Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080421

1.3 Site name

Koiva-Mustjõe luha

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-10
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määrus nr 259 Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.361100
Latitude:57.616300

2.2 Area [ha]

3196.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      125  0.00 
4030  info      16  0.00 
6210  info      0.00 
6270  info  X     88  0.00 
6430  info      0.00 
6450  info      1117  0.00 
6530  info  X     16  0.00 
9010  info  X     902  0.00 
9050  info      0.00 
9070  info      31  0.00 
9080  info  X     0.00 
91D0  info  X     19  0.00 
91F0  info      69  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius           
I1920Boros schneideri           
F1149Cobitis taenia           
F1163Cottus gobio           
I1082Graphoderus bilineatus           
F1099Lampetra fluviatilis           
I1042Leucorrhinia pectoralis           
I1037Ophiogomphus cecilia           
I1084Osmoderma eremita           
F1106Salmo salar           
I1032Unio crassus           
I4044Xylomoia strix           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acrocephalus dumetorum                     
A296Acrocephalus palustris                     
A295Acrocephalus schoenobaenus                     
A257Anthus pratensis                     
A226Apus apus                     
A031Ciconia ciconia                   
A376Emberiza citrinella                     
Euonymus europaeus                     
Euonymus europaeus                     
A154Gallinago media                   
Goodyera repens                     
A127Grus grus                   
A291Locustella fluviatilis                     
A290Locustella naevia                     
A262Motacilla alba                     
A277Oenanthe oenanthe                     
Orchis mascula                     
Petasites spurius                     
A275Saxicola rubetra                     
A307Sylvia nisoria                     
A108Tetrao urogallus                   
A165Tringa ochropus                     
Ulmus laevis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.97
N072.98
N0939.32
N150.99
N163.98
N1735.81
N199.95
N230.99

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Koiva-Mustjõe loodusala asub Võru- ja Valgamaal. Ala pindala on ca 3200 ha. Loodusala on maastikuliselt mitmekesine. Elurikas jõeelupaik, aruniidud, lammipuisniidud, luhad vahelduvad kõrgelt hinnatud palu- ja lammimetsadega. Loodusala kesksed elemendid on suuremad jõed: Koiva jõgi, Mustjõgi, Peetri jõgi ning Vaidava jõgi. Koiva niidud on Lõuna-Eestis omataolised - sageli leidub lubjalembeseid taimekooslusi, mis on pigem omased Lääne-Eestile. Kaitsealustest taimeliikidest on märkimisväärne hariliku kikkapuu (Euonymus europaea) levik. Kaitstavatest liikidest kasvavad alal künnapuu (Ulmus laevis), harilik kikkapuu (Euonymus europaeus) ja jumalakäpp (Orchis masculata). Loodusala erinevates piirkondades tegutsevad metsised (Tetrao urogallus) ja elavad eremiitpõrnikad (Osmoderma eremita). Jõgi on elupaigaks paljudele kaitsealustele kalaliikidele. Tähtsamateks elupaikadeks on Koivaäärsed liigirikkad ja kohati lamapuidurohked metsaosad: tamme alusmetsaga männikud Koiva kõrgematel kalda-aladel, nõmmemetsad, jõeäärsed lammimetsad, Koiva jõe ning Mustjõe väärtuslikud luha-alad, lamminiidud ja laialehiste põlispuudega puisniidud, kadastunud pärisaruniidud, liivased ja kuivad karjatatavad rohumaad.

4.2 Quality and importance

Koiva-Mustjõe loodusala kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad - 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning laialehised lammimetsad (91F0). Poollooduslikke rohumaid on Koiva-Mustjõe loodusalal hinnanguliselt kokku 1320 ha. Väga paljude erinevate elupaigatüüpidega maastikul elavad harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), männisinelane (Boros schneideri), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), eremiitpõrnikas (Osmoderma eremita), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja lammiöölane (Xylomoia strix).Koiva tammMõõtmed: Rahuldavas seisus. Ü= 615 cm (1,3), H= 19 m. (1998 a andmed, Eesti põlispuud). Ü=627cm, H=20 m. Seisund halb. Läänepoolne oksaharu murdunud. Üks avaus on kinni valatud, teine on põlenud (Urmas Roht, Margit Turb 2007). Asukoht: Koiva jõe ääres Koiva puisniidulKoiva-Mustjõe maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a määrusega nr 242 «Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s» asutatud ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 6. aprilli 1959. a määrusega nr 119 «Riiklike maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest» piiritletud botaanilise keeluala «Koiva puisniit» baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02i
MB02.04i
LB03i
LG05.01i
LHi
LJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MA04i
LD01.01i
LE04.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal49.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum49.9

4.5 Documentation

Õigusaktid: Koiva-Mustjõe MKA (VV 06.10.2005. a määrus nr 259).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00
EE165.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Koiva tamm+0.00
EE14Koiva-Mustjõe maastikukaitseala=100.00
EE16Koiva metsise püsielupaik*3.00
EE16Mustjõe metsise püsielupaik*2.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Koiva tamm+0.00
Koiva-Mustjõe maastikukaitseala=100.00
Koiva metsise püsielupaik*3.00
Mustjõe metsise püsielupaik*2.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst) 2005.10.06 Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määrus nr 259 „Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Koiva-Mustjõe luha hoiuala ja Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/-256139613

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.2 Uuring 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 1.5 Andmete kogumine 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.4.2 Maastiku hooldustöö 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine 4.1 Tegevuskava 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY