Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020311

1.3 Site name

Pajaka-Vardi

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 175 Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas¹ nr. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määrus nr 123 Pajaka maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.398300
Latitude:59.046700

2.2 Area [ha]

318.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
6410  info      16  0.00 
6430  info      0.00 
6450  info      59  0.00 
6530  info  X     0.4  0.00 
7140  info      0.00 
7230  info      43  0.00 
9010  info  X     10  0.00 
9020  info  X     0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info  X     23  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio           
P1902Cypripedium calceolus           
M1355Lutra lutra           
P1437Thesium ebracteatum           
I1032Unio crassus           
I1014Vertigo angustior           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Viola uliginosa                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.99
N0743.30
N080.99
N167.96
N1731.83
N1913.93

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Pajaka-Vardi loodusala asub Raplamaal ning ala pindala on ca 315 ha. Loodusala peamine väärtus on looduslikus sängis voolav Kasari jõgi, selle luhad, sooalad ja kaldakõrgendikel kasvavad metsad ning puisniidud. Metsadest valdavad soometsad, mis vahelduvad loometsadega. Siin leidub ka Eesti oludes haruldasi laialehiste lehtpuude enamusega puistuid. Peale selle kasvavad Kasari jõe kallastel enamjaolt lehtpuu segametsad, männipuistud ja kunagistel jõesaartel loometsailmelised männikud ja tamme-männi puisniidud. On nii tammeenamusega kinnikasvanud ja taastatud puisniite kui ka põlendikke, kuhu on tekkinud lehtpuuenamusega noorendikud.

4.2 Quality and importance

Pajaka-Vardi loodusala kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga jõe elupaik on heaks elupaigaks saarmale (Lutra lutra), harilikule võldasele (Cottus gobio) ja paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus). Lisaks jõele on väga hea esinduslikkusega madalsood ja osad niiduelupaigad. Teised elupaigad on varieeruva esinduslikkusega, olles samas heaks elupaigaks vasakkeermene pisiteole (Vertigo angustior), kaunile kuldkingale (Cypripedium calceolus) ja püst-linalehikule (Thesium ebracteatum).Pajaka maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 27. mai 1958. a otsusega nr 48 «Looduskaitse organiseerimisest Märjamaa rajoonis» kaitse alla võetud Hiie talu tamme-kuuse segametsa baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MHi
LHo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal62.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum62.3

4.5 Documentation

Õigusaktid: Pajaka MKA; Pajaka -Vardi HA (VV 29.05.2006. a määrus nr 123; VV 27.07.2006. a määrus nr 175, muudetud 12.04.2007. a määrusega nr 106).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE1463.00
EE1737.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Pajaka maastikukaitseala+63.00
EE17Pajaka-Vardi hoiuala+37.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Pajaka maastikukaitseala+63.00
Pajaka-Vardi hoiuala+37.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.05.29 Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määrus nr 123 Pajaka maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.4 Tulemusseire 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 4.1 Tegevuskava 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY