Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0040202

1.3 Site name

Suursoo-Leidissoo

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määrus nr 198 Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrus nr 59 Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas nr. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine nr. Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2005. a määrus nr 288 Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määrus nr 144 Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas nr. Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1 nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.845600
Latitude:59.131000

2.2 Area [ha]

22629.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2180  info      54  0.00 
2190  info      0.00 
3110  info      322  0.00 
3150  info      56  0.00 
3160  info      0.00 
5130  info      0.00 
6430  info      10  0.00 
7110  info  X     6449  0.00 
7120  info      476  0.00 
7140  info      2948  0.00 
7150  info      0.00 
7210  info  X     239  0.00 
7230  info      2194  0.00 
9010  info  X     834  0.00 
9050  info      0.00 
9060  info      27  0.00 
9080  info  X     514  0.00 
91D0  info  X     1552  0.00 
91E0  info  X     13  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA084Circus pygargus    20       
BA127Grus grus    30       
BA338Lanius collurio    20       
M1355Lutra lutra           
BA158Numenius phaeopus    10     
BA409Tetrao tetrix tetrix             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A257Anthus pratensis                     
Bombus lapidarius                     
Bombus lucorum                     
Bombus pascuorum                     
Bombus pratorum                     
Dactylorhiza incarnata                     
Epipactis palustris                     
A340Lanius excubitor                     
A370Loxia pytyopsittacus                     
Sympecma paedisca                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.99
N0762.20
N162.98
N1716.91
N1915.91

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Suursoo-Leidissoo loodusala (kattub tervikuna Suursoo-Leidissoo linnualaga) asub Lääne ja Harju maakondades ning ala pindala ca 22 500 ha. Kahest suuremast ning reast väiksematest lahustükkidest moodustatud loodusalal domineerivad looduslikud kooslused – sood moodustavad alast 61% ja metsad 36%. Muid biotoope (rohumaad, järved, jõed, teed, õuealad) on ainult 3%. Tegemist on ulatusliku ja väga väärtusliku märgalakompleksiga, kus kaitstakse Lääne-Eestile tüüpilist soostikku, Lääne-Eestile tüüpilist inimtegevusest oluliselt mõjutamata Sendri ja Leidissoo raba. Suursoo-Leidissoo loodusalal esinevad mitmed Eestis kõrge kaitseväärtusega ja väikesearvulised taimeliigid, peamiselt soodega seotud liigid. Alal on registreeritud 30 kaitsealuse taimeliigi esinemine. Lisaks taimeliikidele on loodusala oluline paljudele kaitsealustele linnuliikidele ja ning veel kõrele, kivisisalikule ja saarmale. Ala esinduslikkuse tõttu on tegemist rahvusvahelise Ramsari alaga.

4.2 Quality and importance

Suursoo-Leidissoo loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liiva-alade vähetoitelised järved (3110), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0). Suursoo-Leidissoo loodusalal leidub palju kõrge kaitseväärtusega elupaikasid, pms madal- ja siirdesoid. Lisaks leidub soode servades ulatuslikult rabastuvaid metsi ja soo-lehtmetsi ning mineraalmaadel vanu loodusmetsi. Loodusala on eelkõige tähtis märgalakompleksina. Soode ja rabade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund varieerub heast kuni väga heani. Elupaikade pindala on loodusalal kokku ca 15800 ha.Läänemaa Suursoo maastikukaitsealaLäänemaa Suursoo maastikukaitseala asub Harju- ja Lääne maakonnas Padise, Nõva ja Lääne-Nigula vallas. Kaitseala loodi 1981. aastal sookaitsealana. Kaitseala eesmärk on Läänemaa Suursoo soostiku ja sealsete kaitsealuste looma- ja taimeliikide kaitse. Ligi 17730 ha suurusest Läänemaa Suursoost moodustab kaitseala inimtegevusest suhteliselt puutumatu osa, vaid servaaladel olevaid madalsoid on kohati kuivendatud. Praeguseks on kaitseala loodeosas välja kujunenud Eestis ainulaadne maastik, kus vaheldub nõmm ja raba. Suursood läbib Vihterpalu jõgi. Kaitseala loodeosas paiknevad Mustjärv ja Tänavjärv. Läänemaa Suursoo keskosa madal- ja siirdesood on ühed Eesti paremini säilinud selle elupaigatüübi esindajad. Kaitseala on kasvupaigaks mitmetele kaitsealustele taimeliikidele ning elu- ja rändepeatuspaigaks paljudele kaitsealustele loomaliikidele. Kaitseala pindala on 10304,3 ha. Läänemaa Suursoos on esindatud soomaastike kõik kolm põhitüüpi: madalsoo, siirdesoo ning kõrgsoo e raba. Haruldastest liikidest leidub kaitsealal nõmmluga, rabaluga, madal luga, koldjas selaginell, tume nokkhein. Kuna ala on piisavalt inimtegevusest eraldatud elavad Suursoos mitmed inimpelglikud loomaliigid – hundid, ilvesed, karu, saarmas. Esineb ka kärpi, nirki ja teisi enamlevinud liike põtra, rebast, lindudest – teder, sookurg, põldrüüt, tikutaja, soo-loorkull, kaljukotkas jne. Suured põlengualad Vihterpalu-Nõva piirkonnas, suurenenud tulekahjude esinemine tingitud külastatavuse suurenemisest.Soontaga kiviMõõtmed. Rabakivi (Läänemaa KKT, 2002) P= 8.7 m, L= 5.7 m, H= 3.1 m, Ü= 22 m. Asukoht: Jalukse sooLeidissoo looduskaitsealaLeidissoo looduskaitseala asub Läänemaal Noarootsi, Nõva ja Lääne-Nigula vallas. Kaitseala moodustati 2002. aastal eesmärgiga kaitsta Sendri soo ja Leidissoo maastikukompleksi ning seal levivaid nii liigivaesid kui ka liigirikkaid lagemadalsookooslusi. Samuti soodes elavate kaitsealuste loomaliikide, kaljukotka, rabapüü, sookure jt, elupaikade kaitseks. Kaitseala pindala on 8221,4 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
MG01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal97.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum97.5

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Jüssi, F. 1974. Läänemaa Suursoo. Eesti Loodus 3, lk 160-163; Kivistik, A.. 1998. Kutsuv rand ja nõmm Eesti loodenurgas. Eesti Loodus 5-6, lk 252-254. Õigusaktid: Läänemaa Suursoo MKA; Leidissoo LKA; Suursoo-Leidissoo HA; Suursoo metsise PEP; Kiritse-1, Kiritse-2 must-toonekure PEP-d (VV 21.07.2005. a määrus nr 198, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 01.12.2005. a määrus nr 288, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 28.02.2006. a määrus nr 59, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 16.06.2005. a määrus nr 144, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8; KKM 03.07.2006. a määruse nr 43, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).Kasutatud kirjandus: Jüssi, F. 1974. Läänemaa Suursoo. Eesti Loodus 3, lk 160-163; Kivistik, A.. 1998. Kutsuv rand ja nõmm Eesti loodenurgas. Eesti Loodus 5-6, lk 252-254. Õigusaktid: Läänemaa Suursoo MKA; Leidissoo LKA; Suursoo-Leidissoo HA; Suursoo metsise PEP; Kiritse-1, Kiritse-2 must-toonekure PEP-d (VV 21.07.2005. a määrus nr 198, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 01.12.2005. a määrus nr 288, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 28.02.2006. a määrus nr 59, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 16.06.2005. a määrus nr 144, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8; KKM 03.07.2006. a määruse nr 43, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE0536.00
EE1446.00
EE163.00
EE1715.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Soontaga kivi+0.00
EE16Kiritse-1 must-toonekure püsielupaik+0.00
EE17Suursoo-Leidissoo hoiuala (Harjumaa)+10.00
EE17Suursoo-Leidissoo hoiuala (Läänemaa)+5.00
EE16Metslõugu must-toonekure püsielupaik*0.00
EE16Kiritse-2 must-toonekure püsielupaik+0.00
EE16Suursoo metsise püsielupaik*3.00
EE05Leidissoo looduskaitseala+36.00
EE14Läänemaa Suursoo maastikukaitseala+46.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Soontaga kivi+0.00
Kiritse-1 must-toonekure püsielupaik+0.00
Suursoo-Leidissoo hoiuala (Harjumaa)+10.00
Suursoo-Leidissoo hoiuala (Läänemaa)+5.00
Metslõugu must-toonekure püsielupaik*0.00
Kiritse-2 must-toonekure püsielupaik+0.00
Suursoo metsise püsielupaik*3.00
Leidissoo looduskaitseala+36.00
Läänemaa Suursoo maastikukaitseala+46.00

5.3 Site designation (optional)

2005.07.21 Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määrus nr 198 Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2005.12.01 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2005. a määrus nr 288 Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.07.03 Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (terviktekst) 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Suursoo-Leidissoo hoiuala, Leidissoo looduskaitseala, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala, Kiritse must-toonekure püsielupaikade ja Suursoo metsise püsielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-536199022

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.10 Muu taristu hooldamine, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.1.8 Muu taristu rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 3.2.2 Tähiste likvideerimine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 5.7 Õppeprogammide väljatöötamine ja läbiviimine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY