Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040341

1.3 Site name

Paadrema

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2003. a määrus nr 4 Paadrema looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Paadrema looduskaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.766200
Latitude:58.508100

2.2 Area [ha]

1364.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      11  0.00 
6530  info  X     49  0.00 
7230  info      745  0.00 
9010  info  X     41  0.00 
9020  info  X     22  0.00 
9080  info  X     315  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0750.15
N081.99
N091.99
N1632.90
N1912.96

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Paadrema loodusala asub Pärnumaal ning ala pindala on ca 1360 ha. Loodusalale jääb Paadrema soo, mis kuulub Lääne-Eesti suurte ja keskmise suurusega soode hulka ning on tekkinud mineraalmaa soostumisel. Kogu soo kattis kunagi üle 3000 hektari. Suurem osa endisest soomaastikust on kraavitatud ning Paadrema jõe ääres laiuvad kultuurrohumaad. Kuivendus on mõjutanud ka sood läbivat Paadrema jõge. Selle parema kalda lammisoo on praeguseks poldrina kuivendatud ja vasakule kaldale on rajatud ligi 450 hektarit uudismaad. Ent ligi 300 hektarit soolaamast on tänini looduslik lage rohusoo, mida ümbritseb puissoo. Lagesood ümbritsevad enamasti soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), kus puudest valitsevad kask ja haab. Siin-seal leidub ka okaspuu enamusega puistuid, sealhulgas väga vanade (150-200- aastaste) mändidega segametsi. Ala kaguosas asub põhja-lõunasuunaline seljandik põlismetsailmelise salumetsaga. Teiste seas kasvavad seal üle sajandi vanused tammed. Soost lõuna pool, Küti oja ääres, on aga senini püsinud sanglepa-lodumets. Metsakooslustena on väga omapärased ja peaaegu läbipääsmatud üksikute saarte ning jalakatega kukerpuu-türnpuu-metsõunapuu võserikud mineraalmaa piiril loodusala kirdeosas.

4.2 Quality and importance

Paadrema loodusalal on moodustatud madalsooelupaikade ning poollooduslike koosluste kaitseks. Seal esinevad elupaigad on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Madalsoo esinduslikkus, vanade laialehiste metsade ning soometsade esinduslikkus on hea. Puisniite ja niiskuslembeseid kõrgrohustuid ohustab võsastumine ning nende esinduslikkus on arvestatav. Rohunditerikaste kuusikute esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on väga hea.Paadrema looduskaitsealaPaadrema looduskaitseala asub Lääne-Eesti madalikul Pärnumaal Varbla vallas ja Läänemaal Hanila vallas. Kaitseala on loodud 2003. aastal madalsookoosluste ja poollooduslike koosluste ning kaitsealuste taime-(porss, mitmed käpalised) ja loomaliikide (merikotkas, luha-sinirind, rukkirääk, punaselg-õgija, mudatilder, sookurg) elupaikade kaitseks. Looduskaitseala piiridesse jääb põhjaveest toituv, mineraalmaa soostumisel tekkinud Paadremaa soo koos seda kitsa vööndina ümbritsevate metsadega ning lahustükina endine väike soosaar. Metsaribas on valitsevateks puudeks kask ja haab. Kaitseala pindala on 1338,9 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBi
LJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal94.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum94.4

4.5 Documentation

Õigusaktid: Paadrema LKA; Paadrema HA (VV 07.01.2003. a määrus nr 4; VV 18.05.2007. a määrus nr 154).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Paadrema looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Paadrema looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2016.12.29 Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määrus nr 167 "Paadrema looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Paadrema looduskaitseala ja Paadrema hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/-2078296676

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 3.1.10 Muu taristu hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY