Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040449

1.3 Site name

Ohessaare

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse määrus 14. märtsi 1996. a. nr. 78 Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiride kirjelduste kinnitamine nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.020900
Latitude:57.994100

2.2 Area [ha]

20.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1230  info      0.00 
6280  info  X     0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N015.97
N0420.90
N055.97
N061.00
N0712.94
N082.99
N0931.34
N157.96
N167.96
N191.99
N231.00
N015.97
N0420.90
N055.97
N061.00
N0712.94
N082.99
N0931.34
N157.96
N167.96
N191.99
N231.00

Total Habitat Cover

200.04

Other Site Characteristics

Ohessaare loodusala (kattub osaliselt Kura kurgu linnualaga) asub Saaremaal ning selle pindala on ca 20,5 ha. Loodusala külgneb läänes Läänemere avaosaga, idas Liivi lahega ja lõunas Irbe väinaga (Kura kurk). Loodusala asub Sõrve poolsaare läänekaldal, mida iseloomustavad klibune rannik koos madalate pankadega. Saaremaa aluspõhja moodustavad Siluri ajastul tekkinud lademete lubjakivid, merglid ja dolomiidid, mis paljanduvad pankadel, loodudel ja murdudes. Sõrve poolsaare lääneranniku pinnakatte moodustab enamasti rähkmoreen ja klibu. Rähkmoreenil on enim rähkseid rendsiinasid, gleistunud rendsiinasid, gleistunud leostunud ja leostunud gleimuldi, mis vahelduvad leostunud muldadega. Alale on iseloomulikud lood, mis asuvad enamasti paepealsetel rendsiinadel ehk karbonaatsel lähtekivimil kujunenud mullal. Ala pinnamood on tasandikuline. Loodusala iseloomustavad peamiselt pankrannad ja lood, vähemalt määral madalsood, niidud ja puiskarjamaad. Loodusalale jääva kaitstava panga pikkus on 400 m ja kõrgus 3,5 m ning see on Ohessaare lademe stratotüübiks. Pank on noorimate Siluri kihtide paljand kogu Baltikumis ning on tuntud rikkaliku fossiilide leiukohana. Kaitsealustest taimeliikidest leidub alal ahtelehine ängelhein (Thalictrum lucidum), harilik porss (Myrica gale), lääne-mõõkrohi (Cladium mariscus), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnate).

4.2 Quality and importance

Ohessaare loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230) ja lood (alvarid – *6280). Pankrannad on väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga. Loode esinduslikkus sõltub suuresti loomakasvatusest. Alvarite esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on hea.Ohessaare maastikukaitsealaOhessaare maastikukaitseala asub Saaremaal Torgu vallas.Ohessaare pank võeti kaitse alla 1959. aastal, eesmärgiga kaitsta Ohessaare panka ja tüüpilist kliburanda. Panga pikkus on 400 m, ja kõrgus 3,5 m. Ohessaare pank on Ohessaare lademe stratotüübiks. Ühtlasi on see ka noorimate Siluri kihtide paljand kogu Baltikumis. Ohessaare on tuntud rikkaliku fossiilide leiukohana, siit on leitud pea kõigi Eesti Siluri fossiilide fragmente. Kaitseala pindala on 5,6 ha.

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal21.8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum21.8

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus:Aaloe, A. 1960. Ohesaare pank. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, lk 143-144. Õigusaktid:Ohessaare MKA (VV 14.03.1996. a määrus nr 78, muudetud 22.12.2005. a määrusega nr 321).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE1428.00
EE1772.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Ohessaare maastikukaitseala+28.00
EE17Jaandi hoiuala+72.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Ohessaare maastikukaitseala+28.00
Jaandi hoiuala+72.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 1996.03.14 Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Jaandi hoiuala ja Ohessaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/1168778604

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.4 Tulemusseire 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY