Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080622

1.3 Site name

Piusa

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-10
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrus nr 235 Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas nr. Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määrus nr 56 "Harivesiliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" nr. Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2005. a määrus nr 269 Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.359900
Latitude:57.778900

2.2 Area [ha]

1225.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
6430  info      0.1  0.00 
6450  info      52  0.00 
8220  info      0.1  0.00 
9010  info  X     135  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio           
I1065Euphydryas aurinia           
M1355Lutra lutra       
M1318Myotis dasycneme           
I1037Ophiogomphus cecilia           
A1166Triturus cristatus           
I1032Unio crassus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza sp.                     
1096Lampetra planeri                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.99
N099.95
N1519.90
N164.97
N1743.30
N1917.91
N231.99
N061.99
N099.95
N1519.90
N164.97
N1743.30
N1917.91
N231.99

Total Habitat Cover

200.01999999999998

Other Site Characteristics

Piusa loodusala asub Põlvamaal. Ligikaudu 1200 ha suuruse pindalaga loodusala on moodustatud liigestatud Piusa jõe ürgoru ja selle veerudel esinevate suurejooneliste devoni liivakivipaljandite kaitseks. Jõe org on kuni 35 m sügavune ja keskmiselt 300 m laiune liivakivisse lõikunud ürgorg, mille veerud on paiguti väga järsud (kalle ulatub 35 kraadini). Loodusala piires on jõgi väga looklev, madalaveeline ja kärestikuline. Jõe langus loodusala piires ulatub 70 m-ni. Piusa jõe ürgoru taimkattes on levinud luhaniidud, metsadest eelkõige palumännikud. Nimetamist väärib liblikaliigi mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne) elujõuline populatsioon.

4.2 Quality and importance

Piusa loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220) ja vanad loodusmetsad (*9010). Loodusalal esindatud niiduelupaigatüüpidest domineerivad lamminiidud, mille esinduslikkus on varieeruv (arvestatavast kuni väga heani). Mitmekesine niidukooslus on sobivaks elupaigaks teelehe-mosaiikliblikale (Euphydryas aurinia). Hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga Piusa jõgi on elupaigaks harilikule võldasele (Cottus gobio), paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus), rohe-vesihobule (Ophiogomphus cecilia) ja saarmale (Lutra lutra).Vastseliina linnuse põlispuude gruppAsukoht: endine Sovh. "Võit" Vastseliina, Võru-Meremäe ja Võru-Meeksi tee lähedal endise nimega Vastseliina asunduse park koos linnuse varemete ja puiesteedega.Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealaPiusa jõe ürgoru maastikukaitseala asub Võrumaal Meremäe ja Vastseliina vallas ning Põlvamaal Orava vallas. Kaitseala loodi 1962. a-l. 1982. a-l sai kaitseala uued, looduslikele piiridele vastavad piirid. Eesmärgiks on kaitsta Piusa jõe ürgorgu ja devoni liivakivipaljandeid. Piusa jõgi voolab kuni 35 m sügavuselt liivakividesse lõikunud ürgorus. Ürgoru veerud on järsud, kohati kuni 35 kraadini. Kaitseala piires on jõgi väga looklev, madalaveeline ja sageli kärestikuline. Kaitsealale jääb 12 devoni liivakivi (gauja lademe) paljandit, mille kõrgus ulatub 6-20 m-ni. Taimkattes on esindatud nii luhaniidud kui lammi- ja salumetsad. Alal kasvab ka mitmeid kaitstavaid taimeliike (palu-liivkann, tatari põisrohi ja käokuld, võsu-liivsibul), loomaliikidest väärib äramärkimist mustlaik-apollo. Paljanditega on seotud mitmeid muistendeid, kaitseala lõunaossa jäävad 1342. a-l ehitatud Vastseliina ordulinnudse varemed. Kaitseala pindala on 1211,7 ha. Kaitseala on moodustatud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsuse nr 33 «Looduskaitse ja kultuurimälestiste kaitse korraldamisest Võru rajoonis» ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 8. juuli 1965. a määruse nr 314 «Mõnede looduskaitse küsimuste kohta» baasil. Turism: 2 jalgsimatkarada, jalgrattarada, automatka rada. Kaitseala N ja S otsas suur infotahvel. N otsas Jõevere turismitalu juures autobusside parkla, välikäimla. Matkarajal 2 lõkkeplatsi.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB07o
LB07i
MB07o
LB07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MBi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal25
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum25

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Kask, I. 1967. Matk Piusa äärde Eesti Loodus 1, lk 26-33; Lutsar, L. 1992. Nahkhiirte arvukus ja talvitumistingimused Piusa koobastes. Lõputöö. TÜ Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut. Tartu; Lutsar, L. 1994. Piusa koobaste talvituvate veelendlaste (Myotis daubentoni) ja põhja-nahkhiirte (Eptesicus nilssoni) ellujäämuse hinnangud aastatel 1976-1988. Magistritöö. TÜ Loomaökoloogia õppetool. Tartu; Sõstra, Ü. 1997. Tektoonilised maakoorerikked Piusa karjääris. Eesti Loodus 6, 268-269; Tamme, A. 1962. Piusa klaasiliivast. Eesti Loodus 3, lk 167-170. Vellak, K. 2001. Põgus ülevaade Võrumaa mõnede piirkondade sammaldest. Eesti looduseuurijate päev, ELUS XXIV. Ettekannete teesid. Tartu lk 71-82. Viljasoo, L., Kask, M. 1976. Haruldaste taimede levikust Põlva rajoonsi. ELUS XI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Tallinn, lk 36-38. Õigusaktid: Piusa jõe ürgoru MKA; Piusa jõe HA; Kiksova, Kõõru, Martsina harivesiliku PEP (VV 17.10.2005. a määrus nr 269; VV 08.09.2005. a määrus nr 235; KKM 04.07.2005. a määrus nr 56).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00
EE160.00
EE170.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala+99.00
EE14Vastseliina linnuse põlispuude grupp+1.00
EE16Martsina harivesiliku püsielupaik+0.00
EE16Kõõru harivesiliku püsielupaik+0.00
EE16Kiksova harivesiliku püsielupaik+0.00
EE17Piusa jõe hoiuala+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala+99.00
Vastseliina linnuse põlispuude grupp+1.00
Martsina harivesiliku püsielupaik+0.00
Kõõru harivesiliku püsielupaik+0.00
Kiksova harivesiliku püsielupaik+0.00
Piusa jõe hoiuala+0.00

5.3 Site designation (optional)

2005.10.17 Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2005. a määrus nr 269 Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2005.07.04 Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määrus nr 56 "Harivesiliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.03.03 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Piusa jõe hoiuala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/1753466197

Name: Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/-1155555840

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 1.5 Andmete kogumine, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 2.5.2 Pargi hooldustöö, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 5.7 Õppeprogammide väljatöötamine ja läbiviimine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY