Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0040428

1.3 Site name

Koorunõmme

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2004. a määrus nr 182 Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.149700
Latitude:58.496900

2.2 Area [ha]

3684.7000

2.3 Marine area [%]

56.8900

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (43.11 %) Marine Baltic Sea (56.89 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1210  info      13  0.00 
1220  info      19  0.00 
1230  info      0.00 
1630  info  X     16  0.00 
2180  info      0.00 
3140  info      114  0.00 
5130  info      0.00 
6210  info      13  0.00 
6280  info  X     0.00 
6530  info  X     58  0.00 
7160  info      0.00 
7210  info  X     170  0.00 
7230  info      53  0.00 
9010  info  X     979  0.00 
9020  info  X     18  0.00 
9060  info      0.00 
9080  info  X     29  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus           
P1903Liparis loeselii           
BA065Melanitta nigra    3100  3100     
BA506Polysticta stelleri    650  650     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
A240Dendrocopos minor                     
Gavia sp.                     
A370Loxia pytyopsittacus                     
A235Picus viridis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0158.22
N040.99
N062.98
N075.97
N090.99
N160.99
N1723.88
N195.97
N0158.22
N040.99
N062.98
N075.97
N090.99
N160.99
N1723.88
N195.97

Total Habitat Cover

199.98000000000002

Other Site Characteristics

Koorunõmme loodusala (kattub tervikuna Koorunõmme linnualaga) asub Saaremaal ning selle pindala on ca 3700 ha. Geoloogiliselt paikneb loodusala alamsiluri Jaagarahu lademe avamusalal. Loodusalal on lisaks Jaagarahu lademe avamusalale ka Jaani lademe avamusala ala põhjaosas. Aluspõhja reljeefi järgi kuulub ala Väinamere nõkku. Maakoor tõuseb piirkonnas keskmiselt 1,8–2 mm aastas. Loodusala piirkond on merest vabanenud suhteliselt hiljuti, valdavalt 1000–1500 aastat tagasi. Mere kulutav-kuhjelise tegevuse tulemusena on kujunenud rannikule iseloomulik kaarjatest madalatest pinnavormidest, peamiselt klibuvallidest koosnev maastik. Üldiselt iseloomustab ala lauge, eriliste kõrgusvahedeta maastik. Pinnakate koosneb peamiselt veerisest, liivast ja liivaveerise segusest purdmaterjalist. Tagalahe idarannikule ja Merise lahe rannikule jäävas loodusala osas on pinnas suuremas osas veeriseline. Eesti põhikaardi järgi on ala valdavalt metsane (70% alast), lisaks on siin rohkesti madalsoid, järvi ja rohumaid. Maastikuliselt eristuvad rannikulähedased meretekkelistele pinnavormidele kujunenud metsad ning ala keskosas järvi ümbritsevad soisemad alad – soostunud metsad, mitmesugused madalsood ja rohumaad. Loodusala olulise maastikulise komponendi moodustavad vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved – merest eraldunud rannajärved kogupindalaga 111,5 ha (kaheksa veekogu, suurim on Kooru järv, suuremad on ka Kugalepa järv, Ruusjärv, Kivijärv, Kaanda järv). Järvi ühendab Vanakubja oja ja väiksemad ojad-kraavid. Loodusala piires on järvi 3,8 ha (kaks veekogu, suurim neist Jaha järv). Olulisem ja tuntum veekogu on kahtlemata Kooru järv (Suur Kanda järv), mis esindab Eestis haruldast järvetüüpi – paepõhjaga järve.

4.2 Quality and importance

Koorunõmme loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (*1630), metsastunud luited (2180), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Rannaelupaikade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on väga hea. Poollooduslikel kooslustel, sooelupaikadel ja metsaelupaikadel hea või väga hea.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA10i
LBi
LD01.01i
MD03.01i
LE01.03i
MF02.01i
LF03.01i
LG01i
LG02.08i
LH01o
LJ02.06i
LK02.03i
LK03.04i
MA10i
LBi
LD01.01i
MD03.01i
LE01.03i
MF02.01i
LF03.01i
LG01i
LG02.08i
LH01o
LJ02.06i
LK02.03i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LC01.01.01i
LC01.01.02i
LD01.02i
LD03.01o
LF02.03i
LC01.01.01i
LC01.01.02i
LD01.02i
LD03.01o
LF02.03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal131.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum131.4

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Villems, H. 1992. Kesselaiu ja Koorunõmme loometsad. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv. Andmed saadud ka: Saaremaa linnuklubi, ZBI, EOÜ, Rein ja Renno Nellis, V.Volke, M.Martinson, A.Kuresoo, L.Luigujõe, A.Leito Õigusaktid: Koorunõmme LKA, Koorunõmme HA (VV 05.05.2004. a määrus nr 182, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).Kasutatud kirjandus: Villems, H. 1992. Kesselaiu ja Koorunõmme loometsad. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv. Andmed saadud ka: Saaremaa linnuklubi, ZBI, EOÜ, Rein ja Renno Nellis, V.Volke, M.Martinson, A.Kuresoo, L.Luigujõe, A.Leito Õigusaktid: Koorunõmme LKA, Koorunõmme HA (VV 05.05.2004. a määrus nr 182, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE0535.00
EE160.00
EE1765.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Koorunõmme hoiuala+65.00
EE05Koorunõmme looduskaitseala+35.00
EE16Abula merikotka püsielupaik*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Koorunõmme hoiuala+65.00
Koorunõmme looduskaitseala+35.00
Abula merikotka püsielupaik*0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2004.05.05 Vabariigi Valitsuse 5. mai 2004. a määrus nr 182 Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Koorunõmme hoiuala ja Koorunõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/1710237036

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.2.2 Tähiste likvideerimine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY