Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100003

1.3 Site name

Harpar Storträsket ja Lillträsket

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.321400
Latitude:59.940600

2.2 Area [ha]

225.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      50  0.00 
7140  info      168  0.00 
9010  info      0.00 
9050  info      0.00 
9080  info      11  0.00 
91D0  info      55  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex paniculata                   
A542Emberiza rustica             
Eriophorum gracile                   
Eriophorum latifolium                   
Idaea muricata                   
Juncus stygius                   
Nola karelica                   
A072Pernis apivorus             
Phytocoris insignis                   
Scopula corrivalaria                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0798.00
N172.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Harpar Stor- ja Lillträsket ovat olleet aikaisemmin järviä. Viime vuosisadalla tapahtuneen laskuojan kaivamisen jälkeen on alkanut umpeenkasvu. Nykyisin molempien soiden laakeita keskiosia kattaa avoin luhtaneva, jossa on muutaman kymmenen sentin vahvuinen turvekerros. Suon laiteilla on luonnontilaisia korpia ja rämeitä.

4.2 Quality and importance

Alue koostuu kahdesta suosta, joiden keskiosat ovat umpeenkasvun myötä syntyneitä avoimia luhtanevoja. Keskiosissa on järviruokokasvustoja, kuivemmissa osissa on runsaasti suomyrttiä. Kevättulvien aikana suuri osa luhtanevasta on veden alla, mutta kaivetun laskuojan vuoksi kuivuu myöhemmin. Ojittamattomilla laiteilla on luonnontilaisia korpia ja rämeitä. Erityisen edustavia ovat Storträskin tervaleppäkorvet ja Lillträskin lähdejuotit. Molempien soiden laiteilla on lisäksi hyvin muodostuneita, mutta pienialaisia kohosoita. Alue on aiemmin ollut nykyistä merkittävämpi vesilintujen pesimä- ja levähdysalue, jonka merkitys on kuitenkin kuivumisen myötä vähentynyt. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Eerola, L./Uudenmaan ympäristökeskus: Muistio 26.7.2000. Komiteanmietintö 1077:48: Soidensuojelun perusohjelma. Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä. Helsinki. 47 s Kaaro, J., Keynäs, K. Hankoniemen luontoselvitys 1995. Helsingin yliopisto. Tvärminnen eläintieteellinen asema. 1995. Turunen Anne 1995, Harpar Storträsketin luontopolku. Uudenmaan lääninhallitus, ympäristönsuojelutoimisto - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI16100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue on rauhoitettu yksityisenä suojelualueena Uudenmaan lääninhallituksen päätöksellä 1541/1987.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle on laadittu luontopolkusuunnitelma (24.8.1990 Anne Turunen, Uudenmaan lääninhallitus, ympäristönsuojelutoimisto) Muutama luontopolkutaulu on paikallaan, muutoin polku on rakentamatta.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY