Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040326

1.3 Site name

Lindi

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1 nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.205700
Latitude:58.324100

2.2 Area [ha]

1633.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.2  0.00 
6530  info  X     32  0.00 
7110  info  X     475  0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     317  0.00 
9020  info  X     91  0.00 
9050  info      203  0.00 
9080  info  X     119  0.00 
91D0  info  X     37  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus    50  50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza maculata                     
Epipactis helleborine                     
Huperzia selago                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0728.85
N080.99
N090.99
N166.96
N1736.33
N1925.87
N0728.85
N080.99
N090.99
N166.96
N1736.33
N1925.87

Total Habitat Cover

199.98000000000002

Other Site Characteristics

Lindi loodusala asub Pärnumaal ning ala pindala on ca 1600 ha. Loodusala koosneb mitmest lahustükist. Lindi loodusala tuumiku moodustab Lindi raba oma väikeste maaliliste järvedega ning vanad loodusmetsad (*9010), mis on sobilikud mitmetele kaitsealustele linnuliikidele nagu merikotkas, väike-konnakotkas ja must-toonekurg. Lindi soo asub Pärnu madaliku edelaosas loode–kagu-sihilises nõos ja on tekkinud Litoriinamere laguunis – nõos, mida piirab kõrge luitevall. Luitevalli taga moodustuvad järved, mis enamikus kesksuveks kaovad. Suurem osa soost on lageraba. Soos on palju mudaälveid ja laukaid, idaosas kaks peaaegu kinnikasvanud järve. Kaitstavatest liikidest esineb näiteks harilikku jugapuud.

4.2 Quality and importance

Lindi loodusalal esinevad elupaigad on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), puisniidud (*6530), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Vanade laialehiste metsade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on väga hea, teiste elupaikade seisund on hea või arvestatav. Loodusala leidub sobilikke elupaiku kaunis kuldkingale (Cypripedium calceolus).Lindi looduskaitsealaLindi looduskaitseala asub viie lahustükina Pärnumaal Tõstamaa ja Audru valla piiril. Praeguse kaitseala piiresse jäävad hariliku jugapuu levimisalad võeti kaitse alla juba 1958. aastal. 1981. aastal sookaitsealade moodustamisel võeti ühe soona kaitse alla ka Lindi raba. 1999. aastal liideti Lindi raba ümbruses esinevad kaitstavate liikide leiukohad ja elupaigad üheks looduskaitsealaks. Kaitseala eesmärgiks on kaitsealuste taimede kasvukohtade ja loomade elupaikade, sooalade ja neid ümbritsevate metsade kaitse. Lindi soo on tekkinud Litoriinamere laguunis, kõrge luiteseljandikuga piiratud nõos. Luitevalli taga moodustuvad järvekesed, mis enamikus kesksuveks kaovad. Kaitseala pindala on 1100,8 ha. Haudelinnud: Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Podiceps auritus, Grus grus, Tetrao tetrix, Pluvialis apricaria, Tringa Glareola, Tringa ochropus, Tringa totanus, Cuculus canorus, Caprimulgus europaeus, Alauda arvensis, Anthus pratensis, Anthus trivialis, Motacilla alba, Troglodytes troglodytes, Erithacus rubecula, Saxicola rubetra, Turdus philomelos, Turdus iliacus, phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Ficedula hypoleuca, Lanius collurio, Fringilla coeleles. Kaitseala külastavad ka: Circus aeruginosus, Columba oenas, Apus apus, Dryocopus martius, Dendrocopos major ja Carduelis spinus. Kaitsealused taimeliigid: Listera cordata, Epipactis helleborine, Taxus baccata. (Keskkonnaekspertiis, 1998)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MC01.01.01i
LC01.01.01o
LJ02.07i
LJ02.07o
MC01.01.01i
LC01.01.01o
LJ02.07i
LJ02.07o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal195.6
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum195.6

4.5 Documentation

Õigusaktid: Lindi LKA; Lindi HA; Pottsepa must-toonekure PEP (VV 18.05.2007. a määrus nr 154, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 16.02.1999. a määrus nr 356, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 03.06.2006. a määrus nr 43, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE0567.00
EE163.00
EE1730.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Lindi looduskaitseala+67.00
EE17Lindi hoiuala+30.00
EE16Pottsepa must-toonekure püsielupaik+2.00
EE16Lindi merikotka püsielupaik*1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Lindi looduskaitseala+67.00
Lindi hoiuala+30.00
Pottsepa must-toonekure püsielupaik+2.00
Lindi merikotka püsielupaik*1.00

5.3 Site designation (optional)

1999.11.16 Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst) 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.07.03 Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Lindi loodusala kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/380220828

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY