Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0070171

1.3 Site name

Agusalu

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 152 Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskiri nr. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.546500
Latitude:59.079700

2.2 Area [ha]

12014.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      28  0.00 
7110  info  X     2808  0.00 
7140  info      2768  0.00 
7150  info      0.00 
9010  info  X     1632  0.00 
9050  info      52  0.00 
9080  info  X     51  0.00 
91D0  info  X     788  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA222Asio flammeus       
BA236Dryocopus martius    20  30     
BA127Grus grus    20  30     
BA340Lanius excubitor       
BA156Limosa limosa    20  30     
BA158Numenius phaeopus    30  50     
BA140Pluvialis apricaria    40  70     
I1926Stephanopachys linearis           
BA409Tetrao tetrix tetrix    20  30     
BA108Tetrao urogallus             
BA166Tringa glareola    60  80     
BA164Tringa nebularia    20  40     
BA142Vanellus vanellus    40  50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
Dactylorhiza baltica                   
Dactylorhiza maculata                   
Daphne mezereum                   
A240Dendrocopos minor                     
Goodyera repens                   
Gymnadenia conopsea                   
Iris sibirica                   
A340Lanius excubitor                     
Listera cordata                   
Platanthera bifolia                   
1214Rana arvalis                 
Skeletocutis odora                   
Zootoca vivipara                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0751.26
N163.98
N1731.83
N1912.93

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Agusalu loodusala (kattub Agusalu linnualaga) asub Ida-Virumaal ning selle pindala on ca 12000 ha. Loodusala on moodustatud piirkonnale iseloomulike inimtegevusest vähemõjustatud soomassiivide ja nendega seotud metsakoosluste ning haruldaste liikide kaitseks. Tegemist on ka rahvusvahelise tähtsusega märgalaga (Ramsari ala). Soo on tekkinud Ürg-Peipsi järve luidetevaheliste järvealade ning osaliselt ka mineraalmaa soostumisel. Alal asub kaks jäänukjärve. Agusalu soo omapäraks on ida-läänesuunaliste palumännikutega kõrgete, kitsaste liivaseljandike (kriivade) vaheldumine väikeste rabadega. Just seal on kohati kuni 15 meetri kõrgused kriivad kõige esinduslikumad. Neilt avaneb meeldejääv vaade lagedale soole ja järgmisele liivaseljandikule. Lagedaid väikerabasid ümbritsevad siirdesoolised alad või märjad ubalehe-villpea õõtsiksood. Hästi on jälgitavad soo kõik arengustaadiumid madalsoost rabani. Soostikus ei ole laukaid, rabarinnak on välja kujunemata. Piirkonna eraldatus ja asustuskaugus on heaks loomulikuks kaitseks paljudele haruldastele ja ohustatud linnuliikidele, kes on siin omale elupaiga leidnud. Agusalu soostikus on registreeritud kokku 117 linnuliiki. Lisaks on ala väärtuslik elupaik mitmetele kaitstavatele või ohustatud taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliikidele. Agusalu vanades metsades ja veekogude piirkonnas leidub sobivaid elupaiku nahkhiirtele.

4.2 Quality and importance

Agusalu loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusalal esinevate elupaigatüüpide pindala on 8127 ha, mis moodustab 67,6% loodusala kogupindalast. Loodusala kõige ulatuslikumad elupaigad on rabad, siirdesood ja vanad loodusmetsad. Nende hulgas on kõige enam ka väga hea esinduslikkusega elupaiku. Vanad loodusmetsad on heaks elupaigaks männipurelasele (Stephanopachys linearis).Agusalu looduskaitsealaAgusalu looduskaitseala asub Eesti suurima, Puhatu soostiku lõunaosas. Kaitseala on loodud 1981.a. piirkonnale iseloomulike inimtegevusest vähemõjustatud soomassiivide ja nendega seotud metsakoosluste ning haruldaste liikide kaitseks. Soo on tekkinud Ürg-Peipsi järve luidetevaheliste järvealade ning osaliselt ka mineraalmaa soostumisel. Kaitsealal asub kaks jäänukjärve. Agusalu soo omapäraks on ida-läänesuunaliste palumännikutega kõrgete, kitsaste liivaseljandike (kriivade) vaheldumine väikeste rabadega. Lagedaid väikerabasid ümbritsevad siirdesoolised alad või märjad ubalehe-villpea õõtsiksood. Siin on hästi jälgitavad soo kõik arengustaadiumid madalsoost rabani. Soostik on põline meri- ja kaljukotka, metsise ning rabapüü eluala. Agusalu on jõhvikavarudelt üks rikkamaid soid Eestis. Kaitseala pindala on 11061,9 ha. Kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Mustela lutreola, Rana arvalis. Pesitsevad liigid: Aquila chrysaetos, Caprimulgus europeaus, Ciconia nigra, Dryocopus martius, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Lanius collurio, Pandion haliaetus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola. (K.Möller 1998)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LF02.03i
LF03.01i
LG01.02i
LG01.03i
LG02.08i
LG05.01i
LG05.04i
LJ02.07i
LK01.03i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal96.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum96.9

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Linnuandmed: A.Leivits ja soolindude uurimisgrupp, A.Lõhmus, E.Viht; Prodel, E. 1974. Agusalu soostik. Eesti Loodus, 6, 352-353; Õigusaktid: Agusalu LKA; Kamarna, Ongassaare metsiste PEP-d (VV 18.05.2007. a määrus nr 152, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).Kasutatud kirjandus: Linnuandmed: A.Leivits ja soolindude uurimisgrupp, A.Lõhmus, E.Viht; Prodel, E. 1974. Agusalu soostik. Eesti Loodus, 6, 352-353; Õigusaktid: Agusalu LKA; Kamarna, Ongassaare metsiste PEP-d (VV 18.05.2007. a määrus nr 152, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE0592.00
EE168.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Kamarna metsise püsielupaik+4.00
EE16Ongassaare metsise püsielupaik+4.00
EE05Agusalu looduskaitseala+92.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kamarna metsise püsielupaik+4.00
Ongassaare metsise püsielupaik+4.00
Agusalu looduskaitseala+92.00

5.3 Site designation (optional)

2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst) 2007.05.18 Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 152 Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Agusalu looduskaitseala ning Kamarna ja Ongassaare metsise püsielupaikade (Agusalu linnu- la loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/1194218086

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 3.2.2 Tähiste likvideerimine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY