Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020324

1.3 Site name

Mahtra

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määrus nr 101 Mahtra looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.000800
Latitude:59.107700

2.2 Area [ha]

7609.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      45  0.00 
3160  info      19  0.00 
3260  info      0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     0.00 
7110  info  X     2651  0.00 
7140  info      356  0.00 
7150  info      0.00 
7160  info      0.001  0.00 
7220  info  X     0.00 
7230  info      357  0.00 
9010  info  X     80  0.00 
9020  info  X     68  0.00 
9050  info      99  0.00 
9080  info  X     339  0.00 
91D0  info  X     1035  0.00 
91E0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio           
P1902Cypripedium calceolus           
P1381Dicranum viride           
P1903Liparis loeselii    100       
P4086Saussurea alpina subsp. esthonica    1000       
P1493Sisymbrium supinum           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Corallorhiza trifida                     
A127Grus grus               
Neckera pennata                     
A140Pluvialis apricaria                   
A409Tetrao tetrix tetrix                   
A108Tetrao urogallus                   
A166Tringa glareola               
A162Tringa totanus               
A142Vanellus vanellus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.99
N0760.21
N163.98
N1714.92
N1919.89

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Mahtra loodusala asub Raplamaal ning Harjumaal ning ala pindala on ca 7500 ha. Loodusala kuulub kahe jõe, Keila ja Pirita, vesikonda ja ala kaitse-eesmärgiks on kaitsta Mahtra soostiku sookooslusi, soosaartel paiknevaid vääriselupaiku, loodusdirektiivi elupaiku ning seal esinevaid looduskaitsealuseid liike, aga samuti piirkonnale olulist veeressurssi. Ala põhiväärtuseks on viis rabamassiivi – Järlepa raba (koos kahe rabaosa vahele jääva Järlepa järvega, mis on muu hulgas toitumispaigaks ka veelendlastele (Myotis daubentonii), Leva soo koos Leva järvega, Mahtra raba, Ammassaare raba ning Juuru raba. Rabasid ühendavad ühtseks massiiviks vahepealsed loodusliku ilmega metsad. Mahtra raba põhjaosas pesitsevad kaljukotkad (Aquila chrysaetos), laanerähnid (Picoides tridactylus) ning metsised (Tetrao urogallus). Metsised elutsevad veel ka Järlepa raba ja Leva soo vahelises metsamassiivis. Ala jaguneb kõlvikuliselt järgmiselt: rabad, sood ja veetaimede kooslused 60%; segamets 20%; okasmets 15%; lehtmets 4% ja veekogud 1%.

4.2 Quality and importance

Mahtra loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0). Kõige laiemalt levivad looduskaitsealal rabad (7110*) –2734 hektaril ehk umbes 36% alast. Siirdesoo ja rabametsad (91D0*) levivad andmetel kokku 1056-l hektaril ehk ligi 14% alast. Seega moodustavad need kaitse-eesmärgiks olevad elupaigad kokku looduskaitsealast selle inventuuri järgi 3790 hektarit, ehk ligi 50%. Elupaikade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund varieeruvad. Kõige esinduslikumad on sooelupaigad. Väga mitmekesine looduskompleks on heaks elupaigaks harilikule võldasele (Cottus gobio), kaunile kuldkingale (Cypripedium calceolus), rohelisele kaksikhambale (Dicranum viride), soohiilakale (Liparis loeselii), eesti soojumikale (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja madal uniloogale (Sisymbrium supinum).Örde allikas; Õrde allikasAsukoht: Kaiu kolh. Atla jõe ääres Juuru-Kose mnt. sillast 1,8kmMahtra looduskaitsealaMahtra looduskaitseala on moodustatud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 2. märtsi 1959. a otsusega nr 1 «Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamisest Rapla rajoonis» kaitse alla võetud Järlepa mõisa pargi koos järvega, 18. augusti 1964. a otsusega nr 92 «Looduskaitsest Rapla rajoonis» kaitse alla võetud Ammassaare mäe ja 24. novembri 1981. a otsusega nr 268 «Looduskaitse kohta Rapla rajoonis» kaitse alla võetud Atla ehk Matsi raba ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» kaitse alla võetud Mahtra sookaitseala baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBi
LH01i
LH01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i
LF06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal79.6
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum79.6

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Petersoo, T. 1999. Mahtra soostik tervikuna kaitse alla. Eesti Loodus 4, lk 128-129. Õigusaktid: Mahtra LKA (VV 03.04.2007. a määrus nr 101).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE05100.00
EE160.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Mahtra looduskaitseala=100.00
EE16Jaluse ebe-limanuti püsielupaik+0.00
EE18Örde allikas; Õrde allikas+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Mahtra looduskaitseala=100.00
Jaluse ebe-limanuti püsielupaik+0.00
Örde allikas; Õrde allikas+0.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2006.04.17 Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määrus nr 28 "Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" 2007.04.03 Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määrus nr 101 Mahtra looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Mahtra looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/985635776

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY