Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00FX342

1.3 Site name

Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2018-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk
Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.382778
Latitude:57.527222

2.2 Area [ha]

4299.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1330  info      9.21  0.00 
2130  info      41.45  0.00 
2140  info      213.9  0.00 
2170  info      0.61  0.00 
2190  info      7.6  0.00 
2250  info      5.01  0.00 
3130  info      0.01  0.00 
3150  info      0.01  0.00 
3160  info      0.47  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4010  info      164.22  0.00 
4030  info      523.09  0.00 
5130  info      0.03  0.00 
6230  info      66.88  0.00 
6410  info      487.8  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7110  info      2.34  0.00 
7120  info      29.39  0.00 
7140  info      118.85  0.00 
7150  info      22.72  0.00 
7230  info      47.69  0.00 
9190  info      8.19  0.00 
91D0  info      29.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1065Euphydryas aurinia    1100  1100  Individ     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N031.21
N0731.45
N0810.92
N093.41
N1546.22
N163.81
N202.98
N230.01

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Området omfatter Råbjerg Mose, Tolshave Mose og Kragskov- og Jerup heder, samt tilgrænsende arealer, som har betydning som levested for hedepletvingen. Naturtyperne er opstået på hævet havbund med velbevarede systemer af rimmer og dobber, af henholdsvis flyvesand og ferskvandsaflejringer. På rimmerne ses dværgbuskvegetation, og i de fugtige dobber finder man fattigkærsamfund. Der ses en del forskellige naturtyper: hede , fattigkær, nåleskov mm.. I store dele af moserne har der været gravet tørv, hvilket har resulteret i fugtige lavninger med bla. sphagnum. Området er under generel tilgroning med bla. bjergfyr (Pinus mugo) og birk (Betula sp.) og uden pleje. De fugtige områder kan tørre ud i perioder og en vandstandshævning ved fældning af træer eller tilstopning af grøfter ville gavne fugtigbundssamfundene.

4.2 Quality and importance

Råbjerg Mose er en lokalitet af meget stor botanisk betydning pga. dens meget veludviklede fattigkær og forekomst af rødlistearter. Derudover er naturtypen "skovbevoksede tørvemoser" en prioriteret naturtype og en af ti lokaliteter for sommerfuglen Hedepletvinge (Euphydryas aurinia).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
MI01i
HJ02i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK013.00
DK0359.00
DK950.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC3
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY