Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100001

1.3 Site name

Bölsviken-Stormossen

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.971900
Latitude:59.943600

2.2 Area [ha]

282.0000

2.3 Marine area [%]

43.7000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1160  info      127  0.00 
7110  info      45  0.00 
7160  info      0.3  0.00 
9010  info      17  0.00 
9060  info      23  0.00 
9080  info      0.6  0.00 
91D0  info      15  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A055Anas querquedula             
A061Aythya fuligula      300           
A062Aythya marila    11  50           
Drosera intermedia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0145.00
N0716.00
N1739.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue koostuu kahdesta osasta: Östanberg-Stormossenin keidassuosta ja siihen rajautuvasta harjualueesta sekä Bölsvikenin lintuvesialueesta ja siihen rajautuvasta metsästä. Suo on harjualueen ympäröimä alueellisesti tärkeä rannikkoalueen keidassuo. Siihen liittyvä harjualue on maakunnallisesti merkittävä ja suon luonnontilaisuuden kannalta tärkeä. Bölsvikenin lintuvesi on suojainen, matala sisälahti, jota reunustaa yhtenäinen järviruokovyöhyke. Alue on hyvin tärkeä vesilintujen muutonaikainen levähdysalue. Bölsvikenin rantaan rajautuva metsäalue on pääosaltaan vanhaa metsää. Natura-alueeseen sisältyy 158 ha maata ja 132 ha vesialuetta.

4.2 Quality and importance

Stormossen edustaa rannikkoalueen keidassoita. Se on lähes luonnontilainen, lukuun ottamatta itäreunan noin 2 ha:n suuruista ojitettua osaa, joka on muuttumavaiheessa. Keskiosat ovat avosuota, jossa lyhytkorsinevan muodostamat tasapinnat ja rimpinevajuotit vaihtelevat. Pohjoispäässä on pieni yhtenäinen saraneva-alue, jossa on lettoisuuden piirteitä mm. villapääluikkaa. Reunaosat ovat enimmäkseen isovarpurämettä, länsi- ja eteläreunalla on kapea, rehevämpi kostea laide. Pesimälinnustoon kuuluu liro. Suo on myös teerien soidinpaikka. Suon vesitalous ja luonnontilan säilyminen kytkeytyy kiinteästi ympäröivään harjualueeseen, minkä vuoksi maakunnallisesti merkittävä harjualue on myös mukana Natura-alueessa. Harju käsittää noin 100-200 metriä leveän ja 20-25 metriä korkean, paikoin kapealakisen selänteen. Alueella on lohkareisia muinaisrantoja sekä pääosin kivisiä ja soraisia valleja. Harjun metsä on pääosin varttunutta mäntymetsää, pohjakasvillisuudessa on sianpuolukkakasvustoja sekä osin nummimaisia ja jäkälävaltaisia osia. Bölsvikenin lahti on merkittävä linnuston muutonaikainen levähdysalue. Bölsvikenin rannan metsäalue on pääosin kuusivaltaista, varsin luonnontilaista metsää. Vanhahkoa kuusimetsää on alueen tuoreilla kankailla, korvissa ja pienissä soistumissa. Männiköitä kasvaa kanervatyypin (CT) kankailla ja pienillä jäkälätyypin (CIT) kalliokumpareilla. Bölsvikenin rannalla on tervalepikkoa. Itse Bölsvikenin lahden ja rantaluhtien kanssa metsä muodostaa myös linnuston kannalta merkittävän kokonaisuuden. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys; - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä; - luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE01.03o
LJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private90
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Soidensuojelun perusohjelma, 19.4.1979, 26.3.1981 Lintuvesiensuojeluohjelma, 3.6.1982 Lyytikäinen, A. 1986: Uudenmaan harjuluonto, suojelun ja moninaiskäytön kannalta merkittävät harjualueet. Valtakunnallisen harjututkimuksen väliraportti. Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Östanberg-Stormossen kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja toteutustapana on luonnonsuojelualueen perustaminen. Suon pohjoispuolella oleva harju on valtakunnallisen harjututkimuksen mukaan maakunnallisesti merkittävä ja sen suojeluarvot turvataan maa-aineslain avulla. Harjualueen metsänhoito on edelleen mahdollista. Bölsviken kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Lahden pohjoispäässä oleva, 1-2 ha:n suuruinen koivu-tervaleppäkorpi sisältyy myös natura-alueeseen. Bölsvikenin osalta toteutustapana on luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Bölsvikenin rannan metsäalue ei kuulu kansallisiin suojeluohjelmiin. Tämän alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Uudenmaan Ely-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY