Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0060271

1.3 Site name

Toolse

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-06
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määrus nr 117 Toolse looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.489400
Latitude:59.520000

2.2 Area [ha]

467.9000

2.3 Marine area [%]

55.4600

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (44.54 %) Marine Baltic Sea (55.46 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      31  0.00 
1160  info      93  0.00 
1220  info      0.00 
1620  info      0.00 
2110  info      0.02  0.00 
9010  info  X     81  0.00 
9180  info  X     43  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA400Accipiter gentilis arrigonii           
BA054Anas acuta       
BA051Anas strepera    200  200     
BA041Anser albifrons    3000  3000     
BA043Anser anser    100  100     
BA039Anser fabalis    6000  6000     
BA036Cygnus olor    30  100     
F1099Lampetra fluviatilis           
I1014Vertigo angustior           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A240Dendrocopos minor                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0154.26
N050.99
N079.94
N091.99
N1612.93
N171.99
N1917.90

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Toolse loodusala Lääne-Virumaal koosneb pangaalusest metsast (*9180), ühest rannikulaiust ja eriilmelistest segametsadest. Ala läänepiiril voolab Toolse jõgi. Maastikuliselt on loodusalal valdavaks meri (Kunda ja Roogassaare laht). Loodusala maismaaosa katavad suures osas metsakooslused, rohumaad esineb rannaalal ning laiguti metsakoosluste vahel. Loodusala idaosa ning rannaalasid katab roostik. Ala läbivad kaks alalist ning mitmed ajutised ojad. Loodusala linnustikus on 107 liiki, mis arvestades asjaolu, et loodusala on väikesepindalaline ja sellele jääb väga väike osa kultuurmaastikku, on arvestatav number. Liikidest 11 on ainult läbirändavad, haudelindudeks on määratud 96 liiki.

4.2 Quality and importance

Toolse loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), eelluited (2110), vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180). Metsaelupaigad on hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga. Kõik teised elupaigad on varieeruva esinduslikkusega. Mitmekesine looduskompleks on oluline kahele liigile. Vasakkeermese pisiteo (Vertigo angustior) elupaigad paiknevad looduskaitseala lääneosas hõlmates soovikutammiku ala ning seda ümbritsevaid niidualasid. Jõesilmu (Lampetra fluviatilis) elupaigaks on Toolse jõgi.Toolse looduskaitsealaAsukoht: Lääne-Viru maakond, Vihula ja Viru-Nigula valdade ning Kunda linna territooriumil. Kaitseala on moodustatud Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee 11. detsembri 1978. a otsusega nr 198 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide, botaaniliste üksikobjektide ja maastiku üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta» looduskaitse alla võetud objekti Toolse park tammikuga baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB01i
MB02.02i
LB02.04i
LC01.07i
LD01.01i
MD05i
ME03.04i
LF02.01.01i
HF06i
LG01.01i
MG05i
HK03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal90.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum90.3

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Andmed: R.Türkel, A.Kalamees, A.Kuus. Õigusaktid: Toolse LKA (VV 06.06.2005. a määrus nr 117).Kasutatud kirjandus: Andmed: R.Türkel, A.Kalamees, A.Kuus. Õigusaktid: Toolse LKA (VV 06.06.2005. a määrus nr 117).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Toolse looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Toolse looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2005.06.06 Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määrus nr 117 Toolse looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Toolse looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/-124360076

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.3 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade likvideerimine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY