Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0020411

1.3 Site name

Vardi

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määrus nr 146 Vardi looduskaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 175 Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas¹ nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.456100
Latitude:59.007900

2.2 Area [ha]

682.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6530  info  X     0.00 
9010  info  X     352  0.00 
9020  info  X     0.00 
9050  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Daphne mezereum                     
Listera ovata                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1793.04
N196.96

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vardi loodusala asub Rapla maakonnas. Ala suurus on ca 680 ha ning koosneb kolmest lahustükist. Ala asub kunagise Balti jääpaisjärve setetel. Spetsiifiline geoloogiline päritolu tingib ka metsatüpoloogilised iseärasused - 100% alast on kaetud loometsadega, mis kasvavad õhukesel huumus- ja lubjarikkal pinnasel, mis on kujunenud otse paesel aluspõhjal või kruusal. Puistud on madala produktiivsusega ja seetõttu vähe majandatud. Domineerivad puuliigid on sõltuvalt kohast mänd või kuusk, rohurindes on enamlevinud metskastik ja mägitarn. Ala on kasvukohaks paljudele kaitsealustele taimeliikidele, olles tüüpiline kaunis kuldking ja palu-karukell esinemispaik. Kaitsealustest liikidest esinevad siin veel harilik käoraamat, püst-linalehik, suur käopõll, punane tolmpea, kahelehine käokeel ja tumepunane neiuvaip.

4.2 Quality and importance

Vardi loodusalal esinevad väga hea esinduslikkusega vanad laialehised metsad. Lisaks esinevad loodusalal puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050), mille esinduslikkus on arvestatav.Vardi looduskaitsealaKaitseala eesmärgiks on metsakoosluste loodusliku mitmekesisuse kaitse. Vardi looduskaitseala on moodustatud Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 «Looduskaitse kohta Rapla rajoonis» alusel, millega Vardi loometsakooslus nimetati Vardi loometsa kaitsealaks. Asukoht: Märjamaa vald Varbola, Vaimõisa, Põlli, Lümandu ja Purga küla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MBi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal95.2
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum95.2

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Ehrpais, J., Ehrpais, T. 1986. Loometsade aktuaalseid probleeme Rapla metsamajandis. ELUS Aastaraamat, 70 kd. Valgus. Tallinn, lk 66-73. Õigusaktid: Vardi LKA; Vardi HA (VV 17.05.2007. a määrus nr 146, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 175, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE0596.00
EE174.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Vardi looduskaitseala+96.00
EE17Vardi hoiuala+4.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Vardi looduskaitseala+96.00
Vardi hoiuala+4.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2007.05.17 Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määrus nr 146 Vardi looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY