Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0060110

1.3 Site name

Kiigumõisa

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-12
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määrus nr 294 Kiigumõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.658100
Latitude:59.053800

2.2 Area [ha]

170.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6450  info      33  0.00 
7160  info      17  0.00 
7220  info  X     0.00 
9080  info  X     16  0.00 
91D0  info  X     41  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza sp.                     
Gymnadenia conopsea                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.99
N0736.34
N091.99
N150.99
N169.95
N1732.83
N1915.92

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Kiigumõisa loodusala (kattub osaliselt Kõrvemaa linnualaga) asub Järvamaal ning selle pindala on ca 170 ha. Loodusala on moodustatud rühmana paiknevate tõusuallikate kaitseks (Kiigumõisa allikaala ja Määrasmäe allikajärv). Loodusalal on hulgaliselt nii suuri kui ka pisikesi allikaid. Allikatest algavad ojad suubuvad loodusala läbivasse Jägala jõkke. Kiigumõisa allikad on üks paremini säilinud, kõrge kaitseväärtusega allikarühmasid Pandiveres, metsastunud sootasandikul Jägala jõe läheduses. Jägala jõe mõlemal kaldal on neli allikarühma ning hulgaliselt suuremaid ja väiksemaid üksikuid allikaid. Kaks suuremat tõusuallikat on ühed Järvamaa ilusaimad. Allikatest algavad ojad suubuvad Jägala jõkke. Loodusalale jääv Määrasmäe allikajärv (nimetatakse ka Määrasmäe allikateks) on allikajärvik, mille laius on 40 m ja sügavus 1 m. Järviku põhjas avanevad tõusuallikad ja kallastel langeallikad. Metsad jagunevad loodusalal üldjoontes kaheks - madalsookaasik jõe läänekaldal ning siirdesoomännik lääneosas. Kaitstavatest linnuliikidest esineb alal tetre (Tetrao tetrix), musträhni (Dryocopus martius), öösorri (Caprimulgus europaeus) ning laanepüüd (Bonasa bonasia).

4.2 Quality and importance

Loodusalal kaitstavad elupaigad on lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Allikad ja allikasood on väga hea esinduslikkusega, lamminiidud ja siirdesoo- ja rabametsad on hea esinduslikkusega ning soostuvad ja nõrglubja-allikad ning soo-lehtmetsad on arvestatava esinduslikkusega.Kiigumõisa maastikukaitsealaKiigumõisa maastikukaitseala on moodustatud ENSV Paide Rajooni RSN Täitevkomitee 26. jaanuari 1981. a otsusega nr 15 «Uute looduskaitseobjektide arvele võtmise kohta» kaitse alla võetud Kiigumõisa allikate ja Määrasmäe allikajärve ning Järva Maakonnavalitsuse 13. novembri 1991. a määrusega nr 217 «Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusalade nimekirja ja kasutuseeskirjade kinnitamine» moodustatud Kiigumõisa veesäilitusala baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.02i
HK05.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal35.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum35.3

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Heinsalu, Ü. 1987. Matk Pandivere loodenõlva allikaile. Eesti Loodus 5, lk 304-309; Õigusaktid: Kiigumõisa MKA (VV 12.12.2005. a määrus nr 294).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Kiigumõisa maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kiigumõisa maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2005.12.12 Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määrus nr 294 Kiigumõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY