Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100013

1.3 Site name

Puujärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.709200
Latitude:60.253600

2.2 Area [ha]

694.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      646.4  0.00 
3160  info      0.7  0.00 
3260  info      0.4  0.00 
7140  info      0.37  0.00 
8210  info      0.01  0.00 
9010  info      14  0.00 
9020  info      1.5  0.00 
9050  info      6.6  0.00 
9080  info      0.96  0.00 
9190  info      1.5  0.00 
91D0  info      7.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bagliettoa parmigerella                   
Brachythecium tommasinii                   
Chaenotheca gracilenta                   
Fu  Fistulina hepatica                   
Hammarbya paludosa                   
Jungermannia leiantha                   
Lobaria scrobiculata                   
Nephroma bellum                   
Nephroma resupinatum                   
Nowellia curvifolia                   
A006Podiceps grisegena    10  30           
Sclerophora coniophaea                   
Fu  Xylobolus frustulatus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0693.00
N071.00
N162.00
N173.00
N221.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura 2000-kohteeseen kuuluvat Karjalohjalla sijaitseva Puujärvi, järven luoteisosassa sijaitseva Vuoriniemi, järven pohjoispuolella sijaitseva Heponiemen tammiston alue sekä Puujärven luoteispuolella olevat Rautlammen ja Sikasuon alueet. Puujärvi on maisemallisesti kaunis, karu ja kirkasvetinen järvi. Järvi rajoittuu idässä toiseen Salpausselkään. Puujärven valuma-alue on sen kokoon nähden pieni. Järvi on myös melko syvä. Veden vaihtuminen on näin ollen hidasta, viipymä on noin seitsemän vuotta. Puujärven veden laatu on luokiteltu erinomaiseksi. Järven vesipinta-ala on 6,5 km2. Heponiemen tammisto on laajahko yhtenäinen tammimetsä, jossa on runsaasti eri-ikäisiä tammia, myös erittäin suuria ja vanhoja. Vuoriniemi on luonnoltaan monipuolinen alue, jolla on rehevää pähkinälehtoa, metsäistä kalkkikalliota ja lettoista saranevaa. Rautlammen alue muodostuu pohjoisosan boreaalisesta luonnonmetsästä ja etelän puronvarsilehdosta sekä niiden väliin jäävästä metsäalueesta. Sikasuo on ojittamatonta rämettä ja nevaa ja sen halki kulkee luonnontilainen puro. Puron varressa mineraalimaan rajalla on pienialainen tervaleppäluhta. Särkilampi on pikkuinen soiden lähes kokonaan ympäröimä lampi.

4.2 Quality and importance

Puujärvi ympäröivine kohteineen muodostaa luontokokonaisuuden, jossa on järven lisäksi useita erilaisia arvokkaita luontotyyppejä: vanhaa metsää, pähkinälehtoa, jalopuumetsiköitä, kalkkikalliota ja luonnontilaista suota. Alueella on sekä valtakunnallisesti että Uudellamaalla uhanalaisten eläin- ja kasvilajien esiintymiä. Vuoriniemen alueella on edustavaa kalkkialueen lehtoa, jossa kasvaa mm. lehtosinijuuri ja lehtoneidonvaippa. Kallioseinämien sammallajistossa on uhanalaisia lajeja, mm. etelänsuikerosammal. Heponiemen tammisto on Uudenmaan ainoa sisämaan tammimetsä, jossa on runsaasti vanhoja tammia, muut sijaitsevat rannikolla. Vanhojen tammien rungoilla on harvinaista jäkälä- ja sienilajistoa mm. härmähuhmarjäkälä ja silomunuaisjäkälä. Rautlammen alueen luonnonmetsä ei ole vielä kovin vanhaa, mutta selkeästi luonnontilaista kuusikkoa. Metsien väliin jäävä suo on myös luonnontilainen. Alueen eteläosan purolaaksossa on lahopuustoista pähkinäpensaslehtoa. Lehdon tuntumassa on liito-oravan pesäpuu. Lehdon ja luonnonmetsän väliin jäävältä alueelta on runsaasti havaintoja lahopuilla ja kallioilla kasvavista valtakunnallisesti uhanalaisista sammalista ja jäkälistä. Sikasuon alueen arvot ovat luonnontilaisessa suossa ja purossa sekä pienessä tervaleppäluhdassa. Suolla kasvaa myös harvinaisia kasveja mm. konnanlieko ja suovalkku. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys; - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä; - luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private95
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Haapanen, A., Kaarikivi-Laine, U. & Saastamoinen, V-L. 1992: Erityissuojelua vaativat vesistöt. Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mietintö. - Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto; työryhmän mietintö 63/1992. Helsinki. 176 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: erityisuojelu, suojeluarvo, vesistöt) Pykälä, J. 1992: Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot II. - Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Lohja. 186 s. + 4 liitettä. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: kasvillisuus, kalliot, Länsi-Uusimaa) Pykälä, J. 1996: Lisiä Karjalohjan arvokkaisiin luontokohteisiin. - 6 s. + 3 karttaliitettä. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: Karjalohja, uhanalaiset kasvit) Pykälä J. 1987: Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton arvokkaat kasvillisuuskohteet ja uhanalaiset kasvit. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto Tietokantapäivitys 2016: Hilska, S. 2010: Vuoriniemen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013). Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Puujärvi valuma-alueineen on ympäristöministeriön asettaman vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mietinnössä luokiteltu erityistä suojelua vaativaksi vesistöksi. Järven rannoilla on runsaasti loma-asutusta, joten sen merkitys virkistyskäytölle on suuri. Veden laatua uhkaavia tekijöitä ovat maa- ja metsätalouden hajakuormitus sekä loma-asuntojen jätevedet. Natura-alueeseen kuuluu Puujärven vesialue, toteutuskeinona on vesilaki. Vesilain keinoin turvataan veden laadun säilyminen, hydrologia ja järven vesikasvillisuus. Vuoriniemi (pinta-alaltaan 6 ha), Heponiemen tammisto (4 ha) sekä Sikasuon alue (8 ha) on vahvistetussa Länsi-Uudenmaan seutukaavassa pääosin varattu suojelualueiksi (SL). Rautlammen alue (28 ha) ei ole mukana seutukaavassa eikä kuulu mihinkään suojeluohjelmaan. Näiden alueiden toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen yhteensä 46 hehtaarin alueelle.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Uudenmaan Ely-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hilska, S. 2010: Vuoriniemen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. Heponiemen tammistossa luultavasti hoitotarvetta, kuusten poistoa.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY