07i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK015.00
DK037.00
DK0587.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC94
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY