Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0070128

1.3 Site name

Struuga

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 139 Struuga maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005. a määrus nr 93 Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.791400
Latitude:59.094000

2.2 Area [ha]

1724.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

16.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      470  0.00 
6450  info      542  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius           
F1149Cobitis taenia           
F1163Cottus gobio           
I1082Graphoderus bilineatus           
F1099Lampetra fluviatilis           
M1355Lutra lutra    10     
F1145Misgurnus fossilis           
I1037Ophiogomphus cecilia           
F1106Salmo salar           
I1032Unio crassus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
A154Gallinago media                   
Gentiana pneumonanthe                     
Leontodon autumnalis                     
Polygonum amphibium                     
Polygonum hydropiper                     
Polygonum lapathifolium                     
1213Rana temporaria                   
1109Thymallus thymallus                   
Zootoca vivipara                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0631.83
N0735.35
N097.96
N1610.94
N1913.93

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Struuga loodusala (kattub osaliselt Struuga linnualaga) asub Ida-Virumaal ja ala pindala on ca 1724 ha. Maastikuliselt kuulub vaadeldav piirkond Alutaguse maastikurajooni, kuid on natuke erinev võrreldes tüüpilise Alutaguse maastikuga. Loodusala peamisteks iseloomulikeks joonteks on Narva jõgi koos Jaama jõe ja Karoli oja alamjooksudel olevate vanajõgedega (Jaama ja Karoli struugadega) ning ulatuslik jõe ja vanajõgede kallastel olev lammiala (Struuga ja Karoli luht). Jaama ja Karoli luhta mõjutab otseselt Narva jõe veetase, mis kevadise suurvee ajal ujutab suure osa luhtasid üle. Narva jõe ülemjooks on looduslikult võrdlemisi varieeruv, seal saab eraldada kolme üksteisest üsna erinevat lõiku – võrdlemisi sügav lähteala, kiirevooluline Omuti kärestike lõik ning Narva veehoidla poolt mõjutatud seisuveeline lõik, millest viimane ei kuulu loodusala koosseisu. Narva jõe pikiprofiilil on järsk langus väljaspool loodusala asuvas koskede ja kuivade kärestike piirkonnas. Väärtuslik elupaik – Narva jõe kosed ja nendest allavoolu paiknevad suure languga jõelõigud – on valdava osa aastast ilma veeta. Alamjooksul on jõe langus suhteliselt väike.

4.2 Quality and importance

Struuga loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning lamminiidud (6450). Hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga jõeelupaik koos vanajõgedega on heaks elupaigaks saarmale (Lutra lutra), paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus), tõmmuujurile (Graphoderus bilineatus), rohe-vesihobule (Ophiogomphus cecilia), harilikule tõugjale (Aspius aspius), harilikule hingile (Cobitis taenia), harilikule võldasele (Cottus gobio), harilik vingerjale (Misgurnus fossilis), jõesilmule (Lametra fluviatilis) ja lõhele (Salmo salar). 2009.-2010. a kalastiku inventuuril saadi Narva jõe ülemjooksul katsepüükidel kaitsealustest liikidest vingerjat, hinku ja võldast (kiirevoolulisematest ja kivise põhjaga kohtadest). Omuti kärestikel tabati lisaks eelloetletud liikidele harjust (Thymallus thymallus) ja erinevas vanuseastmes tõugjaid. Vingerjat ja hinki on leitud ka loodusalal paiknevatest Jaama jõest ja Karoli ojast. Hinku võib esineda struugade suudmealal, tõugjas ja võldas on antud piirkonnas eksikülalised ning satuvad vanajõgedesse juhuslikult.

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal70.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum70.9

4.5 Documentation

Õigusaktid: Narva jõe ülemjooksu HA; Narva jõe alamjooksu HA; Struuga MKA (VV 05.05.2005. a määrus nr 93; VV 09.05.2007. a määrus nr 139)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE1473.00
EE1727.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Struuga maastikukaitseala+73.00
EE17Narva jõe alamjooksu hoiuala+15.00
EE17Narva jõe ülemjooksu hoiuala+12.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Struuga maastikukaitseala+73.00
Narva jõe alamjooksu hoiuala+15.00
Narva jõe ülemjooksu hoiuala+12.00

5.3 Site designation (optional)

2007.05.09 Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 139 Struuga maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Narva jõe ülemjooksu hoiuala, Struuga maastikukiatseala ja Narva jõe alamjooksu hoiuala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/1603081444

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.4.2 Maastiku hooldustöö 3.1.10 Muu taristu hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.1.9 Muu taristu likvideerimine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY