Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0080471

1.3 Site name

Koiva-Mustjõe

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.357500
Latitude:57.617100

2.2 Area [ha]

3735.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis       
BA054Anas acuta       
BA054Anas acuta           
BA122Crex crex    50       
BA154Gallinago media    10  10     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
1920Boros schneideri                   
1337Castor fiber                   
A240Dendrocopos minor                     
1334Lepus timidus                   
1355Lutra lutra                 
1357Martes martes                   
1084Osmoderma eremita                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.97
N072.98
N0936.34
N158.95
N163.98
N1731.83
N199.95
N230.99

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Koiva-Mustjõe linnuala pindalaga 3716 ha asub Võru- ja Valgamaal. Linnuala asub Eesti-Läti piiri ääres ning koosneb ühest suurest ja kolmest väiksemast lahustükist. Linnualasse on hõlmatud osaliselt Koiva jõgi ja Mustjõgi. Ala on piklik, põhjaosas loode-kagu ning keskosas ida-lääne suunaliselt välja venitatud ala, mille sisse jäävad väärtuslikud jõeäärsed luhaniidud ja puisniidud ning metsakooslused. Koiva niidud on Lõuna-Eestis omataolised – sageli leidub lubjalembeseid taimekooslusi, mis on pigem omased Lääne-Eestile. Ala floora ja fauna on väga liigirikkad.

4.2 Quality and importance

Koiva-Mustjõe linnuala on rahvusvahelise tähtsusega linnuala, seda eelkõige rukkiräägu (Crex crex), rohunepi (Gallinago media) ja jäälinnu (Alcedo atthis) kaitseks. Olulisemate liikide hulka kuuluvad veel metstilder (Tringa ochropus), metsis (Tetrao urogallus) ning valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos). Eesti mastaabis oluline pesitsusala valge-toonekurele (Ciconia ciconia) (olulisuselt 8. pesitsusala), herilaseviule (Pernis apivorus) (7.), laanepüüle (Bonasa bonasia) (7.), rukkiräägule (Crex crex) (4.), rohunepile (Gallinago media) (7), jäälinnule (Alcedo atthis) (2.) ja siniraale (Coracias garrulus) (1.). Alal asub ainus teadaolev siniraa pesitsuspaik Eestis. Lisaks peatuvad, pesitsevad ja talvituvad siin mitmed teised kaitsealused liigid.Koiva tammMõõtmed: Rahuldavas seisus. Ü= 615 cm (1,3), H= 19 m. (1998 a andmed, Eesti põlispuud). Ü=627cm, H=20 m. Seisund halb. Läänepoolne oksaharu murdunud. Üks avaus on kinni valatud, teine on põlenud (Urmas Roht, Margit Turb 2007). Asukoht: Koiva jõe ääres Koiva puisniidulKoiva-Mustjõe maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a määrusega nr 242 «Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s» asutatud ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 6. aprilli 1959. a määrusega nr 119 «Riiklike maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest» piiritletud botaanilise keeluala «Koiva puisniit» baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MB02.02i
MB02.04i
LG01i
MK01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal43.2
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum43.2

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Tõnisson, A. 1987. Kivi keset raba. Eesti Loodus 10, lk 671-672; Eilart, J. 1960. Koiva puisniit. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 96-100; Kukk, T., Kull, K. 1997. Koiva puisniit. Lääne-Eesti Saarestiku BKA väljaanne Estonia Maritima nr 2, lk 77; Tiirats, T. 2000. Koiva maastikukaitseala bioloogiline mitmekesisus. Lõputöö. EPMÜ Metsandusteaduskond; Viirok, E.1932. Tammedest Koiva ja Mustjõe madalikus. Metsanduse aastaraamat, 6 kd. Andmed saadud ka: Evestus, T., Kose, M., Lüütsepp, O., Lõhmus, A. ja P., Ellermaa, M., EOÜ. Õigusaktid: Koiva-Mustjõe MKA; Koiva-Mustjõe luha HA (VV 06.10.2005. a määrus nr 259, muudetud 11.01.2007. a määrusega nr 9; VV 15.12.2005. a määrus nr 311).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE1486.00
EE164.00
EE1714.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Koiva tamm+0.00
EE17Koiva-Mustjõe luha hoiuala+14.00
EE14Koiva-Mustjõe maastikukaitseala+86.00
EE16Perakonnu väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Mustjõe metsise püsielupaik*1.00
EE16Koiva metsise püsielupaik*3.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Koiva tamm+0.00
Koiva-Mustjõe luha hoiuala+14.00
Koiva-Mustjõe maastikukaitseala+86.00
Perakonnu väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Mustjõe metsise püsielupaik*1.00
Koiva metsise püsielupaik*3.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2005.10.06 Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määrus nr 259 „Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” (terviktekst) 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst) 2010.04.19 Keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a määrus nr 12 "Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Koiva-Mustjõe luha hoiuala ja Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/-256139613

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.2 Uuring 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 1.5 Andmete kogumine 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.4.2 Maastiku hooldustöö 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine 4.1 Tegevuskava 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY