Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00FX007

1.3 Site name

Lille Vildmose

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2018-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.208611
Latitude:56.882778

2.2 Area [ha]

7427.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA039Anser fabalis    425  1080  Individ     
BA091Aquila chrysaetos    Par     
BA222Asio flammeus    Par     
BA021Botaurus stellaris    14  Par     
BA215Bubo bubo    Par     
BA224Caprimulgus europaeus    Par     
BA030Ciconia nigra    Par     
BA038Cygnus cygnus    450  1576  Individ     
BA236Dryocopus martius    Par     
BA127Grus grus    Par     
BA075Haliaeetus albicilla    Par     
BA075Haliaeetus albicilla    Par     
BA338Lanius collurio    18  18  Par     
BA246Lullula arborea    Par     
BA072Pernis apivorus    Par     
BA017Phalacrocorax carbo    1755  3906  Par     
BA166Tringa glareola    Par     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0746.00
N089.00
N092.00
N107.00
N121.00
N1524.00
N167.00
N172.00
N191.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lokaliteten består af store højmoseflader, moser, små søer, hedearealer og skov. Geologisk set har området fået sin nuværende karakter i forbindelse med Littorinahavets aflejringer og erosion i stenalderen. Således er det flade område med Lille Vildmose dannet på marine aflejringer, bakken med Tofte Skov er en moræneø og kalkskrænterne ved Kællingebjerg og Kongerslev er dannet af havets erosion i de kalkrige morænebakker.

4.2 Quality and importance

Lille Vildmose er af stor ornitologisk interesse, da området huser et af landets få ynglende tranepar (Grus grus) og flere nationalt rødlistede arter, samt en stor rastebestand af Sangsvane (Cygnus cygnus). Et par af arten Kongeørn (Aquila chrysaetos) er registreret som territoriehævdende i udpegningsområdet. Parret har været på lokaliteten siden sommeren 1996.

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK010.00
DK0358.00
DK0359.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA7
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY