Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00DY036

1.3 Site name

Horsens Fjord og Endelave

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2018-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.226171
Latitude:55.821135

2.2 Area [ha]

41733.0000

2.3 Marine area [%]

94.5000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA062Aythya marila    18  1600  Individ     
BA067Bucephala clangula    600  1460  Individ     
BA157Limosa lapponica    1700  5460  Individ     
BA066Melanitta fusca    19  Individ     
BA017Phalacrocorax carbo    250  1014  Individ     
BA017Phalacrocorax carbo    250  1014  Individ     
BA140Pluvialis apricaria    4500  10700  Individ     
BA132Recurvirostra avosetta    24  49  Par     
BA063Somateria mollissima    3503  18159  Individ     
BA195Sterna albifrons           
BA194Sterna paradisaea    274  Par     
BA191Sterna sandvicensis    356  Par     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0194.00
N122.00
N154.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området omfatter et stort lavvandet havområde med adskillige sandbanker og stenrev. Derudover indgår i området kystnære arealer langs Horsens Fjords nordkyst og på østsiden af halvøen Gyllingnæs med strandenge, -sumpe og -overdrev bl.a. omkring Søvind Bæk og udløbet af Åkær Å. Desuden findes et antal småøer med strandeng, marker og mindre skovpartier i området. De største er Vorsø, Alrø og Hjarnø, der er beliggende i fjorden, og Endelave, der ligger i havområdet øst for fjorden. Vorsø var før 1929 landbrugsland, men blev erhvervet med det formål, at lade naturen råde og skabe et fristed for dyr og planter. Den opgivne landbrugsjord er nu groet til med skov af Ask (Fraxinus excelsior), Elm (Ulmus spp.), Ær (Acer pseudoplatanus) og Bøg (Fagus sylvatica) og øen er blevet fugtigere, fordi drænene er opgivet. På Vorsø forekommer meget store kolonier af skarv (Phalacrocorax carbo), fiskehejre (Ardea cinerea) og råge (Corvus frugilegus). Der findes flere vildtreservater i området. De to største findes på Vorsø og i Lerdrup Bugt. Fire mindre reservater ligger på Svanegrund og Møl-legrund, Hov Røn og Søby Rev.

4.2 Quality and importance

Horsens Fjord og Endelave er af ornitologisk betydning på grund af stor ynglebestand af Skarver (Phalacrocorax carbo). Området har desuden store rastforekomster af Hjejle (Pluvialis apricaria), Ederfugl (Somateria molissima molissima), Bjergand (Aythya marila), Hvinand (Bucephala clangula) og Lille kobbersneppe (Limosa lapponica). Endvidere findes mindre bestande af de rastende rovfuglearter Havørn (Haliaetus albicilla), Fiskeørn (Pandion haliaetus) og Vandrefalken (Falco peregrinus).

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK011.00
DK021.00
DK032.00
DK055.00
DK111.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA36
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY