Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0100024

1.3 Site name

Medvastö-Stormossen

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.571400
Latitude:60.073100

2.2 Area [ha]

821.0000

2.3 Marine area [%]

10.1000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1230  info      0.24  0.00 
1630  info      6.4  0.00 
6430  info      0.54  0.00 
7110  info      95  0.00 
7140  info      74.64  0.00 
8220  info      49  0.00 
9010  info      39  0.00 
9020  info      3.27  0.00 
9050  info      36  0.00 
9070  info      11.61  0.00 
9080  info      6.12  0.00 
91D0  info      36  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA054Anas acuta    20     
BA056Anas clypeata    10  35     
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera    40     
BA051Anas strepera       
BA039Anser fabalis    25     
BA028Ardea cinerea    10  25     
BA059Aythya ferina    15     
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    70  280     
BA061Aythya fuligula       
BA062Aythya marila    10     
BA104Bonasa bonasia    10  30     
BA021Botaurus stellaris       
BA045Branta leucopsis    100  1200     
BA215Bubo bubo       
BA147Calidris ferruginea       
BA146Calidris temminckii    35     
BA224Caprimulgus europaeus       
BA081Circus aeruginosus       
BA081Circus aeruginosus       
BA082Circus cyaneus       
BA037Cygnus columbianus bewickii       
BA038Cygnus cygnus    40     
BA038Cygnus cygnus       
BA236Dryocopus martius       
BA099Falco subbuteo       
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus       
BA320Ficedula parva       
BA002Gavia arctica       
BA217Glaucidium passerinum       
BA127Grus grus    10     
BA127Grus grus       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA338Lanius collurio    10     
BA177Larus minutus    11     
BA177Larus minutus       
BA179Larus ridibundus    200  600     
BA150Limicola falcinellus    25     
BA246Lullula arborea       
BA152Lymnocryptes minimus       
BA068Mergus albellus    30  80     
BA260Motacilla flava    25  80     
BA260Motacilla flava    10     
BA094Pandion haliaetus       
BA072Pernis apivorus       
BA170Phalaropus lobatus       
BA151Philomachus pugnax    20  125     
BA234Picus canus       
BA007Podiceps auritus       
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena       
BA119Porzana porzana       
M1910Pteromys volans    10  20     
BA190Sterna caspia    22     
BA193Sterna hirundo    10     
BA193Sterna hirundo       
BA194Sterna paradisaea       
BA107Tetrao tetrix    10  20     
BA108Tetrao urogallus       
BA161Tringa erythropus    30     
BA166Tringa glareola    300  1300     
BA166Tringa glareola       
BA162Tringa totanus    15     
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A050Anas penelope    15  600           
A041Anser albifrons    200           
Arthonia spadicea                   
A067Bucephala clangula    100  350           
Chaenotheca laevigata                   
Drosera intermedia                   
Lacanobia w-latinum                   
Leptogium subtile                   
Lobaria pulmonaria                   
Manota unifurcata                   
Nola karelica                   
Symmerus annulatus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0110.00
N0751.00
N168.00
N1720.00
N193.00
N228.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura 2000 -alue sijaitsee meren läheisyydessä Kirkkonummen itäosassa. Se koostuu viidestä erillisestä osasta. Kokonaisuus sisältää useita eri luontotyyppejä on siten hyvin edustava ja monipuolinen. Alueeseen kuuluu kaksi Långvikenin pohjoisrannan lehtoa, Norra Fladetin-Kalvholmenin kosteikko- ja lehtoalue, Smedjevikenin merenlahti sekä Fladetin-Stormossenin-Bollbergetin alue, jossa on umpeenkasvavaa merenlahtea, lehtoa, vanhaa metsää, keidassuota ja kalliota.

4.2 Quality and importance

Alue on monipuolisuutensa ansiosta erittäin merkittävä luontokokonaisuus. Useat sen osat on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi eri suojeluohjelmissa. Alueella esiintyy useita luontodirektiivin luontotyyppejä sekä lintudirektiivin lajeja. Meren rannalla on tammi- ja lehmuslehtoja, joissa näkyy vielä hakamaalaidunnuksen merkkejä. Myös tavanomaisempia kuusivaltaisia lehtoja esiintyy. Lehdot ja Brännmossenin vanha metsä ovat tärkeitä useille harvinaisille itiökasvi- ja lintulajeille. Myös uhanalainen liito-orava elää alueella. Brännmossenin metsä edustaa luontotyyppiä boreaaliset luonnonmetsät. Linnusto on monipuolisten habitaattien ansiosta runsas. Alueella on erityyppisten metsien, soiden ja kallioiden lisäksi umpeenkasvavia merenlahtia, jotka ovat tärkeitä vesi- ja kosteikkolinnuston pesimäpaikkoja ja muutonaikaisia levähdysalueita. Umpeenkasvaneet merenlahdet ovat kylläkin paikoin pahoin ruovikoituneet, mikä on vähetänyt vesilintujen määriä. Stormossen on luonnontilainen keidassuo. Sitä ympäröivillä kallioalueilla on edustavia, karuja, paikoin laajalti avoimia kalliopaljastumia, joilla pesii mm. uhanalainen kangaskiuru. Stenkallin pellon lounaispuolella oleva kalliorinne poikkeaa selvästi alueen muista kallioista, sillä siellä esiintyy mesotrofista kallioketokasvillisuutta, jonka kasvilajisto on monipuolinen. Kallioitten notkelmissa on pienialaisia räme- ja korpisoistumia, joista osa on säilynyt luonnontilaisina. Kallioalueen metsät ovat melko käsiteltyjä, mutta ne muodostavat tärkeän suojavyöhykkeen Stormossenin ympärille. Alue on monipuolinen metsiä, soita, lehtoja ja lintuvesiä sisältävä kokonaisuus, joka sijaitsee lähellä pääkaupunkia. Alueen vieressä on mm. Espoon kaupungin virkistysalue. Laajenevasta ja ohjaamattomasta virkistyskäytöstä voi aiheutua heikentäviä vaikutuksia alueelle. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä * luontotyypin, lajin elinympäristön laatua tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein * luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
LD02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private50
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. 1988. Komiteamietintö 1988:16. (julkaistu artikkeli, asiasanat: lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut) Uhanalainen laji. Uhanalaisen lajin suojelusuunnitelma. (julkaisematon selvitys, Ympäristöministeriö/ Suomen ympäristökeskus). Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma -kartat. 1989. YM/Ympäristönsuojeluosasto. Sarja C 1989:44. (julkaistu artikkeli, asiasanat: lehdot, luonnonsuojelu, suojeluohjelma) Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelusta 1996. Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. 1994. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. YM/ALO. Työryhmän raportti 2. 51 s. + 334 s. liite, jossa kohdekuvaukset ja karttarajaukset. (julkaistu artikkeli, asiasanat: vanhat metsät, metsien suojelu, uhanalaiset lajit, vanhojen metsien suojelu yksityismailla). Kanerva, T. 2007. Medvastön-Stormossenin alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2007. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 81 s. Osa-alueiden hoitosuunnitelmat: Leikas, P. 2013. Dåvitsin laitumen luonnonhoitosuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 29 s. Ja 7 liitettä. Skötselplan för det privata naturskyddsområdet Kalvholmen (Kyrkslätt, Medvastö, Bergbacka 1:242). 1994. (julkaistu artikkeli, Forststyrelsen/Sydkustens parkområde, Nylands miljöcentral) Life-laskennat 2003-2007 sekä seurantalaskennat 2012. -Metsähallitus. Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit) Metsähallituksen linnustoselvitykset LintulahtiLife-hankkeessa 2003-2006 sekä 2011. Metsähallituksen muistio 28.10.2014 Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0093.00
FI167.00

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelmat Suurin osa alueesta kuuluu erilaisiin suojeluohjelmiin, mutta vain pieniä osia on ehditty rauhoittaa luonnonsuojelualueiksi. Lehtojensuojeluohjelman kohteista alueella ovat Långvikin lehdot (osa on rauhoitettu yksityismaiden luonnonsuojelualueiksi), Kalvholmenin lehto ja Fladetin-Dåvitsvikenin lehto. Brännmossen kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alueella on kolmiosainen lintuvesiensuojeluohjelman kohde Norra Fladet, Smedjeviken ja Fladet-Dåvitsviken. Stormossen puolestaan kuuluu soidensuojeluohjelmaan, ja sitä ympäröivät kallioalueet on todettu luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaiksi. Valtiolle on hankittu luonnonsuojelutarkoituksiin 35,5 ha Norra Fladetin ja Smedjevikenin rannoilta. Näitä alueita ei ole vielä rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Toteutuskeinot Natura 2000 -alueella käytetään eri toteutuskeinoja alueen eri osissa. Lehtojensuojeluohjelmaan, vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja soidensuojeluohjelmaan kuuluvat alueet sekä valtiolle jo ostetut alueet aiotaan toteuttaa luonnonsuojelulain mukaisina suojelualueina. Lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvilla alueilla käytetään vesilakia ja/tai luonnonsuojelulakia. Stormossenin ympärillä toteutuskeinona on maankäyttö- ja rakennuslaki. Alueilla ovat voimassa Kirkkonummen yleiskaavan 2020 sekä saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavan MU- ja VR- alueita koskevat kaavamääräykset (https://www.kirkkonummi.fi).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, etelärannikon puistoalue
Address:
Email:
Organisation:Uudenmaan ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Fladetin-Dåvitsvikenin-Dåvitskullarnan aluella on kunnostettu perinneympäristöjä ja hoitotoimien seurauksena on alueelle palautettu hakamaita ja niittyjä. Nnoin 60 ha on otettu laidunnukseen 2013 ja aikaa myöten alueen merenrantaniittyjen odotetaan myös laajenevan nykyisestään, kun ruovikkoalueet vähenevät.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY